SAL7873, Act: V°13.2-V°14.1 (16 of 109)
Search Act
previous | next
Act V°13.2-V°14.1  
Act

Transcription

2019-07-04 by Dieter Cammaerts
Item anthonis van(den) berghe zone wijlen gielis/
woonen(de) nutertijt te nethene in p(rese)ntia/
/ obligan(do) et submitten(do) se et sua heeft geloeft/
en(de) geloeft bij desen vrouwe elijsabeth uuijter/
hellicht tegenwoirdighe abdisse des goidtshuijs/
van s hertogendaele alhier p(rese)nt en(de) tselve/
accepteren(de) inden naem en(de) tot behoeff/
der heeren deken en(de) cap(pit)le der collegiaelder/
kercken van sinte pauwels tot luijck te/
voldoene en(de) tachtervolgen(e) alle en(de) iegewelcke/
conditien en(de) gelueften begrepen in zekere/
pachtinghe van(den) thiende van weerde als/
die voers(creven) anthuenis van(den) berghe voirden/
termijn van drije jaren nu naestcomen(de)/
teghen de voers(creven) heeren deken ende/
cap(pit)le heeft verpacht volgen(de) den contracte/
daeraff gemaeckt ende geexpedieert/
onder den zeghele des selffs cappittels/
in date des xv[en] maii a(nn)[o] xv[c] xcvi[tich]/
geteeckent bijden notaris desselffs cap(pitte)ls/
guali doupeij den v(oer)s(creven) gelove(nde) bijden zelven/
cap(pit)le ghelevert ende waervan den teneur/
hem van(den) berghe genoech kennel(ijck) is zoo/
hij alh(ier) vercleerde ende dijen volgen(de)/
gheloeft die voers(creven) anthuenis den voers(creven)/
termijn van drije jaeren gedueren(de) jaerl(ijx)/
te leveren tot behoeff van(den) zelven cap(pit)le/
elff mudden graens inder manieren naer/
beschreven als te weeten aen(den) recteur/
/ van(der) kercken oft capelle des voerscreven dorps/
van weerde vier mudden rogs en(de) noch twee/
mudden gersten ter plaetsen en(de) termijnen daer/
die moeten gelevert wordden ende de/
resteren(de) vijff mudden rogs oft graens/
inden voers(creven) goidtshuijse van/
s hertogendaele en(de) dat voer het hoochtijt/
van alderheijlighemisse en(de) waeraff den/
iersten termijn oft jaer innegegaen is/
nu t sint jansmisse lestleden en(de) alzoo/
voirts van jaere te jaere tott(er) expireren/
van(den) v(oer)s(creven) termijn(en) van drije jaeren toe/
quol(ibe)t ass(ecutu)[m] volgen(de) den voers(creven) contracte/
van verpachtinghe Coram borcht glavimans/
julii xii 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-02-19 by The Administrator