SAL7977, Act: V°229.2-R°231.1 (120 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°229.2-R°231.1  
Act
Date: 1728-01-17
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-11 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere mijers/
ende schepenen van loven naergenoempt gestaen/
nicolaus davidts officiael der tweede schrijffcamere/
uijt crachte, ende naer vermoghen van d'onweder-/
roepelijcke procuratie in den onderges(chreve) notarialen/
contracte geinsereert, om den selven wettelijcken/
te moghen vernieuwen, herkennen, ende reitereren/
als thoonder dijer geconstitueert sijnde, heefft/
t'selve ghedaen, ende geeffectueert in vueghen/
ende manieren naervolghende. Op heden desen xii/
(novem)bris 1725 comparerende voor mij notario/
bij sijne ma(jestij)[ts] souverijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residerende, ende in de/
presentien van de getuijghen naergenoempt, gee-/
raert ingels innegesetene van autgaerde,/
den welcken heefft bekent, gelijck hij bekent/
mits desen in contante penninghen ontfanghen/
te hebben uijt handen van den eerw(eerdige) heere/
joannes norbertus nijs priester, ende pastoir/
van lovenjoul, de somme van twee hondert/
guldens courant, dat is den schellinck tot/
seven stuijvers, ende dandere specien naeradve-/
nant, waer voor den voors(chreve) comparant aen/
den voors(chreve) heere pastoir, hier present ende/
accepterende geloofft te betalen eene jaerelijck-/
sche rente van thien guldens, ende alsoo a rate/
van vijff par cent, cours te nemen dathe deser
//
sulcx dat het iersten jaer sal comen/
te verschijnen den xii (novem)bris van den toecomenden/
jaere 1726 ende soo voorts van jaere tot jaere/
totte quijtinghe toe, te geschieden t'eender rijse,/
offt met hondert guldens s'maels, gelijck den/
rentgelder geliven sal, alle jaeren precies te be-/
talen op haeren valdagh, los ende vrij van x xx/
c mindere, offt meerdere penninghen, mitsgaeders/
alle andere lasten, egheene uijtgenomen, offte gereserveert/
oock nijettegenstaende eenighe placcaerten ter/
contrarie dijer alreede waeren geemaneert, offte/
alnogh geemaneert souden worden, waer aen hij/
verclaert bij desen te derogeren, daer voor veroblige-/
rende sijnen persoon, ende goederen, meubelen, ende/
immeubelen, present, ende toecome(nde), ende/
naementlijck seker hoppeblock, waer op alsnu/
een huijs is staende, gelegen onder goitsenhoven/
groot een daghmael achtendertigh cort roijen/
goitsenovensche mate, soo ende gelijck hetselve/
is gelegen in sijne grachten, met oock den halven/
wegh regenoten anthoen rega, s'heeren straete,/
d'erffgh(enaem)en gooris, ende de representanten schoovaerts/
hem transportant competerende uijt crachte/
van goedenisse gepasseert voor schepenen/
der heerlijckhijt van goitsnoven in dathe xxviii/
meert 1722 onderteeckent wauters s(ecreta)ris alhier/
bij extract auth(entiecq) gesien, waranderende t'voors(chreve)/
goet op eene rente van drij guldens s'jaers/
erffvelijcke aen [vacat]/
Item op seven vierdel haver cheijns jaerelijcx/
aen den heere van goidtsenhoven, ende derthien stuij(vers)/
twee quart jaerelijcx aen de tafel van goitsen-/
hoven, sonder voorder, daer voor guarrant gelovende/
Item verobligeert den voors(chreve) comparant alnogh tot/
asseurantie voors(chreve) onderhalff daghmael lant gelegen
//
op het grootvelt onder sint jan geest, het/
voetweghsken van s(in)[t] jean geest daerdoor loopende/
naer thienen regenoten den h(eilige) gheest van thienen/
naer loven, jaspar rega, naer den maescant/
van d'erffgh(enaem)en s(ieu)[r] braeze, ende den grooten wegh/
comende van s(in)[t] jean geest naer thienen, daer tusschen/
bijde comende, hem comparant competerende/
uijt crachte van goedenisse gepasseert voor mijer/
ende schepenen van s(in)[t] jeansgeest voors(chreve) in/
date xxxi jan(ua)rii 1722 onderteeckent goitsnoven/
alhier bij copije auth(entiecq) gesien, waranderende t'selve/
voor vrij, ende onbelast, daer voor insgelijcx/
guarrant gelovende, mitsgaeders t'ghene voors(chreve)/
is altijt voor goet, vast, ende van weirden te houden/
onder obligatie als voor, constituere(nde) ten effecte/
van dijen onwederroepelijck alle thoonders deser/
om t'gene voors(chreve) is te laeten vernieuwen, voor die/
heeren mijer, ende schepenen deser stadt, offte alomme/
daer des van noode wesen sal, ende aldaer te con-/
senteren int' slaen van mainmise, decreet, ende/
herdecreet der voors(chreve) heeren daer over te geven, offte/
t'sij bij opdrachte, offte anderssints, mede in de/
gewillige condemnatie, ende verclaeren/
executoriael deser sonder voorgaende dagement./
Actum loven ten tijde voors(chreve) ter presentien van/
gerardus arnoldus loeffs, ende francis basel/
getuijghen die minute deser - becleedt met/
behoorelijcken zegel - is bij die voors(chreve) comp(aran)ten/
beneffens mij not(ari)s onderteeckent, onder stont/
quod attestor signatum r(umoldus) davidts not(ariu)s 1728/
Welcken volghende den voors(chreve) geconstitueerden/
uijt crachte, ende naer vermoghen van d'onwe-/
derroepelijcke procuratie in den bovenstaenden/
notarialen contracte geinsereert, heefft den selven/
in allen, ende iegewelcke sijne pointen clausulen/
ende ar(ticu)len daer inne breeder vermelt alhier
//
vernieuwt, herkent, ende gereitereert obligan(do)/
submittendo, ac renuntian(do) in forma mitsgaeders/
bij manisse des voors(chreve) heere mijers, ende naer voorgae(nde)/
wijsdomme der naer te noemen heeren schepenen heefft/
opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse, ende/
renuntiatie seker hoppeblock waer op alsnu/
een huijs is staende gelegen onder goitsnoven groot/
een daghmael achtendertigh cort roijen goidtsen-/
hovensche mate soo ende gelijck het selven is gelegen/
in sijne grachten met oock den halven wegh, in/
Ietem vande halff daghmael landt gelegen/
op het groot velt onder s(in)[t] jansgeest hier voorens/
in hunne regenoten breeder uijtgedruckt, ende/
gespecificeert, exposito impositus est den not(ari)s/
ende procur(eur) r(umoldus) davidts alhier present, ende accep-/
tere(nde) in den naeme, ende ten behoeve van den eerw(eerdige)/
heere joannes norbertus nijs priester, ende pastoir/
van lovenjoul, offte dieghene sijns actie hebbende/
quo facto eadem bona reddidit op de commeren/
ende lasten daer te voorens op uijtgaende terminis/
debitis, et consuetis persolvendis, ende voorts/
meer opde voors(chreve) rente van thien guldens sjaers/
vallende 12 (novem)bris, ende voorts meer als in den/
bovenstaenden contracte waer toe wort gerefereert/
ende waer van den teneur alhier anderwerff wort/
gehouden voor gerepeteert, ende geinsereert coram/
jo(nker) petrus de herckenrode heere van roost e(tcetera)/
ende s(ieu)[r] cornelis berses hac 17 jan(ua)rii 1728/
p. keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer