SAL7977, Act: V°365.2-V°366.1 (187 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°365.2-V°366.1  
Act
Date: 1728-04-27
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-11 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere president/
schepenen jo(nke)r albert francoijs van winghe/
mits d'absentie des heere meijers ende schepe-/
nen der stadt loven naergenoempt gestaen/
arnoldus geeraerts officiael van de tweede/
schrijffcamere der voors(chreve) stadt uijt crachte
//
ende naer vermoghen van de onwederoe-/
pelijcke procuratie geinsereert in de pu-/
bliecque conditien van vercoop gehouden/
door den notaris j(oannes) f(ranciscus) everaerts opden 9[en]/
april 1728 binnen dese stadt loven in de/
herberghe genoempt het spoorken van we-/
ghens den coninck, coninckstavel ende/
andere van de hoofftgulde van den heijlighen/
ridder ende martelaar s(in)t jooris binnen dese/
stadt loven ende de quittantie in pede dijer/
staende, als thoonder dijer geconstitueert/
sijnde, heeft ter manisse des voors(chreve) heere/
president schepenen mits d'absentie als/
voor ende naer voorgaende wijsdomme der/
naer te noemen heeren schepenen opgedrae-/
ghen met behoorelijcke verthijdenisse ende/
renuntiatie seeckeren bempt geleghen onder/
lovenjoul wesende als nu voor een deel/
bosch groodt ontrent drij daghmaelen/
regenoten den grooten h(eilige) geest van loven/
ter i[re] de wed(uw)e wijlen s(ieu)r petrus van ginder-/
taelen ter ii[re] zeijden soo ende gelijck den/
selven met den uijtganck van de brandende/
keersse is gebleven aen s(ieu)[r] carolus henskens/
om ende voor de somme van hondert vijffen-/
sestigh guldens boven eenentwintigh ge-/
stelde hooghen, drij stoemme hooghen ende/
stuijvergeldt achtervolghens die voors(chreve)/
conditien bij copije authentiecq alhier/
gesien ende gebleecken, ende mits d'ordon-/
nantie van rechten den voors(chreve) opdraeghere/
daer uijt behoorelijck ontgoijet ende onterft/
sijnde, soo wort mits desen ter manisse ende/
naer voorgaende wijsdoemme als voor in het/
den voors(chreve) bempt gegoijet ende geerft den/
notaris joannes franciscus everaerts alhier
//
present ende accepterende in den naeme/
ende ten behoeve van den voorgenoempde/
s(ieu)[r] carolus henskens sijne erffven ende naer-/
comelinghen ofte degene sijns actie hebben-/
de per monitionem iure et satis den voors(chreve)/
opdraeghere uijt crachte als boven obligando/
submittendo ac renuntiando in forma et/
waras als in de voors(chreve) conditien waertoe/
wort gerefereert ende degene alhier wor-/
den gehouden voor gerepeteert ende geinse-/
reert coram jo(nke)(r) gilbert joseph van grave/
heere van baienrieu ende laijens et(ce)t(er)[a] ende/
heer ende m(eeste)r hiacintus jacobus schoutens/
schepenen hac 27 aprilis 1728/
b claes/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer