SAL7873, Act: V°37.2-V°38.1 (40 of 109)
Search Act
previous | next
Act V°37.2-V°38.1  
Act
Date: 1596-08-05

Transcription

2018-11-28 by Dieter Cammaerts
Item olivier hollants zone wijlen peeters/
in p(rese)ntia (et)c(etera) heeft opgedragen met behoirl(ijcke)/
v(er)thijdenissen alsulcke vier carolusgulden/
erffel(ijcke) rente vallen(de) jaerl(ijx) te kersmisse/
te quijten den pen(ningh) xviii[e] als gielis/
rogiers en(de) cathlijne van(der) borcht wijlen/
gehuijsschen hen met schepen(en) brieven des(selve)/
stadt vander daet des xiii[en] october a(nn)[o] xv[c]/
en(de) vijftich geregistreert inde derde/
scrijffcamere deser stadt ghereserveert
//
hebben gehadt aen en(de) op een huijse(n) met/
alle zijn(e) toebehoirten metter schaelgije/
borreput poirt(en) en(de) voirts alle andere zijne/
appenditien nutertijt al geruineert alhier/
tot loven inde doncker straete gelegen/
tusschen de goeden der erffgenaemen aerts/
vincx ter eenre en(de) tweedere d erve/
van(der) brouwerije genoempt de terssche/
ter derdere strecken(de) achterwaerts tot/
aen(de) erve van(den) pelgrim en(de) cathlijne/
crols en(de) bijde v(er)ge(re)n wijlen gehuijsschen/
alhier voer schepen(en) van loven opden/
xiii[en] maij libro xv[c] lvi inde voers(creven)/
derde camere getransporteert ende/
overgegoet joosen uuijter hellicht vader/
grootvader des v(oer)s(creven) transportants en(de)/
denselven transportant teghen zijne/
mede erffgen(aemen) in deijlinghe ghevallen/
en(de) gebleven alhier voer schepen(en) van/
loven opden [vacat] anno xv[c]/
[vacat] dewelcke voers(creven) erffve/
die v(oer)s(creven) opdragere nu onlancx leden heeft/
geevinceert ghehadt en(de) d(aer)naer uuijt/
crachte der selver evictie v(er)cocht aen/
willemen van langendonck opden last
//
der voers(creven) rente epp(.)? imp(ositus) est/
m(eeste)r laureijs boes(en) procureur postuleren(de)/
voer wethouderen deser stadt inden/
naem en(de) tot behoeff des v(oer)s(creven) willems van/
langendonck en(de) van anna van bossche zijn(e)/
tegenwoerdighe huijsvrouwe p(er) mo(nitionem) et/
satis die v(oer)s(creven) opdragere obligan(do) et submitt(endo)/
et waras voer een goede deughdel(ijcke) rente/
nijet v(er)cocht noch aen iemanden belast/
noch v(er)obligeert prout Cederen(de) ende/
overgeven(de) voirts den voers(creven) gehuijsschen/
d originale constitutie brieven daeraff/
zijn(de) met alle en(de) iegewelcke conditien/
en(de) ghelueften zoo van jaerl(ijxe) betaelinghe/
als anderssints daerinne begrepen om/
die ten selven rechte te hebben en(de) te/
houden ghel(ijck) die v(oer)s(creven) opdraghere die/
voer date van desen hebben(de) was Coram/
duffle hoegaerden augusti quinta anno/
1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator