SAL7873, Act: V°14.2-V°16.1 (17 of 109)
Search Act
previous | next
Act V°14.2-V°16.1  
Act

Transcription

2019-07-04 by Dieter Cammaerts
Item in tegenwoirdicheijt der schepenen/
van loeven naerbescreven gestaen heer/
jeronimus welle priester en(de) cappelaen/
der kercken van sinte peeters der/
stadt voers(creven) met vollen consente ende/
ten overstaen van jeroen welle sijn eenighe/
zone hebben tesamen utgegeven en(de) bekent/
midts desen ten erffchijse utgegeven te/
hebben cornelis van brevelt zone wijlen/
/ lambrechts voer hem zijn(en) erffven ende/
naecommelinghen een huijs metten hoff/
bornput backoven en(de) alle andere zijne/
appendentien vrijheden servituijten en(de)/
toebehoirten volgen(de) zijn(en) brieven alhier/
voer schepen(en) van loven opden vijffsten/
junii anno xv[c] lxx in media camera/
daeraff vermeldende mede brenghen/
gestaen en(de) geleghen binnen desen voers(creven)/
stede van loeven inde hoelstraete tusschen/
de huijsinghe der erffgenaemen wijlen/
quinsget daer tegenwoerdel(ijck) inne woonen(de)/
es lodewijck de waersegghere ter eenre/
en(de) m(eeste)r coenraerdt silvius notaris der/
universiteijt van loeven daer nutertijt/
inne woont m(eeste)r jan van hogaerden/
ter andere zijden en(de) van achter den/
huijsinghe der collegien van daudemaren/
daer nutertijt joris spangen inne woont/
ter derdere erffel(ijck) te behouden en te/
besitten op vierentwintich cappoenen met/
zessentwintich oude grooten onlosbaer renten/
te betaelen met vier g(u)l(dens) ses st(uijvers) jaerl(ijcx)/
sonder verder ende voorts meer op/
eene voertaene rente van vierentachentich/
/ carolus g(u)l(dens) tot twintich stuijvers den gul(den)/
en(de) te drije plecken brabants den stuijvere/
gerekent munte ons genadighen heeren/
t shertoghen van brabant in brabant cours/
en(de) loop hebben(de) erffelijcke rente alle op den/
drijentwintichsten junii te betaelen d(aer)aff/
den xxiii[en] junii toecommen(de) an(n)[o] zevenentnegentich/
ieerste jaer vervallen en(de) verschenen wesen/
zal en dat in handen vanden voers(creven) jeronimo/
wellen ofte den gerechtighe actie van hem/
daer toe over hebbende ende voorts opden/
last en(de) commeren vande voers(creven) cappoenen/
en(de) ouwe grooten te betaelen met vier g(uldens)/
ses st(uijvers) als voeren onlosbaer die de voers(creven)/
heer jeronimus welle als oijck zijnen soon/
jeroen welle t sijnen overstaen als mede/
erffgen(aem) van(den) voerseijde huijse den voers(creven)/
cornelis van brevelt hebben geloeft/
en(de) geloven bij desen altijts genoech te/
doene zoo verre denselven cornelis/
ofte zijnen erffven bij dees iets te nauwe/
gedaen waere ofte meerder geeijst werde/
ende t voers(creven) huijs van allen anderen letselen/
en(de) calengen voorts te waranderen prout/
onder obligatie en(de) verbant van huerluijden/
/ respective persoonen en(de) goederen roerende/
en(de) onroeren(de) present en(de) toecommende en(de)/
dat met renuntiatie van allen previlegien/
en(de) exceptien soo van dees universiteijt/
als alle andere met conditie nochtans/
dat de voers(creven) cornelis van brevelt/
van(de) zelve vierentachentich gul(dens) rente/
sal moeten afflossen en(de) quijten drijendertich/
gul(dens) sjaers daeraff de hooftsomme/
sijnde vijff hondert vijftich gul(dens) ende/
dat inder manieren hiernaer volgende/
te weten believet hem geheel binnens/
sjaers aff te leggen sal daervan geenen/
pessem ofte rente geven ofte believet/
hem om de drije vier jaer tellens hondert/
off twee hondert g(u)l(den)s te geven off/
te lossen dat zal hij mogen doen mits/
cortende de renten naer advenant en(de)/
wat hij cornelis binnens sjaers lost/
al waert maer eenen dach zal daerbij/
duer zijn lossen t verloop proffiteren/
maer de voerdere resteren(de) penninghen/
bedraegen(de) tot acht hondert en(de) vijftich/
g(u)l(den)s in capitael commen(de) tot eenenvijftich/
gul(dens) sjaers sal den voers(creven) brevelt oock/
/ mogen lossen maer t zijnen believen en dat/
met hondert g(u)l(dens) t seffens wel meerder/
maer nijet minder affslaende de renten/
oijck naeradvenant en(de) mede als voeren/
wat hij binnen sjaers lost en zal geen pessem/
oft verloop vande rente geven hierenboven/
zal deselve voers(creven) cornelis tot zijnen laste/
alleen dragen en(de) betaelen ten tijde van elck/
afflegginghe de pontpenninghen als dan/
dees voers(creven) stadt verschenen en(de) boven/
die voers(creven) rente van vierentachentich g(uldens)/
erffel(ijck) moet de voers(creven) cornelis als nu/
noch promptel(ijck) ende gereet betaelen de/
somme van drije hondert g(u)l(den)s eens als/
wesen(de) te samen totalijck den geheelen/
prijs van(den) voers(creven) coop Welcke drije hondert/
gul(dens) de voers(creven) jeroen welle sone des/
voers(creven) heer jeronimo ter ordinantie overstaen/
en(de) met consent desselffs coop als nu/
bekent gereet en(de) comptant op zijn gedeelte/
ontfanghen te hebben en(de) waer van de/
pontpenninghen oijck staen alleen ten/
laste van(den) voers(creven) brevelt en(de) bij hem/
deser stadt betaelt Coram angelis duffle/
julii xii[a] 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-02-19 by The Administrator