SAL7977, Act: R°231.2-R°235.1 (121 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°231.2-R°235.1  
Act
Date: 1728-01-17
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-11 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) hab(ente) z(igillum) deb(itum)] Inde tegenwoordigheijt der heeren/
mijers ende schepenen van loven/
naergenoempt gestaen den officiael/
arnoldus geeraets uijt crachte
//
e(nde) naer vermogen van(de) procuratie/
in den onder te noemen contracte/
notariael geinsereert, om den sel-/
ven te vernieuwen, herkennen/
e(nde) realiseren als thoonder dijer/
geconstitueert sijnde heeft t'selve/
gedaen in voegen e(nde) maniere naer-/
volgende luijdende aldus. Desen/
29 julii 1727 comparerende voor/
mij openbaer notaris e(nde) getuijgen/
naergenoemt matthues vosters/
e(nde) elisabeth claes gehuijsschen/
ingesetenen van raetshoven die/
welcke bekennen reelijck ont-/
fangen te hebben uijt handen van/
s(ieu)[r] herman tibau e(nde) maria ribau/
gehuijsschen ingesetenen deser/
stadt thienen eene somme van/
drije hondert guldens courant gelt/
dienende dese voor quittantie,/
voor welcke voors(chreve) somme de/
eerste comparanten ten behoeve/
vande tweede alhier present ende/
accepterende, hebben geconstitueert/
e(nde) gestipuleert eene rente van/
vijffthien guldens quijtbaer t'een-/
der reijse met verloops naer/
rate van den tijt altijt te ver-/
scheijnen op datum deser ende alsoo/
voor d'eerste jaer den 29 julii
//
1728 e(nde) alsoo van jaere tot jaere/
totte quijttinge toe soo nochtans/
ingevalle die renthefferen iederen/
jaere betaelen die voors(chreve) rente/
ses wecken oft uijtterlijck twee/
maenden naer den valdagh sullen/
gestaen mette betaelinge van/
vier guldens thien stuij(vers) par cent/
altijt te betaelen binnen dese/
stadt thienen los ende vrije van/
alle xx penn(ingen) contributien, reele/
personele als mixte lasten niet-/
tegenstaende eenige placcaerten/
ter contrarie daer aen derogere(nde)/
mits desen gelovende die rent-/
hefferen de voors(chreve) rente allen/
jaeren wel deughdelijck ende/
loffelijck te betaelen daer voor/
verbindende persoon erffgen(aemen) ende/
goederen present ende toecomende/
e(nde) sonder prejuditie der personele/
obligatie hebben d'ierste comp(aran)ten/
tot pant onderpandt e(nde) hipotecque/
der selve rente gestelt sevenen-/
twintigh roijen lants gelegen/
in vijff parceelen onder overwinge/
e(nde) raetshoven respective bij hen/
gecocht tegens jan mareels ende/
clara ketels gehuijsschen ingese-/
tenen van thienen volgens
//
acte gepasseert voor mij onder-/
ges(chreve) not(ari)s op den sevensten julii/
lestleden alwaer de precise re-/
genoten staen uijtgedruckt./
Item heeft alnoch gestelt dertigh/
roijen lants bestaende in seven/
parceelen gelegen onder lijsmeel/
raetshoven e(nde) overwinge bij hen/
vercregen van s(ieu)[r] stephanus/
leunes e(nde) consoorten op den 11 junii/
1726 gepasseert voor den notaris/
van(der) smissen e(nde) sekere getuijgen/
e(nde) gerealiseert voor heeren schepenen/
van loven den 10 julii 1727 van/
welcke als oock van(de) voorgae(nde)/
de regenoten alhier sijn geatta-/
cheert waranderende de selve/
goederen als inde respective con-/
tracten uijtgedruckt als oock/
op de rente inde voors(chreve) acte van(de)/
11 julii 1726 geexprimeert met/
gelofte van altijt te sullen ge-/
noegh doen in cas van insuffisantie/
onder obligatie als boven con-/
descenderende tot volbrengen/
van t'gene voors(chreve) is in condem-/
natie voluntair te decreteren in den/
raede van brabant als elders/
anders sonder voorgaende dage-
//
ment met constitutie aen ieder/
een thoonder deser oft copije authen-/
tieck der selve om et(ce)t(er)[a] als oock/
om t'gene voors(chreve) is voor heeren/
schepenen van loven als andere/
te laeten gichten ende goeden pro-/
mittentes ratum et gratum onder/
renuntiatie van het beneficie de/
non numerata pecunia ende andere/
dese contrarierende. Actum thienen/
date als boven present als getuij-/
gen guilliam van meldert e(nde)/
jacobus van meldert, ende is de/
minute deser geschreven sijnde op/
segel van ses st(uijve)rs ondert(eeckent) matteu/
vostes met het merck van elisa-/
beth claes pour ne scavoir escrire/
estante du contenu de cette in/
forme par moij notaire herman/
tibau met het marcq van maria/
ribau, guelmus van meldart, jaco-/
bus van meldaert et a me onderges(chreve)/
Specificatie van panden/
metten regenoten begrepen/
in d'acte van(den) 7 julii 1727/
over de plecke van 27 roijen/
in vijff parceelen./
Elff roijen onder overwinghe/
ontrent die groen gracht besaeijt/
met terffve vruchten regenoten
//
regenoten geert smets, merten/
claes het clooster van berbe-/
rendal ende heeren .. scholieren/
van soutleeuw los goet,/
van vier roijen onder raetshoven/
regenoten den biscop van gent,/
d'erffgen(aemen) godtgaff smets, nu godt-/
gaff cloots e(nde) jan michau los goet./
Item vande seven roijen op den/
aertsenbosch onder raetshoven/
regen(oten) den biscop van gent/
mattijs debent wout(er) kinnar ende/
jacq tibau los goet,/
vande drije roijen lants op den/
hannuijtschen wegh onder raetshoven/
regen(oten) jan michau den cooper,/
anthoen kinnart e(nde) den voors(chreve) han-/
nuijtschen wegh belast libro landen/
met chijnsen,/
vande twee roijen op den heijles-/
senwegh onder leijsmeel, regen(oten)/
den grave aldaer den pastoir al-/
daer e(nde) den voors(chreve) heijlessensen-/
wegh,/
regenoten van(de) 30 roijen in diversche/
plecken begrepen in d'acte van(de)/
11 julii 1726 hier voren gementio-/
neert,/
van vijff roijen onder neerwinge
//
in den braccauter regen(oten) cras/
kinnar de gulde caemer van/
neerwinge, jooris lauriers e(nde)/
den wegh loopende van raets-/
hoven naer neerwinge,/
van noch vijff roijen onder lijs-/
meel regen(oten) cras kinnar den/
wegh van lijsmeel naer heijles-/
sem mijn heer beckman ende/
den acceptant,/
van twee roijen en halff lants/
onder raetshoven ontrent den/
houtemsen wegh regen(oten) hannuijt-/
sen wegh, d'erffgen(aemen) mattijs kin-/
nar, taefel van thienen, ende/
die heeren van s(in)[t] lambrecht/
tot luijck alle vrije ende onbe-/
laste goederen,/
van vier roijen lants op den hou-/
tembosch regen(oten) anthoen kinnar,/
d'erffgen(aemen) hendrick vostes, gillis/
cloots, e(nde) mevrou fabrij belast/
aen het clooster van heijlessem/
met eenen jarel(ijcksche) last volgens/
prijs van graenen./
Item van vier roijen lants onder/
raetshoven op den pellen cauter/
regen(oten) gillis cloots, rose persoons,
//
tossijn de bau, ende den acceptant/
belast aen de heeren van s(in)[t] jan/
als boven./
Item van ses roijen lants onder/
raetshoven in den braccauter/
regen(oten) den grave van lijsmeel,/
anthoen kinnaer, gerard claes,/
e(nde) den biscop van gent belast/
aen die heeren van s(in)[t] jan als/
voorseijt is,/
van vier roijen lants achter die/
kercke van raetshoven regen(oten)/
marie van hoeff, den biscop/
van gent de erffgen(aemen) joseph/
drooghmans, d'erffgen(aemen) anthoen/
cloots belast aen s(in)[t] jan als/
voors(chreve) ende coren chijns onder/
stondt concordantiam cum ori-/
ginali attestor signatum ss(ieu)r/
paesmans not(ariu)s 1727/
Welcken volgende soo heeft den/
voors(chreve) geconstitueerden uijt crachte/
als boven alhier vernieuwt, her-/
kent ende gereitereert, den gehee-/
len inhoudt van(den) bovenstaende/
contracte notariael in alle/
ende iegewelcke sijne poincten,/
clausulen e(nde) articulen daer inne/
vermelt, mitsgaders bij maenisse
//
des voors(chreve) heere mijers naer/
voorgaende wijsdomme vande/
naer te noemen heeren schepenen/
heeft opgedragen met behoorel(ijcke)/
vertijdenisse ende renuntiatie/
allen die voors(chreve) goederen inden/
voormelden contracte in hunne/
respective situatien ende rege-/
noten geexprimeert, ende mits/
de ordonnantie van rechten daer/
uijt ontgoedt ende onterft sijnde,/
soo is inde selve behoorel(ijck) gegoijdt/
ende geerft den officiael davidts/
alhier present ende accepterende/
in den naem ende ten behoeve/
van s(ieu)[r] herman tibau ende maria/
ribau gehuijsschen ofte deghene/
huns actie sijn hebbende, quo facto/
predicto bona transporta ut/
et reddidit op de commeren ende/
lasten daer te voorens op uijt-/
gaende, ende voorts meerder op/
de voors(chreve) jarelijcxe rente van/
vijffthien guldens t'jaers respective/
terminis debitis et consuetis per-/
solvendis per mo(nicionem) iure et satis/
obligando, submittendo ac renun-/
tiando in forma coram jo(nke)[r] petrus/
de herckenrode heere van roost/
et(ce)t(er)[a] e(nde) s(ieu)[r] cornelis berses hac 17/
januarii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer