SAL7977, Act: R°39.3-V°43.1 (19 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°39.3-V°43.1  
Act
Date: 1727-07-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-21 by pieter-jan lahaye
[t dobbel deser is op behoorel(ijcke) zegel] In de tegenwoordigheijt der heeren/
schepenen van loven naergenoemt ge-/
staen petrus josephus van vossum offi-/
tiael vande middelste schrijffcamere al-/
hier uijt crachte e(nde) naer vermogen van/
d'onwederroepelijcke procuratie in den/
ondergeschreven contracte notariael ge-/
insereert om den selven wettelijck te mogen/
vernieuwen, herkennen ende reitereren/
als thoonder dijer geconstitueert/
sijnde, heeft het selve gedaen ende ge-/
effectueert in voegen ende maniere naer-/
volgende luijdende aldus. Op heden den/
sesentwintighsten julii 1727 compareerde/
voor mij openbaer notaris geadmitteert/
bij den souverijnen raede van brabant,/
tot loven residerende ende inde presentie/
vande getuijgen naergenoemt guilliam/
verbeeck ende anna govaerts gehuijsschen
//
innegesetene der banderije van herent/
dewelcke bekennen ontfangen te hebben/
uijt handen van h(ee)r e(nde) m(eeste)r theodoor leo-/
nard striethaegen licentiaet in beijde de/
rechten ende promotor der universiteijt/
binnen dese stadt loven p(rescript)a? ende jouff(rouw)/
barbara francisca philippi gehuijsschen/
de somme van twee duijsent guldens/
wisselgelt, den pattacon tot twee gul-/
dens acht stuijvers ende d'andere specien/
naeradvenant, waer voor sij beloven/
te betaelen eene rente van t'achentigh/
guldens sjaers ten behoeve van de/
voors(chreve) gehuijsschen ofte hens actie heb-/
bende, binnen dese stadts wissele los/
ende vrije van alle lasten soo x[e] xx[e]/
mindere oft meerdere penningen ende/
alle andere impositien alreede innege-/
stelt ofte naermaels inne te stellen niet-/
tegenstaende eenige placcaerten ter con-/
trarien, waer aen van als nu voor als/
dan wort gederogeert, waer van het/
ierste jaer van betalinge vallen sal/
ende verscheijnen sal den sesentwin-/
tighsten julii vanden toecomenden jaere/
1728 ende soo voorts van jaere tot/
jaere tot d'effective quijtinge toe, die al-/
tijt sal mogen geschieden in twee rijsen/
mette juste hellicht ende met volle/
verloopen dijer als het de rentgelders/
gelieven sal, ende om de rentheffers/
daer van te versekeren soo hebben de
//
rentgelders verobligeert henne per-/
soonen ende goederen, meubelen, ende/
immeubelen present ende toecomende, ende/
signantelijck eerst de hellicht van drije/
vierendeelen lants gelegen onder herent op't/
groot broeckvelt regenoten guill(iam) maes/
ter i[e], peeter de coster ter ii[e], d'h(ee)r bale-/
mans ter iii[e] ende guilliam imbechts/
mette weder hellicht ter iiii[e] zijden bij den/
eersten comparants vader in coop ver-/
cregen tegens den heere surintendent e(nde)/
huijsarmmeesters der parochie van s(in)te/
geetruijen binnen loven, volgens de con-/
ditien daer over gehouden uijt crachte/
van decreet der heeren schepenen van/
loven ende de keersse gebrant in date/
4 julii 1685 onderteeckent j b sneijers/
alhier bij copije authenticq alhier ge-/
sien ende gebleken/
Item vijff virendeelen lants gelegen onder/
herent int lovens velt, regenoten het/
godtshuijs [van bethleem] ter i[e], ii[e] e(nde) iii[e] de straete/
ter iiii[e] zijden bij sijne ouders vercregen/
tegens cathleijn barre wed(uw)[e] olivier/
van langendonck cum suis, volgens/
d'acte daer van sijnde gepasseert voor/
den not(ari)s j v beken in date ultima (septem)bris/
1692 alhier bij copije authenticq gesien e(nde)/
gebleken/
Item een boinder lants gelegen onder/
herent, geheeten het lanck boinder
//
regenoten het godtshuijs van terbanck/
ter i[e], het groot gasthuijs van loven ter ii[e]/
ende den waterloop affcomende vanden/
walenbosch ter iii[e] zijden, bij sijne ouders/
vercregen tegens jouff(rouw) marie petronella/
janssens cum suis bij publique conditien/
daer over gehouden den 28 (septem)bris 1695/
ende vernieuwt voor heeren schepenen/
van loven volgens goedenisse daer van/
sijnde in date 21 (novem)bris 1695 onderteec-/
kent m. f. dirix in prima alhier ge-/
sien ende gebleken/
Item twee daghmaelen lants gelegen/
binnen herent boven den keijwegh/
onder den roesselbergh, reg(eno)ten de goe-/
deren van wijlen jan verheijden ter i[e]/
den keijwegh ter ii[e] ende d'erffgen(aemen)/
jan vander linden ter iii[e] zijden, bij/
sijne ouders vercregen tegens d'heeren/
momboirs vanden grooten h(eilige) geest/
binnen dese stadt op den last van vier/
halsteren coren s'jaers volgens d'acte daer/
van sijnde gepasseert den 21 meert/
1698 ende staende geregistreert in den/
contractboeck der voors(chreve) taefele vanden/
voors(chreve) grooten h(eilige) geest fol(io) 48 verso, in/
conformiteijt van het extract vanden selven/
boeck, onderteeckent roch. van goidts-/
noven alhier gesien e(nde) gebleken/
Item viertigh roeden lants gelegen/
binnen herent ontrent den wintmolen/
regenoten mevrouw van sart ter i[e], d'erff-/
genaemen gudtscoven ter ii[e] ende
//
[vacat] ter iii[e] sijden bij sijnen/
vader in coop vercregen tegens ca-/
tharina schoovaerts wed(uw)[e] wijlen pee-/
ter hoijebroeckx volgens acte van/
goedenisse daer van sijnde gepasseert/
voor d'heeren schepenen van loven in date/
3 (decem)bris 1703 onderteeckent g deens in/
prima alhier gesien e(nde) gebleken/
Item twee virendeelen lants gelegen/
opden cleijnen molenwegh onder herent/
regenoten den voors(chreve) molenwegh ter i[e]/
de leijbeke ter ii zijden, bij sijnen vader/
in coop vercregen tegens peeter hen-/
nens cum suis, volgens acte van/
goedenisse daer van sijnde gepasseert/
voor schepenen der banderije van/
herent in date 8 julii 1700 onderteec-/
kent e bosch alhier gesien ende ge-/
bleken/
Item een daghmael lants gelegen onder/
herent opden cauter onbegrepen der mae-/
te, regenoten den rentheffer ter i[e] den cleij-/
nen molenwegh ter ii[e] d'abdije van/
s(in)[te] geertruijen binnen loven ter iii[e] ende/
den h(eilige) geest van s(in)[te] jacobs kercke binnen/
loven ter vierdere zijden, belast met sesse/
deniers boon aen jon(ker) van leemputte/
Item noch een daghmael lants gelegen/
aldaer, regenoten den cleijnen molenwegh/
ter i[e] den h(eilige) geest van s(in)[te] jacobs/
ter ii[e], den rentheffer ter iii[re], ende jan/
michiels ter iiii[e] zijden
//
Item noch een halff daghmael lants/
gelegen onder herent op het molenvelt/
reg(eno)ten den cleijnen molenwegh ter i[e]/
de kercke goederen van herent ter ii[e]/
d'erffgen(aemen) niclaes muls ter iii[e] ende jan/
michiels ter iiii[e] zijden, dese drije par-/
ceelen bij sijne ouders vercregen tegens/
jouffr(ouwe) joanna maria thielens beg-/
gijnken opden grooten beggijn hove/
binnen loven volgens d'acte van goe-/
denisse daer van sijnde gepasseert voor/
de heeren schepenen van loven in date/
18 jan(uarii) 1713 onderteeckent g van eme-/
len s(ecreta)ris in 3[a] alhier gesien ende geble-/
ken/
Item drije virendeelen lants gelegen/
onder herent ophet broeck velt, re-/
genoten de rentgelders ter i[e] mevrouw/
van sart ter ii[e] ende iii[e] zijden bij sij-/
nen vader in coop vercregen [tegens] d'h(ee)r alex-/
ander antonius van gutecoven vol-/
gens d'acte van goedenisse daer van/
sijnde gepasseert voor de heeren meijer/
ende schepenen van loven in date/
18 (novem)ber 1713 onderteeckent g. van/
emelen in tertia, alhier gesien ende/
gebleven/
Item twee virendeelen lants gelegen/
onder herent, regenoten de rentgel-/
ders ter i[e] den clijnen molenwegh ter/
ii[e], d'erff(genaem)en niclaes muls ter iii[e]/
ende het clooster van terbanck
//
ter iiii[e] zijden, bij sijnen vader in coop/
vercregen tegens jan michiels ende/
anna van gorp gehuijsschen volgens/
acte van goedenisse daer van sijnde,/
gepasseert voor schepenen der ban-/
derije van herent in date 7[e] septemb(ris)/
1718 onderteeckent e. bosch alhier/
gesien ende gebleken, alle welcke/
goederen hem eersten comparant sijn/
gesuccedeert ende gedevolveert bij/
doode van aert verbeeck cum sua/
sijne ouders waeren/
Item ontrent vijffenseventigh roeden/
lants salvo iusto gelegen onder herent/
regenoten [genoemt] het groot broeckvelt, reg(eno)ten/
het hoff ter meutere in twee zeijden/
ende rentgelders ter andere zijden bij/
den eersten comparant in coop vercregen/
tegens s(ieu)[r] guillielmus strijckwant e(nde)/
jouff(rouw) susanna coenesteijn gehuijsschen/
volgens d'acte van goedenisse daer/
van sijnde gepasseert voor d'heeren sche-/
penen van loven in date 13 meert 1721/
onderteeckent meuris s(ecreta)ris in tertia,/
alhier e(nde) gesien ende gebleken/
Item een daghmael lants gelegen onder/
herent op den hopbemt, regenoten den/
groenewegh van aerschot op brus-/
sel ter i, het groen moleweegheken/
ter ii[e], d'erffg(enaem)en carel dirix ter iii[e] ende/
jo(nke)r roeloffe ter iiii[e] zijden
//
Item noch drije virendeelen lants gelegen/
onder herent, regenoten de rentgelders/
ter i[e], mevrouw de vroije ter ii[e], me-/
vrouw eijnatten ter iii[e] zijden/
Item een halff daghmael lants onder/
herent, reg(eno)ten sheeren straete ter i[e], het/
clooster van bethleem ter ii[e], mevrouw/
van sart ter iii[e] mevrouw de vroije ter/
iiii[e] zijden bij de voors(chreve) rentgelderen in/
coop vercregen tegens pauwel muls/
volgens d'acte van goedenisse daer/
van sijnde gepasseert voor schepenen/
der banderije van herent in date 22/
augusti 1725 onderteeckent p(etrus) j(osephus) van/
vossum s(ecreta)rius alhier gesien ende geble-/
ken/
Item onderhalff daghmael lants/
gelegen onder herent opden hopbemt/
reg(eno)ten de hooge beke ter i[e] den baron/
van boulé ter ii[e], d'erffgen(aemen) van jon(ker)/
leemput, ende de kercke van herent/
ter iii[e] e(nde) iiii[e] zijden/
Item een halff daghmael lants ge-/
legen op den hopbemt onder herent/
regenoten mevrouw van sart ter i[e],/
de pastorije van h(e)rent ter ii[e], jooris/
van doren ter iii[e] ende den h(ee)re ba-/
lemans ter iiii[e] zijden bij de voors(chreve)/
rentgelders in coop vercregen tegens/
jouff(rouw) barbara lessens bij deurmina-?/
tie op hem geschiet door pauwel/
moels volgens acte daervan ge-/
passeert voor den not(ari)s r(umoldus) davidts
//
in date 2 (novem)bris 1726 alhier gesien e(nde)/
gebleken, ende d'acte van goedenisse/
daer van sijnde gepasseert, voor/
heeren schepenen der stadt loven, in/
date 25 novemb(ris) 1726 onderteeckent/
p. keijaerts in media alhier gesien ende/
gebleken/
Item een schoon ende wel gelegen/
pachthoff appendentien ende depen-/
dentien van dijen gestaen in de bande-/
rije van herent, reg(eno)ten de papestraete/
ter i[e] ende de broeckstraete ter/
andere zijde, groot ontrent een boin-/
der onbegrepen der maete belast/
met cheijns aenden heere leemputte/
e(nde) jo(nke)r cawenhoven e(nde) de kercke van/
herent, bij de rentgelders in coop ver-/
cregen tegens anna claes wed(uw)[e]/
wijlen jan van hove cum suis, volgens/
publicque conditien daer over gehou-/
den bij de weth der banderije van/
herent, e(nde) de goedenisse daerop ge-/
volght voor schepenen der selve ban-/
derije in date deser, wel voorders con-/
stitueren onwederroepelijck alle thoon-/
ders deser oft copije authenticq om het/
selve te herkennen voor den souve-/
rijnen raede van brabant, d'heeren/
meijer e(nde) schepenen van loven, herent/
ende alomme ende aldaer te con-/
senteren in gewillige condemnatie/
parate e(nde) reele executie, mede int
//
slaen van mainmise decreet ende/
herdecreet der heeren schepenen van/
loven tot asseurantie der voors(chreve) ca-/
pitaele ende intresten der selve, alles/
sonder voorgaende dagement, onder/
submissie e(nde) renuntiatie als naer/
rechte Actum binnen loven ten tijde/
voors(chreve) ter presentien van joannes/
van hove ende anthoen hermans/
als getuijgen hier toe geroepen, ende/
hebben de voors(chreve) comparanten de/
minute deser beneffens mij notaris/
onderteeckent onderstont quod attestor/
et erat signatum p(etrus) j(osephus) van vossum/
not(ariu)s publ(icu)s 1727/
Aldus vernieuwt, herkent ende ge-/
reitereert door den voors(chreve) geconsti-/
tueerden uijt crachte als boven ob-/
ligando, submittendo ac renuntian-/
do in forma, coram jo(nke)r philip louis/
baron van schore ende s(ieu)r cornelis/
de berges schepenen hac 28 julii/
1727 p keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer