SAL7977, Act: V°323.1-V°325.2 (161 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°323.1-V°325.2  
Act
Date: 1728-03-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-31 by pieter-jan lahaye
['t dobbel deser is op behooreli(jcken) zegel] In de tegenwoordigheijt [van jo(nke)[r] gilbert joseph van grave heere van baienrieu ende laeijens mits d'absentie] des heere meijers/
ende de heeren schepenen hieronder te/
noemen gestaen petrus josephus van/
vossum officiael vande middelste schrijff-/
camere alhier uijt crachte ende naer/
vermogen van d'onwederroepelijcke/
procuratie in den ondergeschreven con-/
tracte notariael geinsereert, om den/
selven wettelijck te mogen vernieuwen,/
herkennen ende reitereren als thoonder/
dijer geconstitueert sijnde heeft/
het selve gedaen ende geeffectueert/
in voegen ende maniere naervol-/
gende luijdende aldus. Extraet uijt/
naerbeschreve procuratie. Op heden desen/
7[e] deser maent december 1723 voor mij/
laurentius adam als publieckelijcken/
notaris geadmitteert bij sijne ma(jestij)ts sou-/
vereijnen raede van brabant (ende) ter/
presentie vande naergenoemde ge-/
tuijgen, is personel(ijck) gecompareert s(ieu)[r]/
joannes franciscus mabeuge procu-/
reur vanden souvereijnen raede van/
brabant als genochsaem geauthoriseert/
van den heere de la bauwette heere de/
warnicamps, nouvelle, wadimriau q./
ende van vrouwe dorothea philippine
//
de la bauwette dito de warnicamps sijne/
huijsvr(ouw)e bij procuratie bij hun herkent,/
voor leenmannen van henegauw, de/
dato 12 augusti lestleden, welcken com-/
parant ingevolge de voors(chreve) procuratie/
heeft te coop gestelt sekere partijen/
bosschen, landen e(nde) weijden, opde voors(chreve)/
vrouwe gesuccedeert bij afflijvigheijt/
van wijlen vrouwe clara eugenia/
ghoddemart wed(uw)[e] wijlen den heere phi-/
lippus ignatius de la bauwette der/
selve moeder ende schoonmoeder uijt/
crachte van haeren testamente (ende)/
uijttersten wille gemaeckt den 22[en] aug(ustus)/
1705 geandorsseert door den notaris/
j(oannes) mabeuge binnen brussele opden 20[en](septem)ber vanden voors(chreve) jaere (ende) geopent/
binnen de stadt berge door leenman-/
nen der selve stadt opden 22 april/
1722 (ende) alle welcke alhier te noe-/
mene goederen, gelegen onder haeght/
herent e(nde) wackerseel (etcetera) sijn publie-/
kelijck vercocht voor den notaris/
abraham golfus meijer van hacht (ende)/
voor de notarissen [vacat]/
beijde geadmitteert in sijne ma(jestij)ts/
souverijnen raede van brabant (ende)/
sijne coopers gebleven vande voors(chreve)/
goederen te weten, peeter mertens/
van haeght over een bunder bemts
//
onder wackerseel, regenoten ma[vr(ouw)e] dil-/
beeck ter eenre, guilliam van langen-/
donck ter ii[e], de kercke van wacker-/
seel ter iii[e] ende ter iiii[e] sijden, 't selffs/
goet. Item den selven over onderhalff/
daghwant lant gelegen onder wacker-/
seel, regenoten de quaede straete ter i[e]/
het groot collegie van loven ter ii[e]/
ma vrouwe dilbeeck ter iii[e] e(nde) 't selffs/
goet ter iiii[e] zijden. Item den selven over/
een halff daghwant lants, regenoten peeter/
gorts ter eenre, den wegh gaende naer/
den molen van rotselaer ter ii[e] guilliam/
vande put ter iii[e], de wed(uw)[e] van laer/
ter iiii[e] zijden, welcke goederen vercocht/
sijn ingevolge hunne conditien e(nde) metten/
lasten daeraen geannexeert, welcken/
voors(chreve) comp(aran)[t] constitueert irrevocabelijck/
de voors(chreve) coopers ofte coopere om ider/
van hun int particulier ofte andere/
bij hun int particulier te noemen te/
compareren voor meijer e(nde) schepenen/
der voors(chreve) parochien van wackerseel,/
herent e(nde) hocht (etcetera) ende alomme elders/
om aldaer hun te laeten goeden, vesten/
ende erffven met alle solemniteijten daer/
toe gerequireert, verclaerende voor-/
ders den voors(chreve) comparant uijtten naem/
vanden voors(chreve) heere de warnicamps/
geene actien, ofte pretentien meer te/
hebben totte voors(chreve) goederen, renun-
//
tierende (etcetera), verbindende (etcetera). Aldus ge-/
daen ende gepasseert ten daege, maende/
ende jaere voors(chreve) ter presentie van/
peeter de block (ende) laurentius noël/
als getuijgen, hier toe geroepen, ende/
versocht, sijnde de minute originele/
deser gemunieert met eenen segel/
van sesse stuijvers, geteeckent door den/
voors(chreve) comp(aran)[t] ende getuijgen beneffens/
mij not(ari)s onderstont quod attestor et/
erat signatum l(aurentius) adam not(ariu)s publ(icu)s 1723/
Leeger stont den ondergeschreven ver-/
claert soo hij doet bij desen te wesen,/
commant van guilliam vanden puth/
actum 15 meert 1724 et erat signatum/
peeter mortens 1724/
Welcken volgende den voors(chreve) gecon-/
stitueerden uijt crachte (ende) naer ver-/
mogen van d'onwederroepelijcke/
procuratie in den bovenstaenden con-/
tracte notariael geinsereert, heeft/
den selven in alle ende igewelcke/
sijne poincten, clausulen ende articulen/
daerinne breeder vermelt, alhier/
vernieuwt, herkent ende gereitereert,/
obligando, submittendo ac renuntiando/
in forma, mits gaders bij manisse des/
voors(chreve) jo(nke)r van grave mits d'absentie/
des heere meijers e(nde) naer voorgaende
//
wijsdomme der naer te noemen heeren/
schepenen heeft opgedraegen met behoore-/
lijcke vertijdenisse (ende) renuntiatie Ierst/
een boinder bemts onder wackerseel/
Item onderhalff daghwant lants gelegen/
aldaer. Item een halff daghwant ge-/
legen aldaer, in henne regenoten/
hier vorens nader gespecificeert ende/
gedesigneert, e(nde) mits d'ordonnantie van/
rechten den voors(chreve) opdraegere daeruijt/
behoorelijck ontgoeijt e(nde) onterfft sijnde/
soo wort mits desen daerinne gegoeijt/
geerfft den procureur janssens alhier/
present (ende) 't selve accepterende in den/
naem (ende) ten behoeve van guilliam van/
de put e(nde) magdalena bauweleers/
gehuijsschen, henne erffven, naercomelin-/
gen ofte hens actie hebbende per moni-/
tionem iure et satis et waras prout/
latius in supradicto procuratorio, waer/
toe wort gerefereert (ende) den teneur als/
anderwerff wort gehouden voor geinse-/
reert (ende) gerepeteert coram h(ee)r e(nde) m(eeste)r/
hiacintus jacobus schouten (ende) s(ieu)r cornelis/
berses schepenen hac 13 meert 1728/
b claes/
1728/
Copije der quitt(ant)ie van voldoeni(nge)/
Den onderges(chreve) in sijne qualiteijt van hee(re)?/
van(den) h(e)[re] de warnicamps bekent ontfangen te/
hebben van guilliam vande put de somme van/
vier hondert vijffendertigh gul(den)s vijffthien stuijvers/
wisselgelt in voldoeninge van sijne coopsomme over/
sesse daghwanden soo landen als weijde gelegen onder wac-/
kerseel Actum loven 23 (septem)ber 1723 (ende) was onderteeckent j(oannes) f(ranciscus)/
mabeuge 1723
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer