SAL7977, Act: V°222.2-R°225.1 (118 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°222.2-R°225.1  
Act
Date: 1728-01-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-10 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel des(e)r is ges(chreven) op beh(oorelijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere mijers/
ende schepenen van loven naergenoempt gestaen/
nicolaus davidts officiael der tweede schrijff-/
camere uijt crachte, ende naer vermoghen/
van d'onwederroepelijcke procuratie in den
//
onderges(chreve) notariaele contracte geinsereert, om den/
selve wettelijcken te moghen vernieuwen, herkennen,/
ende reitereren als thoonder dijer geconstitueert sijnde/
heefft t'selve ghedaen, ende geeffectueert in/
vueghen, ende manieren naervolghende. Op heden/
desen 25 dagh der maent van jan(ua)rii 1723 com-/
pareerde voor mij openbaer notaris e(tcetera) bij onse/
genadighe heeren, ende sijne kijserlijcke, ende/
co(nincklijck)[e] ma(jestij)[ts] souverijnen raede geordonneert/
in brabant geapprobeert, ende geadmitteert/
tot boortmeerbeeck residerende, ende ter pre-/
sentie van de getuijghen naergenoempt in/
propren persoonen den eersamen jan peeters, ende/
clara van espen gehuijsschen woonende binnen de/
prochie van campenhout, dewelcke bekennen,/
ende verclaeren dat josina van varenbergh be-/
jaerde dochter woonende tot campenhout/
voors(chreve) aen hun wel, ende deughdelijck heefft/
getelt den eersten penninck tot den lesten der/
somme van sesse hondert guldens courant/
gelt, den conincx schellinck teghen seven stuijvers/
ende andere munte naeradvenant, voor welcke/
somme de voors(chreve) comp(aran)ten bekennen, ende beloven/
mits desen wel, ende deughdelijck te sullen gelden,/
ende betaelen aen, ende ten behoeve van de voornoempde/
josina van varenbergh, offte dieghene die haere/
actie sullen hebben, jaerelijcksche interest, ende/
rente teghen den penninck twintigh, dan in/
cas van precise betalinghe uijtterlijck sesse/
weken naer den verschijndagh sullen gestaen/
mits betalende teghens den penninck xxv/
wesende vier guldens per ieder cento, bedragende/
alsoo de somme van vierentwintigh guldens/
s'jaers los ende suijver gelt, vrij, ende exempt/
van alle impositien, soo van x xx xl mindere
//
offt meerdere penninghen, contributien, ende/
generalijck van alle andere lasten, bedaght, ende/
onbedaght, hoe genoempt, offt hoedanigh die/
souden moghen wesen, egheene uytgesondert, nochte/
gereseveert, waer van het ierste jaer begint/
inne te gaen datum deser voors(chreve) sulcx dat het/
ierste jaer van betalingh sal vallen, ende/
verschijnen den 25 jan(ua)rii 1724 ende soo voorts/
alsdan altijt te verschijnen van jaere te jaere/
tot de volle, ende effective afflossinge, quijtinghe/
ende redemptie toe, die altijt sal moghen geschieden/
met twee hondert guldens seffens, ende de verloopen/
dijer naer rate van tijde, ende tot asseurantie, vastig-/
hijt, ende versekerhijt der voors(chreve) sesse hondert guldens/
capitaels, ende de jaerelijcksche verloopen dijer,/
de comparanten hebben verbonden, ende verbinden/
mits desen hunne respective persoonen, ende/
goederen et(ceter)[a] ende specialijck sekere twee bosschen/
groot t'samen een boinder onbegrepen der maten/
annex malcanderen gelegen binnen de voors(chreve) prochie/
van campenhout regenoten de boschstraete ter i/
peeter de wolff ter ii, eertijts d'erffgh(enaem)en wijlen/
aert janssens, ende nu mijn heer van(den) brande/
- soo men verstaet - ter iii ende de weijde beke ter iiii/
sijden, belast int' geheel met twee gansen chijns/
s'jaers aen den heere grave van humbeeck sonder/
iet meer daerop uijtgaende, dan op guarrant,/
ende waerschap gelovende, ende alnogh drij/
daghwanden landt onbegrepen der maeten, gelegen/
opde coppelhoff tot campenhout voors(chreve) onder/
wildre regenoten den heere grave van cruijcken-/
borgh in drij sijden, ende merten vervoort ter iiii/
waer onder is een daghwant leenroerigh onder/
den huijse van ruijsbeke, ende de resterende/
twee daghwanden sijn vrij, eijghen goet
//
sonder iet daer op uijtgaende, daer op guarrant/
ende waerschap gelovende, verclaerende de/
comparanten dat de voors(chreve) twee bosschen huns sijn com-/
peterende uijt den hooffde, ende bij successie van/
peeter van espen, ende geertruij van hamme/
respective ouders waeren van de voors(chreve) clara/
van espen, ende de geseijde drij daghwanden/
landt hebben de comparanten verkreghen teghen de/
mede condividenten van de voornoempde clara/
van espen, breeder uijtwijsens den erff, offte constitutie/
brieff daer van sijnde gepasseert voor leenmannen/
van den souverijnen leenhove van brabant,/
als geleent van den hove, ende heerlijck huijs van/
ruijsbeke den xx octob(er) 1711 onderteeckent michiels/
alhier gesien, ende gelesen waertoe wort gerefereert,/
ghedaen alles onder verbintenisse, obligatie, ende/
renuntiatie pro ut in communi in forma, consti-/
tuerende tot dijen eijnde onwederroepelijck mits desen/
m(eeste)r [vacat] thoonder deser, om te gaen,/
ende compareren voor den souverijnen raede van bra-/
bant, de wethouderen van campenhout, de leen-/
mannen van ruijsbeke, ende alomme elders/
daer des behooren, ende van noode wesen sal, om/
aldaer t'ghene voors(chreve) is te vernieuwen, ende/
herkennen, te lauderen, ende approberen, ende de/
voornoempde josina van varenbergh, offt die/
haere actie sal hebben, in de voors(chreve) rente van/
sesse hondert guldens, te goeden, erffven, ende/
vestighen, ende in de voors(chreve) speciale hijpotheque/
behoorelijck te realiseren, ende hijpoticqueren,/
alles ten coste, ende laste van de rentgelders/
alleen, soo van verheff, goedenisse, brieve, cassatie/
ende alle andere oncosten, ende huns constituanten/
int' onderhout deser voluntairelijck te laeten duemen/
ende condemneren met costen, sonder voorgaende/
dagement. Aldus ghedaen, ende gepasseert tot
//
campenhout voors(chreve) ter presentie van peeter/
coeckelbergh, ende adriaen de coster als getuijghen/
hier over geroepen, ende gebeden, ende de minute,/
deser is bij de comp(aran)ten, ende getuijghen, beneffens/
mij not(ari)s onderteeckent onder stont quod/
attestor signatum j(oannes) m(ichael) janssens not(ariu)s pub(licu)s/
Welcken volghende den voors(chreve) geconstitueerden/
uijt crachte, ende naer vermoghen van d'on-/
wederroepelijcke procuratie in den bovenstae(nde)/
notarialen contracte geinsereert, heefft den selven/
in allen, ende iegewelcke sijne poincten, clausulen/
ende ar(ticu)len daer inne breeder vermelt alhier/
vernieuwt, herkent ende gereitereert, obligan(do)/
submitten(do), ac renun(tiando) in forma, mitsgaeders bij/
manisse des voors(chreve) heere mijers/
ende naer voorgaende wijsdomme der naer te/
noemen heeren schepenen heefft opgedraeghen met/
behoorelijcke verthijdenisse, ende renuntiatie/
sekere twee bosschen groot t'samen een boinder/
onbegrepen der mate annex aen malcanderen gelegen/
binnen campenhout. Item alnogh twee daghwanden/
landt onbegrepen der mate gelegen op de coppelhoff/
tot campenhout voors(chreve) onder wildre hier voorens/
in hunne regenoten breeder uijtgedruckt, ende/
gespecificeert, exposito, impositus est/
den not(ari)s, ende procur(eur) r(umoldus) davidts alhier present,/
ende acceptere(nde) in den naeme, ende ten behoeve van/
josina van varenbergh bejaerde dochter tot/
campenhout, offte dieghene haers actie hebbende,/
quo facto eadem bona reddidit opde commeren,/
ende lasten daer te voorens op uijtgaende, terminis/
debitis, et consuetis persolvendis, ende voorts/
meer opde voors(chreve) rente van vierentwintigh gul(den)s/
s'jaers vallen in cas van precise betaelingh uijtterlijck/
sesse weken naer den verschijndagh, ende voorts meer als
//
in den bovenstaenden contracte waer toe wort/
gerefereert, ende waer van den teneur alhier/
anderwerff wort gehouden voor gerepeteert,/
ende geinsereert coram jo(nke)[r] petrus de hercken-/
rode heere van roost et(cetera) ende s(ieu)[r] cornelis de/
berses hac 12 jan(ua)rii 1728 p. keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer