SAL7977, Act: R°410.2-R°413.2 (231 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°410.2-R°413.2  
Act
Date: 1728-06-03
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-31 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen/
nicolaus davidts officiael der tweede schrijffca-/
mere uyt crachte, ende naer vermoghen van/
d'onwederroepelijcke procuratie in den onderges(chreve)/
notarialen contracte geinsereert, om den selven/
wettelijck te moghen vernieuwen, herkennen, ende/
reitereren als thoonder dyer geconstitueert sijnde/
heefft t'selve ghedaen, ende geeffectueert in/
vueghen, ende manieren naervolghende. Op/
heden den 8[e] novemb(er) 1707 comparerende voor/
mij openbaer not(ari)s bij den raede van brabant/
geadmitteert tot loven residerende, present/
die getuijghen naer te noemen m(eeste)r michiel froid-/
mont oock notaris alhier, ende rentmeester/
der heeren cappellanen van s(in)[t] peeters kerck,/
den welcken heefft verclaert van intentie te/
wesen om sijnen grooten auderdom te quitteren, ende/
te verlaten het voors(chreve) rentmeesterschap, ende/
het selve geirne soude resigneren aen m(eeste)r henricus/
van roost insgelijcx notaris, biddende ende/
suppliere(nde) die teghenwoordighe heeren distributie/
meesteren van de goederen der heeren cappellanen/
voors(chreve) dat sij t'selve offitie aen den voors(chreve) van/
roost in sijne plaetse gelieven te confereren, tot dyen/
eijnde daer van affstandt doende bij desen, ende/
t'selve stellende in handen der voors(chreve) heeren/
meesters, welcken volghens sijn alhier oock
//
gecompareert d'eerw(eerdige) heeren nicolaus ravet/
michael hannemans, joannes bap(tis)[ta] somers, ende/
guillielmus willems respective meesters der voors(chreve)/
distributie goederen die welcke hebben verclaert t'voors(chreve)/
offitie in hunne handen t'aenveirden, ende dyenvol-/
ghens t'selve te confereren aen den voors(chreve) henrick/
van roost alhier present, ende dat danckelijck/
accepterende, op de conditien, ende voorwaerden/
hem alsnu voorgelesen, ende die int' eynde deser/
acte sullen worden gevoeght ende alsoo alhier van/
woorde tot woorde worden gehouden voor geinse-/
reert, ende bij die heeren comparanten, ende den accep-/
tant oock soo wel als dese sullen worden onderteec-/
kent, ende tot volbrengingh van alle, ende/
iegewelcke conditien den acceptant is verobligere(nde)/
sijnen persoon, ende goederen, meubelen, ende immeu-/
belen present, ende toecomende, met consent inde/
affectatie der selve t'sij bij belijde, mainmise, offte/
anderssints ende decreet van dijen oock nyettegenstae(nde)/
die surranneringh deser voor die heeren mijer, ende/
schepenen deser stadt, ende alomme elders, naement-/
lijck sekere sijnen huijse, hoff, ende alle sijne toe-/
behoorten gestaen, ende gelegen alhier door s(in)[te] quintens/
binnepoorte regenoten de collegie den terwe schooff,/
de straete van voor de perckstraete, ende joannes/
davie, beneffens den cleijnen huijse, ende hoff rege-/
noten den voors(chreve) huyse, hugo batson alles vrij, ende/
onbelast, ende dat alles voor cautie oock met/
beloffte van altijt te stellen naerdere, in cas dese/
soude wesen insuffisant, ende dat om daer aen te/
verhalen den inhout der voors(chreve) conditien, ende/
alles wat dit recept aengaet, tot meerdere vastig-/
hijt constituere(nde) een ieder thoonder deser ten eynde/
om dese acte te vernieuwen, te herkennen, ende te/
realiseren voor die voors(chreve) heeren mijer, ende schepenen/
ende alomme elders met consent t'ghene voors(chreve)/
is ende voluntaire condemnatie oock in den raede/
van brabant sonder dagement, ten effecte van/
dyen renuntierende aen alle privillegien die den acceptant/
eenighsints te scade souden connen comen privilegiis sori
//
ord(inis) divis(ionis) et excussi(onis) ende generalijck alle andere/
promittens semper ratium, obligando ac renun(tiando)/
ut in forma. Actum loven ter presentien van walterus/
van hinnissdael, ende guillielmus vande ven als/
getuijghen hier toe aensoght, de minute deser hebbende/
den segel van sesse guldens is bij die heeren comparanten/
ende acceptant beneffens mij not(ari)o onderteeckent/
onder stont quod attestor signatum r. smits/
not(ariu)s 1727/
Copije der conditien op de welcke/
dese bovenstaende acte is/
aengegaen/
Primo scilicet quod predictus receptor reci-/
piet quidquid pertinet ad distributionem cap-/
pellanorium et de omnibus receptis dabit/
singulis annis legalem computum, et de/
receptis in peccunia habebit pro salario/
nummium decimum octavium, et de granis/
tam ratione diminutionis quam salarii habebit/
duodecimum vas, exceptis tamen censibus/
dominicalibus in rillart et ninimis librati-/
libus ibidem, item exceptis petris ratione/
fabrice et martirologii, et receptis ratione/
novorum capellanorum quo habebuntur ut capitales/
et applicanda ad augmentum distributionis,/
quorum magistri distributionis solent dare quit-/
tantiam, sed per dictum receptorem fiet de lis/
in singulis suis computibus memoria sub parti-/
culari textu/
Item si quos sec erit sumptus in citationibus/
et monitionibus pro solutione obtinenda a/
debitoribus dominorum capellanorum illos suo/
perculo recuperare debebit a partibus, si sint/
recuperabiles/
Item si contigerit ipsum sine consensu domino-/
rum magistrorum foras ire ad procurandam/
solutionem nihil pro vacationibus recipiet
//
nisi de epresso magistrorum consensu fuerit,/
et casu quo extra pervoctet, habebit in singulos/
dies quatuor florenos/
Item tenebitur omni diligentia prosequi proces-/
sus, et actiones concernentes distributionem/
ante quoscumque indices, tan ecclesastices/
quam seculares, ita tamen quod nullas intenta-/
bit, nisi de expressa magistrorum licentia, quod/
magistri sibi reservant authoritatem moderandi/
et revocandi pro suo libitu/
Item tenebitur singulis annis reddere compu-/
tum accuratum omnium rei optorum, et exposi-/
torum distributionis, et si quid ex conclusione/
dictorum computuum deprehenditur per ipsum/
deberi id statum sine ulla dilatione ad manus/
magistrorum deponet, et tradet incipiet que/
computus a nativitate s(anc)[ti] joannis bap(tist)[te]/
1708 et surietur in vigilia eiusdem nativitatis/
1709 et sic de anno ad annum, et tenebitur co-/
piam exsibere examinandam per magistros/
quindecim diebus post festum s(anc)[ti] joannis/
bap(tis)[te] precise, ita ut computus posset concludi-/
ante festum assumptionis b(eat)[e] marie virginis/
et computum celebrantiarum tenebitur ex-/
hibere. Ita ut possit concludi octo diebus/
ante dedicationem lovaniensem, et alios com-/
putus minores burse octo invenium, et edel-/
heer tenebitur omnes exhibuisse ante festum ba-/
vonis, et pro salario habebit ut ante, et si/
sit in defectu et non exhibeat dicto tempore/
dictos computus incurret pro singulis eorun-/
dem mule tam sex florenorum, ad opus burse/
infirmorum capellanorum que mulcta post/
primam septimanam duplicabitur/
Item casu quo receptor reperiretur in defectu/
diligentie fidelitatis vel alias quod hinc liberum
//
erit magistris assuinere alium receptorem sine/
ullo iuris, aut facti remedio/
Item tenebitur singulis diebus lime comparere/
in congregatione ordinaria magistrorum hora nona/
ut exhibeat documenta sue diligentie, et si/
quod difficultatis sit, ipsis magistris aperiat/
ut tempestive ipsi occurratur, et habebit/
tantum quantum unus magistrorum pro sua/
presentia pro ut eius predecessores receptores/
habuerunt/
Item non poterit receptor divendere silvas ceduas/
aut elocare aliqua bona, aut aliquas remissiones/
facere nisi de expresso consensu magistrorium,/
et quoties vendentur silve aut aliqua bona/
elocabuntur tenebitur receptor comparere,/
et iustum pretum annotare/
Item tenebitur ad satisfaciendum pro celebrantiis/
tam panalibus quam pecuniariis, et manualibus/
distributionibus servandum antiquam consuetudinem/
in paratis solvere distributori secundum ordina-/
tionem mag(istro)rum/
Item tenebitur in vigilia nativitatis christi/
et vigilia nativitatis s(anc)[ti] joannes bap(tis)[te] incipien-/
do quatuor aut quinque diebus ad minus ante/
satisfacere capellanis quod fuerunt promeriti/
tam quo ad sacra, quam quo ad distributionem/
quotidianam, et si contingat quod aliquis confratrum/
mutet residentiam ante finem medii anni predicti,/
et venerit cum scedula distributoris signata/
a duobus magistris hinc tenebitur solvere, secundum/
tenorem scedula/
Item exposita iustificabit quittantiis et actis/
que etiam in computu debebuit exhiberi/
Item in computu tenebitur annotare constitutiones/
transportus, et datas litterarium redituum ad distributio-/
nem pertinentum in tantum, et in quantum est/
possibile
//
Item tenebitur ante omnia receptor ponere suffi-/
cientem hypotecam, et eundem obligavit coram/
scabinis lovaniensibus, ut in omnibus satis sit/
cautium magistris et distributioni ad bene placitum/
magistrorum/
Item tenebitur ad mandatum magistrorum anticipare/
peccunias ad emendum grana pro panibus paupe-/
ribus distribuendis iuxta obligationes distributionis/
Item si officium deserverit sive per mortem aut/
puram resignationem tradet m(agist)ris sua manualia/
ab ipso conscripta, et composita aut saltem copiam/
authenticam, suis sumptibus/
Item tenebitur liberare magistros, et communitatores/
aliis que receptor frodimont postquam reddiderit/
suum ultimium computum posset invenire ad omis/
dicte comminitatis, ita tamen ut ea que expo-/
suerit maneant ad omis predicte co(mmun)itatis sine in-/
teresse/
Item singulis annis introducet unum annum/
omnium redituum nisi provia omni diligentia in-/
ventum fuerit non potuisse recipi/
Item datten acceptant het recept sal bedienen, soo/
lange als den rentmeester froidmont sal leven/
voor nyet, sonder iet daer voor te pretenderen,/
inder vueghen dat alle iegewelcke proffijten/
geene uytgenomen, ende uyt wat hooffde die/
mochte comen voor te vallen sullen wesen ten behoeve/
van den selven froidmont behoudelijck die te doene/
vacatien, ende in cas den acceptant bevonden/
wierde ergens dyenaengaende te mancqueren, dat/
desen affstant sal comen te cesseren, min offte meer/
al offt t'selve nyet en waere geschiet, ende sal het/
gebreck op hem acceptant, ende die gestelde cautie/
moghen worden verhaelt, ende nyet op die heeren m(eeste)rs/
Item desen affstant en sal maer stadt grijpen teghens/
s(in)t jansmisse toecomende ende naer het effectyff/
sluyten toe alsdan te doene rekeninghe van den selven/
froidmont ende was onderteeckent h. van roost 1707
//
Aldus vernieuwt, ende herkent door den voors(chreve)/
geconstitueerden uyt crachte als boven obligando,/
submittendo, ac renuntiando in forma coram/
jo(nke)[r] albert francois van winghe, ende heer ende/
m(eeste)r hiacintus jacobus schouten licentiaet in beyde/
de rechten hac 3 junii 1728/
Estque in instanti adductio facta tot alle/
ende iegewelcke goederen des voors(chreve) verobligeerde/
beyde haeve, ende erffve, ende signantelijck tot seker/
huys, hoff, ende alle sijne toebehoorten gestaen, ende/
gelegen alhier door s(in)[te] quintens binne poorte regenoten/
de collegie den terwe schooff, de straete van voor de/
perckstraete, ende joannes davo beneffens den clijnen/
huyse ende hoff regenoten den voors(chreve) huyse, hugo batson/
ende dat om te comen tot betalinghe, ende versekeringhe/
eender somme van sesse hondert guldens salvo/
iusto idque monente, et ducente pretore coram/
iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer