SAL7977, Act: V°335.2-V°337.1 (167 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°335.2-V°337.1  
Act
Date: 1728-03-23
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-04 by pieter-jan lahaye
['t dobbel deser is op behoorelijcken segel] In de tegenwoordigheijt van jo(nke)[r]/
gilbert joseph van grave heere van/
baienrieu ende laijens (etceter)a mits d'absentie/
des heere meijers ende de [heeren] schepenen/
der stadt loven naergenoemt gestaen/
petrus josephus van vossum officiael van/
de middelste schrijffcamere alhier uijt/
crachte ende naer vermogen van d'on-/
wederroepelijcke procuratie in den/
ondergeschreven contracte notariael/
geinsereert om den selven wettelijck te/
mogen vernieuwen, herkennen ende rei-/
tereren als thoonder dijer geconstitueert/
sijnde, heeft het selve gedaen ende geefec-/
tueert in voegen ende maniere naer/
volgende luijdende aldus. Op heden desen/
vijffthiensten meert 1728 comparerende/
voor mij voor mij notario bij sijne/
ma(jestij)ts souverijnen raede van brabant gead-/
mitteert bij tot loven residerende ende inde/
presentie van de getuijgen naergenoemt
//
francis verhaege ende anna lauwers/
gehuijsschen innegesetene van rotselaer/
de welcke bekennen vercocht, gece-/
deert ende getransporteert te hebben,/
soo ende gelijck sij doen bij desen aen/
ende ten behoeve vanden eerw(eerdige) heere/
guillielmus loos priester (etceter)a alhier pre-/
sent ende in coop accepterende een/
halff boinder bemt soo ende gelijck/
het selve gelegen is in den gever onder/
rotselaer regenoten de straete ter i[e], jacq(ues)/
van lacke ter ii[e], het clooster vande/
halffstraete binnen loven ter iii[e] ende/
andries de coster ter iiii[e] zijden, ende/
dat voor de somme van twee hondert/
guldens courant gelt, den pattacon tot/
twee guldens sesthien stuijvers ende alle/
andere specien naeradvenant gerekent,/
de welcke de voors(chreve) transportanten/
bekennen ontfangen te hebben, dienende/
dese daerover voor volle ende absolute/
quittantie, welck goet aende tweede/
comparante is ten deele gevallen in-/
gevolge de scheijdinge e(nde) deijlinghe/
met haere mede condividenten daer over/
voor den notaris p. m. vander haert/
binnen loven residerende, in date 9[e] jan(uarii)/
1728 waranderende 't selve voor vrije/
eijgen e(nde) onbelast waer voor guarrand/
gelovende onder obligatie van henne
//
personen, ende goederen, ende nament-/
lijck seker block ende bemt gelegen/
onder rotselaer groot sesse ende een/
halff daghmael ende sesthien roeden re-/
genoten de deijle ter i[e], jo(nke)[r] van grave/
ter ii[e] ende iii[e], den quellenbergh ter/
iiii[e] ende den heere van grave met/
een straetje tusschen beijde ter v[e] zijden/
bij hen in coop vercregen tegens d h(ee)r/
jan baptist oppenbrouwers volgens acte/
daer over gepasseert voor stadthouder/
ende leenmannen des hertoghdomme/
van aerschot in dat 4[e] (novem)ber 1721 ver-/
claerende alvolgens tot het voors(chreve) halff/
boinder bemt geen voorder recht/
ofte actie meer te pretenderen dan de/
selve te cederen ende te transporteren als/
voor met volle recht, ende alvolgens/
te consenteren inde goedenisse van den/
selven, als oock inde behoorelijcke/
affectatie vanden onderpant tot asseu-/
rantie ingevalle het voors(chreve) halff boin-/
der bemt bevonden wert ergens mede/
belast te wesen, met onwederroepelijcke/
constitutie op alle thoonders deser omt'/
selve te herkennen voor den souvereijnen/
raede van brabant, d'h(e)ren meijer ende/
schepenen der stadt loven ende alomme/
elders daer des van noode wesen sal,
//
ende aldaer te consenteren in gewillige/
condemnatie ende parate executie, goe-/
denisse ende ontgoedenisse alles sonder/
voorgaende dagement, onder obligatie/
submissie ende renuntiatie als naer recht./
Actum binnen loven ten tijde voors(chreve) ter/
presentien van j(onke)[r] michael de wolff ende/
jan de vroije als getuijgen hier toe ge-/
roepen, ende was d'originele minute/
deser becleet met behoorelijcken segel on-/
derteeckent francis verhaegen anna lau-/
wers, guillielmus loos priester (etcetera) ende/
van mij notario onderstont quod attestor/
et erat signatum p(etrus) j(osephus) van vossum not(ariu)s/
publ(icu)s 1728/
Welcken volgende den voors(chreve) gecon-/
stitueerden uijt crachte ende naer ver-/
mogen van d'onwederroepelijcke pro-/
curatie in den bovenstaenden contracte/
notariael geinsereert heeft den selven in/
alle ende igewelcke sijne poincten,/
clausulen ende articulen daerinne breeder/
vermelt alhier vernieuwt, herkent ende/
gereitereert, obligando, submittendo ac re-/
nuntiando in forma, mitsgaders bij manisse/
des voors(chreve) [jo(nke)[r] van grave mits d'absentie des] heere meijers ende naer voor-/
gaende wijsdomme der naer te noemen/
heeren schepenen heeft opgedraegen met/
behoorelijcke vertijdenisse ende renuntiatie
//
een halff boinder bemts soo ende gelijck/
het selve gelegen is in den gever onder/
rotselaer hier vorens in sijne regenoten/
nader gespecificeert ende gedesigneert/
ende mits d'ordonnantie van rechten/
den voors(chreve) opdraegere daeruijt behoore-/
lijck ontgoeijt ende onterfft sijnde, soo/
wort mits desen daerinne gegoeijt e(nde)/
geerfft den notaris janssens alhier pre-/
sent ende 't selve accepterende in den/
naem ende ten behoeve van den/
eerw(eerdige) heere guillielmus loos priester/
(etceter)a sijne erffven ofte sijns actie hebben-/
de, per monitionem iure et satis et/
waras prout latius in supradicto pro-/
curatorio waertoe wort gerefereert (ende)/
den teneur alhier anderwerff wort gehouden/
voor geinsereert ende gerepeteert coram/
s(ieu)r joannes van arenbergh ende s(ieu)r/
cornelis berses schepenen hac 23 meert/
1728 p keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer