SAL7977, Act: R°405.2-R°406.1 (227 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°405.2-R°406.1  
Act
Date: 1728-05-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-06 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen/
nicolaus davidts officiael der tweede schrijffcamere/
uyt crachte, ende naer vermoghen van d'onweder-/
roepelijcke procuratie in den onderges(chreve) notarialen/
contracte geinsereert, om den selven wettelijcken te/
moghen vernieuwen, herkennen, ende reitereren als/
thoonder dyer geconstitueert sijnde, heefft t'selve/
ghedaen, ende geeffectueert in vueghen, ende/
manieren naervolghende. Op heden desen xxii maii 1728/
comparerende voor mij not(ari)o tot loven residerende/
ende in de presentie van de getuijghen onder te/
noemen jan mous, cornelis van puttegem,/
in houwelijck met maria mous beyde innegeseten/
van nieuwrode, ende guilliam janssens in houwelijck/
met anna mous innegesetenen van s(in)[t] peetersrode/
de welcke verclaeren mits desen vercoght, gecedeert,/
ende getransporteert te hebben, aen d'h(ee)[r] franciscus/
josephus hustin innegesetene deser stadt, hier
//
present, ende in coop acceptere(nde) een daghmael/
bosch, soo ende gelijck t'selve gelegen is onder/
nieurode voors(chreve) regenoten catlijn peten oost, andries/
van emelen zuijt, n.van panhuijsen west, ende/
de venlustraet noort aen den acceptant bekent/
om, ende voor de somme van t'sestigh guldens/
corant, dat is den schellinck tot seven stuyvers,/
ende de andere specien naeradvenant, die de transpor-/
tanten van den acceptant bekennen ontfanghen te/
hebben, dienende dese voor quittantie sonder van voor-/
dere te moeten doceren, waranderende sij transpor-/
tanten den voors(chreve) bosch voor vrij, eygen, suyver,/
ende onbelast uytgenomen op s'heeren cleynen chijns/
aen revieren, nyet excederende in de jaerelijcksche/
betalingh de drij stuyvers sonder voorder, hun trans-/
portanten competerende uytten hooffde van successie/
van wijlen adriaen mous, ende anna van meerbeeck/
gehuijsschen waeren als sij leeffden auders der transpor-/
tanten, verclaerende dyenvolghens aen t'selve gheen/
recht, offte actie meer te hebben, offte te reserveren,/
maer t'selve te cederen als boven, gelovende t'ghene/
voors(chreve) is altijt voor goet, vast, ende van weirden/
te houden onder obligatie van hunne respective/
persoonen, ende goederen, present, ende toecome(nde),/
constituerende ten effecte dyer onwederroepelijck/
alle thoonders deser, om t'ghene voors(chreve) is/
te laeten vernieuwen voor die heeren mijer, ende/
schepenen deser stadt, offt alomme, ende/
aldaer te consenteren in de ontgoedenisse, ende/
goedenisse, in de gewillige condemnatie,/
ende verclaeren executoriael deser sonder voor-/
gaende dagement, de surranneringhe nyettegen-/
staende. Actum loven ten tijde voors(chreve) ter/
presentie van francis michiels, ende jan/
lovis getuijghen die minute deser - becleedt/
met behoorelijcke zegel - is bij die voors(chreve) comp(aran)ten/
beneffens mij not(ari)s onderteeckent, onder stont quod/
attestor signatum r(umoldus) davidts not(ari)s 1728
//
Welcken volghende den voors(chreve) geconstitueerden uyt/
crachte, ende naer vermoghen van d'onwederroe-/
pelijcke procuratie in den bovenstaenden notarialen/
contracte geinsereert, heefft den selven in allen,/
ende iegewelcke sijne pointen, clausulen, ende ar(ticu)len/
daer inne breeder vermelt alhier vernieuwt, herkent/
ende gereitereert obligando, submittendo, ac/
renuntiando in forma, mitsgaeders bij manisse des/
voors(chreve) heere mijers, ende naer voorgaende wijsdomme/
der naer te noemen heeren schepenen heefft opgedraegen/
met behoorelijcke verthijdenisse, ende renuntiatie/
seker daghmael bosch gelegen onder nieurode/
hier voorens in sijne regenoten naerder uytgedruckt/
ende gedesigneert, ende mits d'ord(onnanti)[e] van rechten den/
voors(chreve) opdragere daer uyt behoorelijck ontgoyt,/
ende onterfft sijnde, soo wort mits desen in het/
selve daghmael bosch gegoyt, ende geerfft den/
not(ari)s, ende procur(eur) r(umoldus) davidts hier present, ende/
acceptere(nde) in den naeme ende ten behoeve van d'h(ee)[r]/
franciscus josephus hustin, sijne erffven, naer-/
comelinghen, offte die ghene sijns actie hebbende/
per monitionem iure, et satis, et waras pro ut/
latius in supradicto procuratorio waer toe wort/
gerefereert, ende den teneur alhier anderwerff wort/
gehouden voor gerepeteert, ende geinsereert coram/
jo(nke)[r] albert francois van winghe, ende s(ieu)[r] joannes/
van arenbergh hac 28 maii 1728/
b. claes/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer