SAL7977, Act: R°363.2-V°363.1 (185 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°363.2-V°363.1  
Act
Date: 1728-04-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-17 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] Alsoo d'heer philippus josephus philippi/
greffier deser stadt met schepene brieven deser/
stadt de dathe 13[en] aprilis 1726 in 2[da] bij/
opdracht verbonden ende verobligeert staet/
aen s(ieu)r adrianus noë ende joff(rouw)e maria petro-/
nella van opstal gehuijsschen innegesetene/
deser stadt in eene jaerelijcxe ende erffelijcke/
rente van t'achentigh guldens courant gelt/
sjaers wesende in capitael twee duijsent gul-/
dens wisselgeldt, ende want den voorschreven/
rentgelder in gebreecke is van betaelinghe der
//
voors(chreve) rente, soo hebben de voors(chreve) renthef-/
fers, om van de .. intresten der selve rente/
verschenen ende te verscheijnen te beter versee-/
kert ende voldaen te worden, ons versocht/
geleijt te worden tot alle ende iegewelcke goe-/
deren beijde haeve ende erffve des voorschreve/
rentgelders, ende dijenvolghens heeft den heere/
president schepenen jo(nke)r albert francoijs van/
winghe mits d'absentie des heere meijers ten/
overstaen van de heeren schepenen hier onder/
genoempt behoorelijck geleijt den notaris/
joannes franciscus everaerts tot alle ende iege-/
welcke goederen beijde haeve ende erffve van/
den voors(chreve) rentgelder ende signantelijck tot/
eene jaerelijcxe ende erffelijcke renthe van viertigh/
guldens sjaers staende ten laste der heeren staeten/
van brabant in t'quartier van loven op het segel/
recht gequotteert n(umér)[o] 62. Item tot eene rente van/
tweeendertigh guldens sjaers ten laste der voors(chreve)/
heeren staeten in den quartiere voors(chreve) opde groote/
bede gequotteert n(umér)[o] 386 libro 1[o]. Item ende fi-/
nalijck tot [ontrent] drije boinderen landts onbegrepen der/
maete geleghen buijten dese stadts wijngaert ofte/
nieuw brusselschepoorte regenoten d'abdije/
van s(in)[te] geertruijden in twee zeijden ende het godts-/
huijs van groenendael ter iii[re] zeijden, idque mo-/
nente et ducente predicto domino presidente/
scabinorum coram jo(nke)r gilbert joseph van/
grave heere van baienrieu ende laijens et(ce)t(er)[a]/
ende heer ende m(eeste)r hiacintus jacobus schou-/
ten licentiaet in beijde de rechten et(ce)t(er)[a] hac 22/
aprilis 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer