SAL7977, Act: R°187.2-R°189.1 (97 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°187.2-R°189.1  
Act
Date: 1727-12-23
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-01 by pieter-jan lahaye
[t'dobbel deser is op behoorel(ijcken) zegel] In de tegenwoordigheijt des heere/
president schepene, mits d'absentie des/
heere meijers ende d'heeren schepenen/
van loven naergenoemt, gestaen petrus/
josephus van vossum, officiael vande/
middelste schrijffcamere alhier uijt crach-/
te e(nde) naer vermogen van d'onweder-/
roepelijcke procuratie in den onderge-/
schreven contracte notariael geinse-/
reert, om den selven wettelijck te/
mogen vernieuwen, herkennen ende rei-/
tereren, als thoonder dijer geconstitueert/
sijnde heeft het selve gedaen ende ge-/
effectueert in voegen, ende maniere/
naer volgende luijdende aldus Op heden
//
den eersten december duijsent seven hon-/
dert sevenentwintigh compareerde/
voor mij openbaer notaris geadmitteert/
bij den souverijnen raede van brabant/
tot loven residerende ende inde presentie/
vande getuijgen naergenoemt cornelis/
boedts innegesetene der heerelijckheijt/
van winxele den welcken oock ge-/
bruijckende de macht aen hem verleent/
bij anna smets sijne tegenwoordighe/
huijsvrouwe verleden onder haere/
signature alhier gesien, gebleken ende/
overgegeven, den welcken bekent ont-/
fangen te hebben vanden eerw(eerdige) heere/
philippus tritsmans pastoor der voors(chreve)/
heerelijckheijt van winxele de somme/
van sestigh guldens loopende munte/
den pattacon tot twee guldens sesthien/
stuijvers ende d'andere specien naerad-/
venant, waer voor hij beloofft te be-/
taelen, eene rente van drije guldens/
s'jaers los, ende vrije van alle lasten,/
ende impositien soo x[ste] xx[ste] min-/
dere ofte meerdere penningen alreede/
innegestelt ende naermaels inne te stellen/
niettegenstaende eenige placcaerten/
ter contrarien, waer aen van alsnu/
voor alsdan, wort gederogeert waer/
van het eerste jaer van betaelinge/
vallen ende verscheijnen sal den thienden/
december vanden toecomende jaere/
1728 e(nde) soo voorts van jaere tot jaere
//
tot d'effective quijtinge toe die altijt/
sal mogen geschieden t'eender reijse/
in munte als voor e(nde) met volle ver-/
loopen als het de rentgelders gelieven/
sal, ende om den h(e)re rentheffer daer/
van te versekeren, soo heeft den eersten/
comparant verobligeert sijnen persoon,/
ende goederen, als oock degene van/
sijne tegenwoordige [huijsvrouwe] uijt crachte van/
de bovenstaende commissie, present (ende)/
toecomende, ende namentlijck huijs/
ende hoff (ende) block mette stallingen ende/
andere appendentien ende dependen-/
tien gestaen ende gelegen binnen de/
heerelijckheijt van winxele, groot een/
daghmael, regenoten de potestraete/
ter i[e], hendrick vander hulst ter ii,/
jan servaes ter iii[e], hendrick pironne/
ter iiii[e] zijden, belast met twee hal-/
steren haveren cheijns aen sijne ma(jestij)ts/
sonder meer waer voor guarrand/
gelovende, bij de rentgelders/
in coop vercregen tegens hendrick/
pironne ende maria leempoele/
gehuijsschen volgens d'acte van goe-/
denisse daer van sijnde gepasseert/
voor d'heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven in date 27 februarii 1725/
alhier in originali gesien, voorders/
constitueren partijen alle thoonders deser/
om 't selve te herkennen voor den
//
souverijnen raede van brabant, d'h(e)ren/
meijer e(nde) schepenen van loven, winxele/
ende alomme ende aldaer te consen-/
teren in gewillige condemnatie, mede/
int slaen van mainmise, decreet ende/
herdecreet, ofte inde ontgoedenisse (ende)/
goedenisse bij opdracht, soo het den/
heere rentgelder[heffer] gelieven sal, alles son-/
der voorgaende dagement, onder/
obligatie, submissie e(nde) renuntiatie als/
naer recht, actum binnen winxele ten/
tijde voors(chreve) ter presentien van adam/
vermeulen ende peeter stroobants als/
getuijgen aensocht, ende hebben de/
voors(chreve) comparanten ende getuijgen de/
minute deser beneffens mij notaris/
onderteeckent, onderstont quod attestor/
et erat signatum p(etrus) j(osephus) van vossum not(ariu)s/
publ(icu)s 1727/
Welcken volgende den voorschreven/
geconstitueerden uijt crachte ende/
naer vermogen van d'onwederroepelijcke/
procuratie in den bovenstaenden con-/
tracte notariael geinsereert, heeft den/
selven in alle (ende) igewelcke sijne poincten/
clausulen ende articulen daerinne bree-/
der vermelt alhier vernieuwt her-/
kent ende gereitereert, obligando, sub-/
mittendo ac renuntiando in forma/
mitsgaders bij manisse des voors(chreve) here/
president mits d'absentie als voor
//
ende naer voorgaende wijsdomme/
der naer te noemen heeren schepenen/
heeft opgedraegen met behoorelijcke/
verteijdenisse ende renuntiatie huijs/
ende hoff ende block mette stallingen/
ende andere appendentien ende de-/
pendentien gestaen ende gelegen bin-/
nen de heerelijckheijt van winxele/
hier vorens in sijne regenoten nader/
gespecificeert ende gedesigneert, ende/
mits d'ordonnantie van rechten den/
voors(chreve) opdraegere daeruijt behoore-/
lijck ontgoeijt e(nde) onterfft sijnde soo/
wort mits desen daerinne gegoeijt e(nde)/
geerfft den notaris fisco alhier present/
ende 't selve accepterende in den naem/
ende ten behoeve van den eerw(eerdige) h(e)re/
philippus tritsmans pastoor der hee-/
relijckheijt van winxele et reddidit/
op de commeren ende lasten van oudts/
daerop uijtgaende e(nde) voorts meer/
op eene voortaene rente van drije/
guldens s'jaers, terminis debitis con-/
suetis persolvendis, et waras pro ut/
latius in supradicto procuratorio, waer/
toe wort gerefereert e(nde) den teneur/
alhier anderwerff wort gehouden voor/
geinsereert ende gerepeteert, coram jo(nke)r/
gilbert joseph van grave heere van bajen-/
rieu (ende) laeijens e(nde) s(ieu)r cornelis berges/
schepenen hac 23 (decem)ber 1727/
b. claes 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer