SAL7977, Act: V°170.1-V°171.1 (84 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°170.1-V°171.1  
Act
Date: 1727-11-29
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-02 by pieter-jan lahaye
[het dobbel deser is ges(chreven) op beh(oorelijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere mijers,/
ende schepenen van loven naergenoempt gestaen/
nicolaus davidts officiael der tweede schrijff-/
camere uijt crachte, ende naer vermoghen van/
d'onwederroepelijcke procuratie in den onderges(chreve)/
notarialen contracte geinsereert, om den selven/
wettelijcken te moghen vernieuwen, herkennen, ende/
reitereren als thoonder dijer geconstitueert sijnde/
heefft t'selve ghedaen, ende geeffectueert in/
vueghen, ende manieren naervolghende. Op heden/
desen 29 novem(ber) 1727 comparerende voor mij/
notario tot loven residerende, ende in de pre-/
sentie van de getuijghen ondergenoempt s(ieu)[r]/
joannes franciscus vanden kerckhoven inne-/
gesetene van betecum, den welcken heefft/
verclaert vercoght, gecedeert ende getrans-/
porteert te hebben, soo hij doet bij desen, aen/
s(ieu)[r] nicolaes van gobbelschroij, ende jouff(rouwe)/
catharina luijnckens gehuijsschen, ende/
innegesetenen deser stadt, beijde hier present,/
ende in coop accepterende seker stuck landt/
groot een daghmael, soo ende gelijck het/
selve gelegen is onder nieuwrode bij lemmen/
op d'eijrehoeff regenoten s'heeren bosch/
van wesemael ter i[e] maria van huijthon/
nu de acceptanten ter ii, ende den vaerenwegh/
naer nieuwrode voors(chreve) ter iii sijden, om ende/
voor de somme van elff permisse ducaten/
in specie, de welcke den transportant van/
de acceptanten bekent ontfanghen te hebben,/
dienende dese voor volle, ende absolute quit-/
tantie, sonder van voordere te moeten doceren,/
waranderende hij transportant het voors(chreve)/
stuck landt voor vrij, eijgen, onbelast, ende/
onveralieneert, daer voor altijt guarrandt,
//
gelovende, hem competerende voor eenighe/
deelen uijt crachte van coop onder andere bij hem/
aengegaen teghens s(ieu)[r] gaspar, ende jouff(rouwe) anna/
catharina vanden kerckhoven sijnen broeder, ende/
suster, volghens acte daer van sijnde gepasseert/
in date lesten septemb(er) 1709 gepasseert voor/
den notaris jo(annes) grietens, ende de goedenisse daer/
op gevolght den 17 augusti 1715 onderteeckent/
m. t. dirix in prima alhier bij copije authentiecq/
gesien, ende de reste van het selve landt hem/
competerende soo uijt sijnen eijghen hooffde als/
erffghen(aemen) van sijne sustere wijlen joanna/
catharina francoise vanden kerckhoven, ende/
andersdeels uijtten hooffde van wijlen sijnen/
broeder carolus vanden kerckhoven, als breeder/
in de voors(chreve) acte van den lesten septemb(er) 1709/
verclaere(nde) dijenvolghens hij transportant aen/
het voors(chreve) stuck landt eijgeen recht, offt actie/
meer te hebben, offte te reserveren, maer het selve/
te cederen als boven, gelovende t'ghene voors(chreve)/
is altijt voor goet, vast, ende van weirden te/
houden onder obligatie van sijnen persoon, ende/
goederen, meubelen, ende immeubelen, present, ende/
toecomende, constituere(nde) ten effecte dijer on-/
wederroepelijck alle thoonders deser, om t'ghene/
voors(chreve) is te laeten vernieuwen voor den souverijnen/
raede van brabant, die heeren mijer, ende sche-/
penen deser stadt, offt alomme, ende aldaer te/
consenteren in de ontgoedenisse, ende goedenisse/
in de gewillige condemnatie, ende verclaeren/
executoriael deser sonder voorgaende dagement/
de surranneringh nijettegenstaende Actum/
loven ten tijde voors(chreve) ter presentie van gerardus/
arnoldus loeffs, ende geijs van eij getuijghen hier/
toe versoght, die minute deser geschreven op haeren/
behoorelijcken zegel is bij den transportant, accep-/
tanten, ende van mij not(ari)s onderteeckent onderstont/
quod attestor signatum r(umoldus) davidts not(ariu)s 1727
//
Welcken volghende [soo heefft] den voors(chreve) geconstitueerden/
uijt crachte, ende naer vermoghen als boven/
alhier vernieuwt, herkent ende gereitereert/
den inhout van den bovenstaende contracte/
notariael in alle, ende iegewelcke sijn poincten/
clausulen, ende articulen daer inne vermelt/
mitsgaeders bij manisse des voors(chreve) heere mijers,/
ende naer voorgaende wijsdomme der naer te noemen/
heeren schepenen heefft opgedraeghen met behoore-/
lijcke verthijdenisse, ende renuntiatie seker stuck/
landt groot een daghmael gelegen onder nieuw-/
rode bij lemmen op d'eijre hoeff hier voorens in/
sijne regenoten naerder uijtgedruckt, ende gespe-/
cificeert, ende mits d'ord(onnan)[tie] van rechten den/
voors(chreve) opdragere daer uijt behoore ontgoijt, ende/
onterfft sijnde, soo is in het selve stuck landt/
gegoijt, ende geerfft den notaris, ende procureur/
r(umoldus) davidts alhier present, ende accepterende in/
den naem, ende ten behoeve van s(ieu)[r] nicolaus/
van gobbelschroij, ende jouff(rouw)[e] catharina/
luijnckens gehuijsschen hunne erffven naerco-/
melinghen, offte die ghene huns actie hebbende/
per monitionem iure, et satis obligando/
submittendo, ac renun(tiando) in forma coram jo(nke)[r]/
petrus de herckenrode, heere van roost ende s(ieu)r/
cornelis de berghes hac 29 novem(bris) 1727/
p keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer