SAL7977, Act: R°49.2-R°50.1 (25 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°49.2-R°50.1  
Act
Date: 1727-08-08
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-30 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) hab(ente) z(igillum) deb(itum)] Inde tegenwoordigheijt des heeren/
meijers e(nde) schepenen van loven/
naergenoempt gestaen den offi-/
ciael arnoldus geeraets uijt/
crachte ende naer vermogen/
vande procuratie inde conditien/
van vercoop geinsereert e(nde)/
gehouden bij den notaris j loeijs/
op den negensten julii 1727 inde/
herberge genoempt het ver-/
brandt huijs binnen de stadt/
diest, als thoender deser gecon-/
stitueert sijnde, e(nde) dat van/
wegens jouff(rouw)[e] anna marie/
stramot wed(uw)[e] wijlen jan/
willemotte uijt crachte vande/
authorisatie haer verleent bij/
d'heeren borgemeesters deser/
der stadt diest in dato 29[en]/
meert 1726 heeft opgedraegen/
met behoorel(ijcke) vertijdenisse ende/
renuntiatie naer voorgaende/
wijsdomme van(de) heeren schepenen
//
naer te noemen vijff sillen/
wijde der maete onbegrepen/
soo ende gelijck de plecke/
gelegen is tot molenstede/
caggevin kempens regenoten/
ida cuijpers oost, d'erffgenamen/
jacobus boogaerts weest,/
de erffgenamen jan witten/
noordt e(nde) de beke suijdt, soo/
e(nde) gelijck de selve met uijtganck/
van(de) brandende keersse sijn ge-/
bleven aen peeter meesters/
om e(nde) voor de somme van/
twee hondert gul(den)s coerant/
sevenentwintigh hoogen eenen/
blamuser godtspenninck e(nde)/
twelff schellingen lijfcoop,/
e(nde) den voors(chreve) opdraegere daer/
uijt behoorelijck ge [ont]goijdt ende/
onterft sijnde, soo is inde voor-/
schreve vijff sillen gegoijdt/
ende geerft den officiael/
nicolaus davidts alhier pre-/
sent ende de selve accepte-/
rende in den naem ende ten be-/
hoeve van(de) voors(chreve) peeter/
meesters ofte de ghene sijns/
actie sijn hebbende per mon(icionem)
//
iure et satis obligando, submitten-/
do ac renuntiando in forma/
alles achtervolgens den inhoudt/
van(de) voors(chreve) conditien, coram/
m(ijn)her philip louis baron van schore/
et s(ieu)[r] cornelis de berghes schepenen/
hac octava augustii 1727/
j van besten/
loco keijhaerts 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer