SAL7977, Act: R°173.2-V°174.1 (86 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°173.2-V°174.1  
Act
Date: 1727-12-01
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-16 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op beh(oorelijcken) zegel] Allen de ghene die ghene die dese letteren sullen sien/
offt hooren lesen saluijt wij jo(nke)[r] petrus de/
herckenrode heere van roost e(tcetera), heer, ende m(eeste)r/
hiacintus jacobus schouten licentiaet in de rechten,/
s(ieu)[r] joannes van arenbergh, ende s(ieu)[r] cornelis de/
berghes doen cont, ende te weten dat wijlen jan/
focquier, ende jouff(rouw)e barbara reijnaerts gehuijsschen/
met schepene brieven deser stadt de dathe vier/
octob(er) 1723 in media verbonden, ende verobli-/
geert waeren aen jouff(rouwe) theresia librechts in eene/
jaerelijcksche rente van dertigh guldens sjaers/
waer van die voors(chreve) jouff(rouwe) librechts in gebreke/
was van vastighijt, soo ist dat de voors(chreve) jouff(rouwe)/
betalinghe dijer te beter versekert, ende voldaen/
te worden ons versoght hebben haer verleent te/
worden behoorelijcke provisie van mainmise in/
desen dienende addresserende aen den eersten bode hier/
op versoght, de welcke haer op den 6 octob(er)/
1723 sijn verleent, ende geaccordeert geweest/
op allen, ende iegewelcke goederen der voors(chreve)/
verobligeerde bij d'haeve, ende erffve uijt crachte
//
van welcke brieven den bode leonardus van(den) plas/
hem op den 6 octob(er) 1723 heefft getransporteert/
gehadt binnen de stadt aerschot, ende aldaer ten/
behoeve van de voors(chreve) jouff(rouwe) rentheffersse in sijne/
als ons gen(eedichs) heere ende deser stadts handen/
genomen te hebben te weten seker huijs appenden-/
tien, ende dependentien van dijen gestaen binnen de/
voors(chreve) stadt aerschot in de kerckhoffstraete/
regenoten de straete oost, adriaen turincx zuijt,/
het kerckhoff west, ende d'erffgh(enaemen) henrick jooris/
noort, alle welcke exploicten alsoo ghedaen sijnde/
door den voors(chreve) bode, soo sijn de voors(chreve) brieven van/
mainmise mits het voluntair consent der voors(chreve)/
rentgelders int' bekennen der voors(chreve) rente gedraegen/
op den negensten octob(er) 1723 gedecreteert, ende/
verclaert executoriael, ende want die voors(chreve)/
jouff(rouwe) theresia librechts van de voors(chreve) rentgelders/
egheene betalingh en conde becomen is genoot-/
saeckt geweest te doen daeghen de voors(chreve) jan/
focquier, ende barbara reijnaerts gehuijsschen/
bij cont brieven deser stadt door den bode leonardus/
van(den) plas om te compareren tot sekere gelegen/
dagh ten rolle van d'heeren schepenen deser stadt/
loven in media om de voors(chreve) brieven van mainmise/
mits de surranneringhe van den selve decrete ander-/
werff te comen sien decreteren, ende verclaeren/
executoriael, ende mits non comparitie, nochte/
oppositie, soo sijn de voors(chreve) brieven van mainmise/
...... op den 20 (septem)ber 1727 in media ander-/
werff gedecreteert, ende verclaert executoriael/
uijt crachte van welcken anderwerff decrete/
die voors(chreve) jouff(rouwe) librechts heefft doen ter vente/
stellen de voors(chreve) huijse met behoorelijcke affictie/
van billjetten, op de kerckdore van aerschot/
ende op den huijse van s(ieu)[r] henrick verreijt her-/
berghe aldaer inhoudende specificatie van
//
den pandt, designatie van de plaetse, dagh/
ende ure waer, ende wanneer men het selve huijs/
vercoopen soude, inder voeghen dat daer over sijn/
gehouden vier sitdaghen respective op den 23/
septemb(er) sevensten octob(er) 21 octob(er) ende elffsten/
novemb(er) van desen jaere 1727 op welcken lesten/
sitdagh den voors(chreve) huijse ap(pendentien) ende dependentien van/
dijen metten uijtganck der brandende keersse/
is vercoght, ende gebleven aen s(ieu)[r] peeter janssens/
om ende voor de somme van acht hondert vier-/
endertigh guldens wisselgelt alles achtervolghens/
de conditien daer over gehouden door den officiael/
n(icolaus) davidts bij ons schepenen voors(chreve) alhier gesien,/
ende in originali gebleken, alles d'welck alsoo/
ghedaen sijnde, heefft den bode nicolas la croix/
mondelingh ghedaeght den voors(chreve) peeter janssens/
ende bij contbrieven den voors(chreve) jan focquier cum/
sua 't eenen sekeren gelegen daeghe voor die heeren/
mijer, ende schepenen van loven ten eijnde om te/
comparprsise hooren interponeren het decreet over/
de goedenisse van het voors(chreve) huijs, offt anderssints/
middelertijt daer teghens te comen seggen, offte/
doen pro ut consilii met inthimatie e(tcetera) soo verre/
sij alsdan nijet en compareerden, dat hunder/
absentie nijettegenstae(nde) tot de interpositie van/
den voors(chreve) decrete voorts geprocedeert soude worden/
naer behooren, doen alsoo te weten dat bij ons schepenen/
voors(chreve) allen de voors(chreve) stucken, ende bescheeden met allen/
hetghene des dijenaengaende int langhe wel,/
ende rijpelijck oversien, ende geexamineert/
hebben, geconsidereert dat de voors(chreve) ghed(aegde)/
ende geexecuteerde ter puijen van dese stadtshuijse/
nogh eens voorts geroepen sijnde nijet en sijn ge-/
compareert, offt iemant anders in hunne plaetse
//
ende alsoo voorts procedere(nde) tot d'interpositie/
van den voors(chreve) decrete, hebben wij schepenen voors(chreve)/
ter manisse van den heere mijer daer over stae(nde)/
van herheijde van weghens s'hertogh van/
brabant, ende onsen wijsdomme geauthoriseert/
ende authoriseren bij desen allen d'voors(chreve) exploicten/
proclamatien, ende sitdaghs, mitsgaeders des in/
desen bij den voors(chreve) officiael, ende boden ghedaen/
ende gebesorgneert is geweest, ende teghens die/
voors(chreve) ghedaghde deffault, ende contumatie/
gevende, ende voort'proffijt van dijen hier van/
alsulcken recht, ende actie als sij tot het voors(chreve)/
huijs eenighsints soude moghen heijsschen, offte pretenderen/
nu, offt naermaels daer van versteken, hebben/
wij het voors(chreve) huijs appen(dentien) ende depen(dentien) van dijen/
aengewesen, ende aenwijsen mits desen aen den voors(chreve)/
s(ieu)[r] peeter janssens ende is dijentvolgens den/
voors(chreve) s(ieu)[r] peeter janssens int' voors(chreve) huijs gegoijt,/
ende geerfft met alle solemnitijten van rechten,/
ende costuijmen gerequireert, naer dijen den heere/
mijer van sijn recht van naerderschap hadde/
gerennutieert actum prima decemb(ris) 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer