SAL7977, Act: V°235.1-R°237.1 (122 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°235.1-R°237.1  
Act
Date: 1728-01-21
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-12 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op beh(oorelijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen/
nicolaus davidts officiael der tweede schrijffca-/
mere uijt crachte, ende naer vermoghen van d'on-/
wederroepelijcke procuratie in den ondergeschreven/
notarialen contracte geinsereert, om den selven wette-/
lijck te moghen vernieuwen, herkennen, ende reitereren/
als thoonder dijer geconstitueert sijnde, heefft t'selve/
ghedaen, ende geeffectueert in vueghen, ende ma-/
nieren naervolghende comparerende voor mij on-/
dergeschreven notaris bij den souverijnen raede/
van brabant geadmitteert binnen de vrijhijt van/
overrijssche residerende, ende in de presentie van de/
getuijghen ondergenoempt peeter de waet, ende/
maria vander heijden sijne wettige huijsvrauwe/
dewelcke bij desen hebben verclaert geleden, ende/
bekent t'samen vercoght, gecedeert, ende getrans-/
porteert te hebben op, aen, ende ten behoeffve van/
merten kimps sone anthoen alhier present het naer-/
volghende acceptere(nde) seker stuck lants groot/
een halff boinder gelegen onder dese vrijhijt van/
overrijssche opt groot willigen velt regenoten de/
straete van overrijssche naer ten berghe ter eenre,/
hendrick kumps ter ii s(ieu)[r] guillian de riddere ter iii/
ende anthoen kumps ter iiii zijden, wesende het stuck/
lants vrij, suijver, ende onbelast, sonder eenighe/
last, chijns, offte commer daer op uijt te gaen/
soo ende gelijck de comparanten t'selve halff boinder/
lants hebben vercreghen teghens den heere advocaet/
wijnants, ende jouff(rouw) marianna le rige sijne huijs-/
vrauwe volghens de cessie, nde manuael transport/
aen hen ghedaen den 26 meert 1707 alhier in oiginali/
ghesien, ende gebleken mette quittantie van voldoe-/
ningh der coopsomme daer bij geruert, wesende/
het selve halff boinder lants aen de selve jouff(rouwe)/
marianna le riche gesuccedeert, ende verstorven/
bij doode van wijlen simon le riche haeren vaeder/
over haeren grootvader wijlen sijmon le riche
//
ende anna dirix gehuijsschen waeren als sij leeffden/
volghens de erffbrieven daer van sijnde de dathe 1659/
onderteeckent j. vande neffe alsnu alle beijde aen den/
acceptant overgelevert, geschiedende desen transport/
ende coop om ende voor de somme van t'sestigh/
guldens courant gelt, door den acceptant aen de/
transportanten betaelt in gereeden geevalueerden gelde/
cours hebbende binnen desen lande van brabant validens/
dese voor absolute quittantie der selve coopsomme/
stellende mits dese de selve comparanten den acceptant/
in hunne stede, ende plaetse, om het selve halff boinder/
lants te genieten, ende proffiteren als sijn eijgen/
ende propre goet, sonder daer aen eenighe actie/
te behouden, offte reserveren, gelovende de selve comp(aran)ten/
den acceptant over alles guarrant, ende waerschap/
naer behooren, ende hen altoos vol, ende genoegh te/
doen opdatter iet aengebraecke, daer voorens/
verbindende de selve comparanten, henne persoon,/
ende goederen, present, ende toecomende, met con-/
ditie dat dese contracte, goedenisse, pontpenn(ingen)/
brieven, ende soo voorts staen tot laste van den ac-/
ceptant, daer toe renuntierende de comparanten/
aen alle beneficien van rechten dese eenighsints con-/
trariere(nde), ende naementlijck aen den regule van/
rechten dicterende dat generale renuntiatie/
nijet en valideert ten sij dat speciale voorgaet,/
constituere(nde) de selve comparanten bij desen onweder-/
roepelijck [vacat] ende alle thoonders deser, om te/
gaen, ende compareren voor de heeren mijer, ende/
schepenen van loven, stadthouder, ende schepenen/
van de vrijhijt van overrijssche, ende alomme elders/
voor alle andere heeren, ende hoven, wetten, ende gerichten/
daer het van noode wesen sal, ende aldaer den accep-/
tant soo uijt crachte van dese als de voors(chreve) cessie/
van actie van den heere advocaet wijnants met sijne/
huijsvr(auwe) te doen, ende laeten goeden, vestighen, ende/
erffven in het voors(chreve) halff boinder lants met alle
//
de vastigheden, ende solemnitijten daer toe gerequi-/
reert. Aldus ghedaen, ende gepasseert binnen overrijssche/
desen derden julii 1714 ter presentie van jan/
bauterle, ende jean botte als getuijghen hier over/
geroepen, ende gebeden, de post is conditie dat den/
acceptant de beden, ende vrijhijts lasten op het/
selve halff boinder lants sal beginnen te draeghen/
ende betalen te s(in)[t] jansmisse gepasseert 1714 ende/
daerenboven ten gelagewerts xxiiii stuijvers,/
actum, et coram ut ante, ende waeren onderteec-/
kent peeter de waet met paraphe maria vander/
heijden, met het merck bij forme van een cruijs/
waer bij stont dit is het merck van merten/
kumps leeger stont, ende was onderteeckent/
p. van de velde not(aris) nogh leeger stont collata/
concordat cum suo originali quod attestor/
signatum n. van(de) velde not(ariu)s/
Welcken volghende ... heefft den voors(chreve)/
geconstitueerden uijt crachte als boven alhier/
vernieuwt, herkent, ende gereitereert den inhout/
van den bovenstae(nde) contracte in alle, ende iege-/
welcke sijne pointen, clausulen, ende ar(ticu)len daer inne/
breeder vermelt, mitsgaeders bij manisse des voors(chreve)/
heere mijers, ende naer voorgaende wijsdomme/
der naer te noemen heeren schepenen heefft opgedraeghen/
met behoorelijcke verthijdenisse, ende renuntiatie/
seker stuck lants groot een halff boinder/
gelegen onder de vrijhijt van overrijssche op het/
groot willigen velt hier voorens in sijne regenoten/
breeder gespecificeert, ende gedesigneert, exposito/
impositus est den procur(eur), ende notaris r(umoldus)/
davidts alhier present, ende accepterende in den/
naeme, ende ten behoeve van merten kumps sijne/
[erffven, naercomelingen] offte dieghene sijns actie hebbende per monitionem/
iure, et satis obligando, submittendo, ac
//
renuntiando in forma, et waras prout in/
supradicto procuratorio waer toe wort gerefereert/
ende den teneur alhier anderwerff wort gehouden/
voor gerepeteert, ende geinsereert coram jo(nke)[r]/
albert francois van winghe, ende heer, ende/
m(eeste)r hiacintus jacobus schouten licentiaet/
in de rechten hac 21 jan(ua)rii 1728/
p keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer