SAL7977, Act: V°36.2-R°39.2 (18 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°36.2-R°39.2  
Act
Date: 1727-07-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-20 by pieter-jan lahaye
[t'dobbel deser is op behoorelijcken segel] In de tegenwoordighijt des heeren [meijers ende]/
schepenen van loven naergenoemt, ge-/
staen petrus josephus van vossum/
officiael vande middelste schrijffcamere/
alhier uijt crachte ende naer vermo-/
gen van d'onwederroepelijcke pro-/
curatie inden ondergeschreven contracte/
notariael geinsereert, om den selven/
wettelijck te mogen vernieuwen, her-/
kennen ende reiteren als thoonder dijer/
geconstitueert sijnde heeft het selve/
gedaen ende geeffectueert in voegen/
ende maniere naer volgende luij-/
dende aldus. Op heden den sesentwin-/
tighsten julii 1727 compareerde voor/
mij openbaer notaris geadmitteert/
bij den souverijnen raede van brabant

//
Op heden den 26 julii 1727 comparerende voor/
mij als openbaer not(ari)s bij den souverijnen raede/
van brabant geadmitteert tot loven residerende/
present die getuijghen naergenoempt jouff(rouw) isabella/
philippi wed(uw)[e] wijlen heer, end(e) m(eeste)r joannes fran-/
ciscus van buggenhout licentiaet in beijde de/
rechten, geassisteert van heer, ende m(eeste)r joannes/
franciscus dominicus van buggenhout licentiaet/
in beijde de rechten, ende sec(reta)ris deser stadt, den heere/
arnoldus josephus van buggenhoudt doctor, ende/
professor in beijde de rechten, end(e) teghenwoordigh/
rector magnifiecque deser universitijt, ende/
jouff(rouw) anna maria van buggenhoudt wed(uw)[e] wijlen/
h(ee)[r] ende m(eeste)r petrus josephus van eenwijck licen-/
tiaet in beijde de rechten et(ceter)[a], hun sterckmaeckende/
voor jouff(rouw) maria isabella van buggenhoudt/
getrouwt met h(ee)[r] ende m(eeste)r petrus norbertus/
fontain licentiaet in beijde de rechten et(ceter)[a]/
ende jouff(rouwe) cecilia van buggenhoudt hunne/
susters alle kinderen van wijlen den voors(chreve) h(ee)[r] ende/
m(eeste)r joannes franciscus van buggenhoudt/
end(e) de voors(chreve) jouff(rouwe) isabella philippi, de welcke/
hebben verclaert vercoght, gecedeert, ende/
getransporteert te hebben gelijck sij sijn doende/
bij desen aen, ende ten behoeve van h(ee)[r] ende m(eeste)r/
deodatus goes advocaet fiscael deser univer-/
sitijt ende jouff(rouw) maria petronella van bom/
berghen gehuijsschen present den selven h(ee)[r] ende/
m(eeste)r deodatus goes hetselve accepterende/
soo voor hem als sijne voors(chreve) huijsvr(ouw)e te weten/
seker huijs, ende erffve appendentien, ende/
dependentien van dijen gestaen, ende gelegen
//
binnen dese stadt in het eijcken straetken/
regenoten het luijcx collegie in twee sijden/
d'erffgh(enaem)en van wijlen den heere baron d'eijnatten/
ter iii ende de straete van voore ter iiii zijden/
in voeghen gelijck de ierste comparante,/
ende wijlen haeren man hetselve vercreghen hebben/
teghens jouff(rouwe) jacquelina van gutschoven/
beggijntjen tot s(in)[t] truijden, ende heer philippus/
ludovicus de gutschoven volghens bescheeden/
daer van sijnde, de welcke aen den acceptant/
mits desen worden overgelevert, ende gelijck het/
selven teghenwoordigh bewoont wort bij de/
vercoopers, ende dat om, ende mits de somme/
van vijff duijsent sesse hondert guldens wisselgelt/
den ducaton tot drij guldens, ende dandere/
specie naeradvenant, welcke somme de voors(chreve)/
ierste comp(aran)ten bekennen mits desen ontfanghen te/
hebben dienende dese oversulcx voor absolute/
quittantie sonder van voordere te moeten doceren/
guarranderende de voors(chreve) ierste comp(aran)ten/
het voors(chreve) huijs, hoff, ende erffve appendentien,/
ende dependentien van dijen voor vrij, ende onbelast/
uijtgenomen eenen last, offte chijns van sesse/
stuijvers eenen halffven neghen mijten aen het capittel/
van s(in)[t] peeters binnen loven sonder voorder, waer/
van de achterstellen bij de vercoopers sullen moeten/
geeffent worden tot den jaere 1726 inclues/
gelovende partijen voors(chreve) hun naer hetghene/
voors(chreve) is punctuelijck te sullen reguleren daer/
voor verobligerende hunne respective persoonen/
ende goederen, meubelen, ende immeubelen/
present, ende toecomende, constituere(nde) ten effecte/
van dijen onwederroepelijck een ieder thoonder
//
deser, offte copije auth(entiecq) der selve, om te com-/
pareren voor den souverijnen raede van brabant/
heeren mijer, ende schepenen van loven, ende/
alomme elders daer des van noode soude moghen/
wesen, ende aldaer te consenteren in de ver-/
nieuwinghe deser, mede in de ontgoedenisse,/
ende goedenisse, alles sonder voorgaende/
dagement, nijettegenstaende eenighe surran-/
neringh(en). Aldus ghedaen, ende gepasseert ten/
tijde voors(chreve) ter presentie van d'h(ee)[r] petrus jooris/
teghenwoordighen rentm(eeste)r der stadt loven,/
ende s(ieu)[r] jacobus heselaers getuijghen hier/
toe aensoght, de minute deser is becleedt/
met sijnen behoorelijcken zegel, ende bij die voors(chreve)/
comp(aran)ten beneffens mij not(ari)s onderteeckent/
onderstont quod attestor signatum/
j(oannes) m(ichael) janssens not(ari)s 1727/
Welcken volghende den voors(chreve) geconstitueeren/
uijt crachte, ende naer vermoghen sijnder/
onwederroepelijcke procuratie in den boven-/
staenden notarialen contracte geinsereert, heefft/
den selven in allen, ende iegewelcke sijne/
poincten, clausulen, ende ar(ticu)len daer inne breeder/
vermelt alhier vernieuwt, herkent, ende gereite-/
reert uijt crachte als boven obligando sub-/
mittendo, ac renuntiando in forma mits-/
gaeders bij manisse des voors(chreve) heere mijers, ende/
naer voorgaende wijsdomme der naer te noemen/
heeren schepenen heefft opgedraeghen met behoore-/
lijcke verthijdenisse, ende renuntiatie seker/
huijs, hoff, ende erffve appen(dentien) ende dependentien
//
van dijen gestaen, ende gelegen binnen dese stadt/
in het eijcken straetken hier voorens in sijn rege-/
noten, ende scituatie breeder uijtgedruckt,/
ende gespecificeert, ende mits d'ord(onnan)[tie] van rechten/
den voors(chreve) opdragere daer uijt behoorelijck ontgoijt/
ende onterfft sijnde, soo wort mits desen in het/
voors(chreve) huijs gegoijt, ende geerfft den notaris,/
ende procur(eur) j(oannes) m(ichael) janssens alhier present,/
ende accepterende in den naeme, ende ten be-/
hoeve van heer, ende m(eeste)r deodatus goes/
advocaet fiscael deser universitijt, ende/
jouff(rouw) maria petronella van bomberghen/
gehuijsschen, hunne erffven, naercomelinghen/
offt dieghene huns actie hebbende per montion(em)/
iure et satis obligando, submittendo, ac renun-/
tiando in forma, et waras pro ut in supradicto/
procuratorio waer toe wort gerefereert, ende/
waer van den teneur alhier anderwerff wort/
gehouden voor gerepeteert, ende geinsereert/
coram jo(nke)[r] philip louis baron van schore/
ende s(ieu)[r] jan van arenbergh hac 28 julii 1727/
p. van broeck off(iciael)/
Copije van de quittantie der/
pontpenninghen/
Ontfanghen van heer, ende m(eeste)r deodatus goes/
advocaet fiscael deser universitijt de somme/
van twee hondert tachentigh guldens wisselgelt/
voor de pontpenninghen van een huijs gestaen in/
het eijckestraetken regenoten het luijcx collegie/
ende den baron eijnatten, vercreghen teghens
//
die erffgh(enaem)en van heer, ende m(eeste)r franciscus/
van buggenhout voor de somme van 5600/
guldens wisselgelt volghens acte gepasseert/
voor den not(ari)s janssens 26 julii 1727 Actum 28/
ditto signatum g. f. van molle/
Is gebleken bij den wijckboeck dat de voorgaende/
pontpenn(inghen) van den bovengeschreven huijse genoempt/
de croon van spagnien is geprescribeert signatum/
g. f. van molle 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer