SAL7977, Act: V°349.2-R°350.1 (175 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°349.2-R°350.1  
Act
Date: 1728-04-08
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-07 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen der stadt loven naergenoempt/
gestaen arnoldus geeraerts officiael van de twee-/
de schrijffcamere der voors(chreve) stadt uijt crachte/
ende naer vermoghen van de onwederoepelijcke/
procuratie geinsereert in de publiecque con-/
ditien van vercoop gehouden door den notaris/
j(oannes) f(ranciscus) everaerts opden 22[en] meert 1728 binnen/
dese stadt loven in de herberghe genoempt het/
spoorken van weghens den coninck, conincksta-/
bel ende andere van de hooftgulde van den heij-/
lighen ende edelen ridder ende martelaer s(in)[t]/
jooris binnen dese stadt loven ende quittan-/
tie in pede dijer staende, als thoonder dijer/
geconstitueert sijnde, heeft ter manisse des/
heere meijers ende naer voorgaende wijsdomme/
der naer te noemen heeren schepenen opgedrae-/
ghen met behoorelijcke verthijdenisse ende/
renuntiatie een halff daghmael landts gele-/
ghen onder nereijssche regenoten het collegie/
van de schoon lieve vrauwe binnen loven in/
drij zeijden ende jan thielemans ter vierdere/
zeijden soo ende gelijck het selve met den/
uijtganck van de brandende keersse is geble-/
ven aen joannes de greeff innegesetene van/
nereijssche om ende voor de somme van vier-/
tigh guldens boven een gestelde hooghe, een
//
stoemme hooghe, ende stuijver geldt/
achtervolghens die voors(chreve) conditien bij/
copije authentiecq alhier gesien ende ge-/
bleecken, ende mits d'ordonnantie van rech-/
ten den voors(chreve) opdraeghere daer uijt behoore-/
lijck ontgoijet ende onterft sijnde, soo/
wort mits desen ter manisse ende naer/
voorgaende wijsdomme als voor in het voor-/
schreven halff dachmael landts gegoijet ende/
geerft den notaris joannes franciscus/
everaerts alhier present ende accepterende/
in den naeme ende ten behoeve van den/
voor genoempden joannes de greeff inne-/
gesetene van nereijssche, sijne erffven ende naer-/
comelinghen ofte de gene sijns actie hebbende/
per monitionem iure et satis den voors(chreve) op-/
draeghere uijt crachte als boven obligando,/
submittendo ac renuntiando in forma et wa-/
ras als in de voors(chreve) conditien waertoe/
wort gerefereert ende degene alhier worden/
gehouden voor gerepeteert ende geinsereert/
coram jo(nke)[r] petrus de herckenrode heere van/
roost et(ce)t(er)[a] ende s(ieu)[r] cornelis berses schepenen/
hac octava aprilis 1728/
b claes/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer