SAL7977, Act: R°167.1 (80 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°167.1  
Act
Date: 1727-11-22
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-23 by pieter-jan lahaye
In de teghenwoordigheijt der heeren sche-/
penen der stadt loven naergenoempt ge-/
staen martinus de huttebize innegesetene/
borgher deser stadt den welcken [onder obligatie, submissie e(nde) renuntiatie als naer recht] heeft ver-/
claert hem te stellen borghe ende cautiona-/
ris als principael voor allen t'gene de eerw(eerdige)/
heeren prior ende conventualen van het/
goodtshuijs van betlehem sullen comen te/
executeren uijt crachte van den vonnisse/
der heeren schepenen deser stadt loven t'/
hunnen voordeele gegeven in dathe 27[en] (octo)ber/
van desen jaere 1727 ten laste van de regeer-/
ders der banderije van herent, als oock uijt/
crachte van het tauxaet der costen daerop/
gevolght, gelovende beloopende ter somme/
van twee hondert sestich guldens negenthien/
stuijvers eenen halven, gelovende daervorens/
altijt te sullen inne staen ende in eijghen/
naeme te verantwoorden in dijen den voors(chreve)/
vonnisse naermaels in den raede van brabant/
wirde geretracteert voorders oft anderssints/
nijet, onder reserve nochtans van sijn gaur-/
rant ten laste van den voors(chreve) goodtshuijse/
ingevalle, actum hac 22 novembris 1727/
coram m(ijn)her philip louies baron van schore/
ende s(ieu)[r] joannes van arenbergh schepenen/
partije hier toe gedaeght in haeren procureur/
durij door den dienaer jan vermeijlen, ut/
retulit, bij relaes op segel aen hem gelaeten/
p van(den) broeck off(iciael)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer