SAL7977, Act: R°185.2-R°187.1 (96 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°185.2-R°187.1  
Act
Date: 1727-12-22
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-01 by pieter-jan lahaye
[t'dobbel deser is op behoorelijken zegel] In de tegenwoordigheijt [van jo(nke)rs gilbert joseph van grave e(nde) van bajenrieu e(nde) laijens in d'absentie] des heere/
meijers ende schepenen van loven/
gestaen petrus josephus van vossum/
officiael vande middelste schrijffcamere/
uijt crachte ende naer vermoghen/
van d'onwederroepelijcke procu-/
ratie in den ondergeschreven contracte
//
notariael geinsereert, om den selven wet-/
telijck te mogen vernieuwen, herkennen/
ende reitereren als thoonder dijer gecon-/
stitueert sijnde heeft het selve gedaen/
ende geeffectueert in voegen ende/
maniere naer volgende luijdende/
aldus. Op heden den xii[e] decembris xvii[c]/
vijffentwintigh voor mi notaris bij den/
souvereijnen raede van brabant gead-/
mitteert tot loven residerende present die/
getuijgen naergenoemt comparerende/
barbara maes geestelijcke dochter,/
de welcke verclaert op te draegen/
te cederen ende te transporteren soo sij/
doet mits desen aen ende ten behoeve van/
jo(ffrouw)e margareta keijens insgelijcx devo-/
taire (ende) present ende accepterende/
het vierde paert, deel ende actie in/
sekere weijde gelegen tot houtheverle/
genoemt den cleijnen sleutel, waer/
van de andere drije vierde deelen/
sijn competerende s(ieu)r crombeeck borger/
alhier, regenoten de kercke van haut-/
heverle, s heeren straete e(nde) de paters jesui-/
ten, haer comparante competerende/
als geinstitueerde erffgenaeme van/
wijlen jo(uffrouw)e clara van arenbergh vol-/
gens testament voor mij notaris gepas-/
seert den xxiiii[e] meert 1719 ende/
dit deel onverdeijlt met ditto s(ieu)r crom-/
beeck, vrij e(nde) onbelast goet, ende dat/
in mindernisse e(nde) op cortinge van t'gene
//
de comparante aende voors(chreve) acceptante/
schuldigh is ter saecke van genotene mont-/
coste, tot date deser ter somme van/
beloopende van hondert vijffendertigh/
guldens over twee jaeren, ende drije/
maenden a sestigh guldens s'jaers ende/
het voors(chreve) vierde paert (ende) deel ge-/
tauxeert op hondert guldens courant/
blijfft de comparante noch lest vijff-/
endertigh guldens tot asseurantie van/
d'welck ende vande voordere te ge-/
nieten montcosten, mitsgaders tot asseu-/
rantie van garant voor het voor-/
melt bemdeken verclaert de compa-/
rante aende voors(chreve) jo(ffrouw)e keijens te ver-/
obligeren, ende te verbinden alle andere/
haere resterende goederen, soo meubelen,/
als immeubelen hoedanigh die mochten/
wesen, permitterende dat de selve oft/
haere representanten alle de voors(chreve) der/
comparante goederen sullen mogen ver-/
coopen ende daer van disponeren ter/
exclusie van alle andere tot verhael/
vande voors(chreve) pretentien, constituerende/
alvolgens onwederroepelijck allen thoon-/
der deser ofte dobbel authenticque om/
te compareren voor heeren meijer (ende)/
schepenen deser stadt oft elders des be-/
hoorende om den inhout deser aldaer/
te laeten vernieuwen ende te con-/
senteren in condemnatie voluntair
//
als mede in ontgoedenisse ende goedenisse/
in forma, aldus gedaen ten tijde voors(chreve)/
ter presentie van francis ramlo ende/
van egidius sterckx getuijgen hier toe/
aensocht, sijnde d'originele minute deser/
becleedt met behoorelijcken segel, onder-/
teeckent barbara maes, margareta/
keijens et a me notario, onderstont quod/
attestor et erat signatum j(acobus) a(ntonius) durij not(ariu)s/
Welcken volgende den voors(chreve) gecon-/
stitueerden uijt crachte ende naer/
vermogen van d'onwederroepelijcke/
procuratie inden bovenstaenden contracte/
notariael geinsereert om den selven wet-/
telijck te moghen
, heeft den selven/
in alle ende igewelcke sijne poincten,/
clausulen ende articulen, daerinne breeder/
vermelt alhier vernieuwt, herkent e(nde)/
gereitereert, obligando, submittendo ac/
renuntiando in forma, mitsgaders bij/
manisse des voors(chreve) heere gilbert joseph/
van grave in d'absentie des heere meijers/
ende naer voorgaende manisse der naer/
te noemen heeren schepenen heeft op-/
gedraegen met behoorelijcke verthijde-/
nisse (ende) renuntiatie het vierde paert/
deel (ende) actie in sekere weijde gelegen/
tot houtheverle genoemt den cleijnen/
sleutel, hier vorens in sijne regenoten/
nader gespecificeert ende gedesig-/
neert ende mits d'ordonnantie van/
rechten, den voors(chreve) opdraegere daer
//
uijt behoorelijck ontgoeijt e(nde) onterfft/
sijnde soo wort mits desen daerinne ge-/
goeijt ende geerfft den notaris janssens/
alhier present ende 't selve accepte-/
rende in den naem (ende) ten behoeve/
van jouffr(ouw) margareta keijens devo-/
taire, haere erffven oft hens actie heb-/
bende, per monitionem iure et satis/
et waras prout latius in supradicto/
procuratorio waer toe wort gerefe-/
reert ende gerepeteert coram jo(nke)r/
albert francis van winghe e(nde) h(ee)r/
e(nde) m(eeste)r hijachintus jacobus schauten/
licentiaet in beijde de rechten hac/
22 (decem)ber 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer