SAL7977, Act: V°213.1-R°215.1 (112 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°213.1-R°215.1  
Act
Date: 1728-01-05
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-06 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op beh(oorelijcken) zegel] In de teghenwoordighijt [van jo(nke)[r] albert fran(cois) van winghe loco] des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen/
nicolaus davidts officiael der tweede schrijff-/
camere uijt crachte, ende naer vermoghen/
van d'onwederroepelijcke procuratie in den/
onderges(chreve) notarialen contracte geinsereert, om/
den selven wettelijck te moghen vernieuwen,/
herkennen, ende reitereren als thoonder dijer ge-/
constitueert sijnde, heefft t'selve ghedaen, ende/
geeffectueert in vueghen, ende manieren naer-/
volghende. Op heden den derden jan(ua)rii 1728/
compareerde voor mij openbaer not(ari)s bij den/
souverijnen raede van brabant geadmitteert/
binnen loven residerende present die getuijghen/
naergenoempt philip van wassenhoven, ende/
elisabeth grauwels gehuijsschen innegesetenen/
van berthem aen mij notario bekent, dewelcke/
hebben gekent, ende kennen mits dese deughdelijck/
ontfanghen te hebben uijt handen van daniel/
ackermans, ende elisabeth van doren insgelijcx/
gehuijsschen, ende innegesetene pachters van/
everbergh, eene somme van hondert guldens/
permissen wissel, ende stercken gelde, den schellinck/
tot ses stuijvers, den pattacon tot twee guldens/
ende acht stuijvers, ende d andere specien van/
gelt naeradvenant gerekent, ter saecke van/
welcke capitale somme de comparanten be-/
kennen, ende beloven te gelden, ende betaelen/
een voortaene erffvelijcke rente van vier/
guldens, cours nemende dato deser, ende waer/
dijenvolghens den eersten termijn van betalingh/
vallen, ende verschijnen sal op gelijcken derden/
jan(ua)rii 1729 ende soo vervolghens van jaere/
te jaere tot de effective quijtinghe der selver
//
rente, die t'allen tijden sal vermoghen te geschieden/
als het de comp(aran)ten rentgelders goetduncken, ende/
gelieven sal, t'eender rijse, ende met volle rente/
gelovende de rentgelders dese rente alle jaeren/
op haeren valdagh wel, ende loffelijck te gelden,/
leveren, ende betalen aen, ende ten behoeve der rent-/
heffers, als schult metten recht verwonnen, los, ende/
vrij van alle lasten, soo reele als personele gheen/
uijtgesondert, offte gereserveert, als van x xx/
xxxx c meerdere, offt mindere penninghen, nijettegen-/
staende eenighe placcaerten, edicten, offt ord(onanti)[en]/
geemaneert, offte te emaneren ter contrarie, waer/
aen de rentgelders bij dese sijn derogerende, tot/
asseurantie van welcke capitale somme, mits-/
gaeders voor de jaerelijcksche verloopen van dijen/
de comparanten sijn verbindende, ende verobligere(nde)/
henne respective, ende solidaire persoonen, meubelen/
ende immeubelen present, ende toecomende, ende/
signantelijck ierst een halff boinder lants gelegen/
tot berthem op het sollevelt regenoten het paus/
collegie ter eenre, de coppelstraet ter ii peeter stroij-/
bant ter iii, gillis de vort ter iiii ende de selve rent-/
gelderen met het volghende ander halff boinder ter/
v zijden Item het ander halff boinder bij hun ver-/
creghen teghen d'erffgh(enaem)en van wijlen jooris de/
vleeschouwer regenoten het voorgaende halff/
boinder ter i het paus collegie ter ii en wesende/
het ierste halff boinder vrij eijgen, ende onbelast/
ende het tweede met een halster coren aen den/
h(eilighe) gheest aldaer, ende met vijff oorden aen den/
hertogh van aerschot jaerelijcx, ende beijde/
met eene erffvelijcke rente van ses guldens sjaers/
aen de renthefferen volghens d'acte van bekentenisse/
daer van sijnde gepasseert voor mij not(ari)s, ende/
sekere getuijghen in dathe xv maii 1725, de
//
welcke blijfft in haer vigeur sonder aen de selve/
te doen eenige innovatie, offt alteratie, consen-/
terende over de voors(chreve) panden in het maecken van/
mainmise, decreet, ende herdecreet obligando/
submittendo ac renuntiando in forma/
constituere(nde) onwederroepelijck een ieder/
thoonder deser, offte copij auth(entiecq) der selver, om te/
compareren voor den souverijnen raede van brabant/
voor die heeren mijer, ende schepenen van loven,/
ende der ghene van alomme elders, om den inne-/
houde deser aldaer te doen, ende laeten vernieuwen/
ende herkennen, consentere(nde) in voluntaire condem-/
natie sonder voorgaende dagement, promittentes/
semper ratum et gratum. Aldus ghedaen, ende gepas-/
seert binnen loven ten daegh, maenden ende jaere/
als voor ter presentie van d'heer jacobus massue/
ende servaes beckx als getuijghen hier toe aensoght/
sijnde de minute deser becleedt met competenten/
zegel, bij de rentgelders, ende eersten rentheffer/
ende getuijghen beneffens mij not(ari)o onderteeckent/
onderstont quod attestor signatum j(oannes) b(aptista) de/
becker not(ariu)s 1728/
Welcken volghende den voors(chreve) geconstitueerden/
uijt crachte ende naer vermoghen van d'onwe-/
derroepelijcke procuratie in den bovenstaenden/
notarialen contracte geinsereert, heefft den selven/
in allen, ende iegewelcke sijne pointen, clausulen/
ende articulen daer inne breeder vermelt alhier/
vernieuwt, herkent, ende gereitereert obligan(do)/
submittendo, ac renuntiando in forma, mits-/
gaeders bij manisse des voors(chreve) heere presidents/
schepene loco des heere mijers, ende naer voorgae(nde)/
wijsdomme der naer te noemen heeren schepenen heefft/
opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse, ende/
renuntiatie seker halff boinder lants gelegen
//
tot berthem op het sollevelt. Item het ander/
halff boinder hier voorens in den bovenstaenden/
notarialen contracte breeder in hunne regenoten/
gespecificeert, ende geexprimeert, exposito/
inpositus est den not(ari)s r(umoldus) davidts alhier present,/
ende accepterende in den naeme, ende ten behoeve/
van daniel ackermans, ende elisabeth van doren/
gehuijsschen hunne erffven, naercomelinghen, offt die/
ghene huns actie hebbende, quo facto eadem/
bona reddidit op de commeren, ende lasten daer te/
voorens op uijtgaende terminis debitis, et con-/
suetis persolvendis, ende voorts meer op de voors(chreve)/
rente van vier guldens s'jaers, ende capitalen/
dijer jaerelijcx vallende den 3 jan(ua)rii ende/
voorts meer als in den bovenstae(nde) contracte/
waer toe wort gerefereert, ende waer van den/
teneur alhier anderwerff wort gehouden voor/
gerepeteert, ende geinsereert coram jo(nke)[r]/
gilbert joseph van grave heere van baienrieu/
ende laijens e(tcetera) ende s(ieu)[r] joannes van arenbergh/
hac 5 jan(ua)rii 1728 p keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer