SAL7977, Act: V°175.1 (89 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°175.1  
Act
Date: 1727-12-11
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-25 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt der heeren schepen-/
en der stadt loven naer genoempt gestaen/
jo(nke)[r] emanuel de la franchij innegesetene/
deser stadt den welcken heeft verclaert hem/
te stellen borghe ende cautionaris als principael/
voor allen hetgene den heere grave van der/
steghen drossaert van brabant sal comen te/
executeren ten laste van den heere donijn/
heere van chastre ende s(ieu)[r] canne uijt crachte/
van den vonnisse t'hunnen laste becomen/
bij die heeren schepenen deser stadt loven/
in dathe 27 septembris ende innegeschreven/
den 27[en] octobris respective van desen jaere/
1727, gelovende voor allen hetselve altijt te/
sullen innestaen ende in eijghen naem te/
verantwoorden in gevalle den voorschreven/
vonnisse naermaels in sijne maj(estij)ts souvereijnen/
raede van brabant wirde geretracteert voor-/
ders ofte anderssints nijet, renuntierende ten/
effecte deser aen alle privilegien e(nde) exceptien/
dese eenighsints contrarierende in forma, ende/
alhier mede comparerende den procureur durij/
heeft gelooft, als commissie hebbende van den/
voors(chreve) heere grave van der steghen, ende alsoo/
in des selffs naeme, den voors(chreve) sijnen cautionaris/
altijt costeloos ende schaedeloos over dese sijne/
cautie te sullen ontheffen ende indemneren,/
verbindende respective ten effecte deser hunne/
persoonen e(nde) goederen met submissie ende renun-/
tiatie in forma als boven coram jo(nke)[r] albert/
francoijs van winghe ende h(ee)[r] ende m(eeste)[r] hia-/
cintus jacobus schouten schepenen hac xi[a]/
(decem)bris 1727 partije hier toe gedaeght in haeren/
procureur gilbert bij relaes op segel aen hem ge-/
laeten ut hic quoque retulit/
p. van(den) broeck off(iciael)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer