SAL7977, Act: V°358.1-R°359.1 (181 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°358.1-R°359.1  
Act
Date: 1728-04-22
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-08 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere [president schepenen mits d'absentie des heere] meijers/
ende schepenen der stadt loven naer ge-/
noempt gestaen arnoldus geeraerts officiael/
van de tweede schrijffcamere der voorschreve/
stadt uijt crachte ende naer vermoghen/
sijnder onwederoepelijcke procuratie van/
geinsereert in de publiecque conditien/
van vercoop gehouden door den notaris/
joannes franciscus everaerts opden 9[en]/
januarii 1728 van weghens de respective/
erffgenaemen van wijlen s(ieu)[r] jooris adams/
in sijn leven guldeecken was deser stadt/
ende joff(rouw)[e] maria francoijse brenaert ge-/
huijsschen waeren als sij leeffden, als thoon-/
der dijer geconstitueert sijnde, heeft ter/
manisse des heere [president schepenen mits d'absentie des heere] meijers ende naer voor-/
gaende wijsdomme der naer te noemen/
heeren schepenen opgedraeghen met behoo-/
relijcke verthijdenisse ende renuntiatie/
een block landts geleghen tot linden op/
den speelbergh groodt ontrent een halff/
boinder onbegrepen der maete regenoten/
s'heeren straete ter i[re], het aertgat aldaer/
ter ii[re], de representanten gisbertus thenaerts/
ter iii[re] ende seecker ander block aldaer ter/
iiii[re] zeijden soo ende gelijck hetselve met/
den uijtganck van de brandende keersse is/
gebleven aen s(ieu)[r] joannes ackermans om/
ende voor de somme van sestigh guldens/
ende drij gestelde hooghen boven de stoem-/
me hooghen ende ander ongeldt achtervol-/
ghens de voors(chreve) conditien bij copije authen-/
tiecq alhier gesien ende gebleecken, ende/
mits d'ordonnantie van rechten den voors(chreve)/
opdraeghere daeruijt behoorelijck ontgoijet
//
ende onterft sijnde, soo wort mits desen/
ter manisse ende naer voorgaende wijsdom-/
me als voor in het selven block landts ge-/
goijet ende geerft den notaris joannes/
franciscus everaerts alhier present ende/
accepterende in den naeme ende ten be-/
hoeve van joannes ackermans sijne erffven/
ende naercomelinghen ofte de gene sijns/
actie hebbende per monitionem iure/
et satis den voors(chreve) opdraeghere uijt crachte/
als boven obligando, submittendo ac re-/
nuntiando in forma et waras als in de/
voors(chreve) conditien waer toe wort gerefereert/
ende de gene alhier worden gehouden/
voor gerepeteert ende geinsereert coram/
heer ende m(eeste)[r] hiacinthus jacobus schouten/
ende s(ieu)[r] joannes van arenbergh schepenen/
hac 22 aprilis 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer