SAL7873, Act: V°10.1-R°11.1 (14 of 109)
Search Act
previous | next
Act V°10.1-R°11.1  
Act

Transcription

2019-07-01 by Dieter Cammaerts
Item die voers(creven) p(ar)tijen in p(rese)ntia v(er)cleren/
den rechtsveerdighen coop van(den) voers(creven)/
parcheele te bedraghen ter sommen/
van vijfenvijftich rinsg(ulden) te twintich/
stuijvers t stuck eens los en(de) vrij/
van allen oncosten en(de) d(aer)op gestelt/
te zijne ten lijcoop twee rinsg(ulden)/
eens ten laste des coop(er)s alleene/
en(de) dat boven de voers(creven) rente van vier/
rins g(ulden) erffel(ijck) die de voers(creven) peeter/
van meerbeke van s(in)[te] mertens(mis)s[e]/
naestcommende voirtaen(e) jaerl(ijx) zoo/
in tijts geloeft te draeghen ende/
te betaelen aenden voerscreven/
sijlvio dat die voerscreven opdragere/
ter caus(ien) van dijen nijet en zal wordden/
beschadicht noch gemolesteert/
obligan(do) et submitten(do) ende es noch/
geconditionneert dat zoo verre/
die voers(creven) opgedragen goeden namaels/
bevonden wordden meer belast/
te zijn(e) dan mette voers(creven) rente/
van vier rinsgul(den) erffel(ijck) t sij chijs(en)/
oft renten dat indijen gevalle die/
voerscreven goordt molemans/
dijen last t zij chijs(en) oft renten/
tot zijn(en) laste alleen moet draghen
//
ende dens(elv)[en] peeteren daeraff tot/
eeuwighen daghen costeloos ende/
schadeloos houden ende ontheffen/
Gelovende noch daerenboven de v(oer)s(creven)/
goorts molemans den zelven peeteren/
den voers(creven) bempt te leveren los en(de)/
vrij van allen gevallen achterstellen/
der voerscreven rente totten voers(creven)/
sinte mertenssmisse naestcommende/
duijsent vijff hondert zessentnegentich/
des zal hij goirdt daervoer oijck/
trecken ende genijeten de huere/
vanden zelffven bempde tot alsdan/
te verschijnen Coram eisdem
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-02-19 by The Administrator