SAL7977, Act: V°382.1-V°384.2 (195 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°382.1-V°384.2  
Act
Date: 1728-05-11
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-06 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen/
nicolaus davidts officiael der tweede schrijffcamere/
uyt crachte, ende naer vermoghen van d'onwe-/
derroepelycke procuratie in den onderges(chreven) notarialen/
contracte geinsereert, om den selven wettelijcken/
te moghen vernieuwen, herkennen, ende reitereren/
als thoonder dijer geconstitueert sijnde, heefft t'selve/
ghedaen, ende geeffectueert in vueghen, ende/
manieren naervolghende. Op heden desen 18 feb(ruarii)/
1728 compareerden voor mij not(ari)s bij sijne ma(jestij)[ts] souve-/
rijnen raede van brabant geadmitteert tot loven/
residerende present die getuyghen naergenoempt/
s(ieu)[r] michael henricus govaerts, jouff(rouw)[e] magdalena/
govaerts wed(uw)[e] wijlen heer, ende m(eeste)r petrus vanden/
heuvel licentiaet in de medicijnen, beneffens/
heer, ende m(eeste)r ferdinandus henricus liser/
licentiaet in beijde de rechten, welcke respective/
comparanten verclaerden tusschen elcanderen affgere-/
kent te hebben over de respective pretentien die sij tot/
elcanderen sijn hebbende uyt den hooffde der goederen/
op hun gesuccedeert bij doode van wijlen s(ieu)[r] henricus/
govaerts hunnen respective vader, ende grootvader/
als oock deghene op hun gesuccedeert bij doode van/
wijlen jouff(rouw) catharina govaerts weduwe andries/
bollen, ende bevonden, dat naer alle pretentien/
soo uyt den hooffde van obligatien, als sloten van/
rekeninghen innegebrocht te hebben, dat den voors(chreve)/
s(ieu)[r] michael henricus govaerts aen de voors(chreve)/
jouff(rouwe) magdalena govaerts alnogh schuldigh, ende/
ten achteren is blijvende eene somme van/
elff hondert negenennegentigh guldens, neghen/
stuyvers, ende neghen mijten. Item aen den voors(chreve)/
heer, ende m(eeste)r ferdinandus henricus liser de/
somme van een duysent, dryendertigh guldens drij/
stuyvers en halven, om aen de selve provisionelijck te/
voldoen, soo verclaerden den voors(chreve) s(ieu)[r] michael
//
henricus govaerts aen de voors(chreve) jouff(rouwe) magdalena/
govaerts te cederen, ende te transporteren, soo ende/
gelijck hij is doende bij desen de hellicht van ontrent/
de ses daghmalen bosch gelegen onder lubbeeck. Item/
alnogh de hellicht in elff daghmalen twee-entachentigh/
roeden lants gelegen in vijff parceelen onder bossuyt/
tusschen hem ende de voors(chreve) jouff(rouwe) indivies competere(nde)/
bij dijlinghe aengegaen voor mij not(ari)o op den xiiii[e]/
deser waertoe brevitatis causa wort gerefereert./
Item verclaerde aen de selve alnogh te cederen, ende/
transporteren het vierde paert in ontrent de twee/
boinderen lants onbegrepen der mate gelegen onder/
s(in)[te] peeters rode regenoten den baron carloo in twee/
sijden die paters van de societijt ter iii ende den voet-/
wegh van s(in)[te] peeters rode naer gempe ter iiii zijden./
Item alnogh de hellicht in een schuere gelegen, ende/
gestaen alhier op den dweirsen keyenbergh regenoten/
de straete van voor ter eenre, ende mijn heer de bleys/
in twee andere zijden, alles om ende mits de somme/
van acht hondert vijffentwintigh guldens wisselgelt/
maeckende in courant gelt neghen hondert twee-/
ensestigh guldens twee stuyvers, soo datter alleene-/
lijck sal resteren te betalen twee hondert sessendertigh/
guldens, negenthien stuyvers drij oorden courant gelt/
aen de voors(chreve) jouff(rouwe) magdalena govaerts. Item in/
mindernisse der pretentie van den voors(chreve) heere/
ende meester ferdinandus henricus liser ver-/
claerden den voors(chreve) s(ieu)[r] michael henricus govaerts/
aen den selven te cederen, ende te transporteren/
vijff boinderen en halffven lants gelegen tot slempery/
onder melain hem transportant toegecomen bij/
deijlinghe van den xiiii deser hier boven beroepen,/
om ende mits de somme van seven hondert, ende/
vijfftigh guldens wisselgelt maeckende in courant/
acht hondert vijffenseventigh guldens, soo datter/
aen den selven heere liser alnogh sal resteren/
te betalen een hondert achtenvijfftigh guldens
//
vijff stuijvers een halffven, mitswelcken soo ver-/
claerden de respective comparanten tot elckan-/
ders gheen recht, nochte actie meer te hebben, nochte/
te reserveren, ten sij over de goederen onverdeijlt ge-/
legen tot bossuijt, ende dat partijen aen malcanderen/
inspectie sullen geven aen hunne respective reke-/
ninghen daer toe aensoght sijnde, gelovende naer het/
ghene voors(chreve) hun altijt te sullen reguleren, onder/
obligatie van hunne respective persoonen, ende/
goederen, met submissie, ende renuntiatie als naer/
rechten, ende met onwederroepelycke constitutie/
op ieder thoonder deser, offte desselffs copye auth(entiqu)[e]/
om te compareren in den souverijnen raede van/
brabant voor heeren mijer, ende schepenen van/
loven, ende alomme om dese aldaer te doen,/
ende laeten vernieuwen, ende aldaer te consenteren/
in de ontgoedenisse, ende goedenisse daer, ende/
alsoo, mede in de condemnatie voluntair alles/
sonder voorgaende dagement, gelovende verbinde(nde)/
ende renuntierende als naer rechten, mitswelcken/
soo verclaerden de voors(chreve) magdalena govaerts, ende/
heer, ende m(eeste)r ferdinandus henricus liser/
dat den voors(cheve) s(ieu)[r] michael henricus govaerts/
sal moghen validelijck vercoopen de resterende/
panden gevallen in sijnen cavel in de voors(chreve)/
deijlinghe van den xiiii deser, ende daer van/
onder sijne quittantie ontfanghen de coop penninghen/
Aldus ghedaen, ende gepasseert ten daghe, maenden/
ende jaere als boven ter presentien van joannes/
mottouille, ende joannes baptista doyen/
getuyghen hier toe aensoght, sijnde de minute/
deser - becleedt met behoorelijcken zegel - door/
de respective comparanten, ende getuyghen beneffens/
mij not(ari)o onderteeckent, onder stont quod attestor/
signatum e(manuel) haelgoet not(ariu)s
//
Welcken volghende den voors(chreve) geconstitueerden/
uyt crachte, ende naer vermoghen van d'on-/
wederroepelijcke procuratie in den bovenstaenden/
notarialen contracte geinsereert, heefft den selven/
in allen, ende iegewelcke sijne pointen, clausulen,/
ende ar(ticu)len daer inne breeder vermelt alhier ver-/
nieuwt, herkent, ende gereitereert obligando, sub-/
mittendo, ac renuntiando in forma, mitsgaeders/
bij mannisse des voors(chreve) heere mijers, ende naer voor-/
gaende wijsdomme der naer te noemen heeren schepenen/
heefft opgedraegen met behoorelycke verthijdenisse,/
ende renuntiatie sekere hellicht van ontrent/
de sesse daghmaelen bosch gelegen onder lubbeeck/
Item alnogh de hellicht in elff daghmalen twee-en-/
tachentigh roeden lants gelegen in vijff parceelen/
onder bossuijt. Item het vierde paert in ontrent/
de twee boinderen lants onbegrepen der maete gelegen/
onder s(in)[t] peeters rode. Item alnogh de hellicht/
in een schuere gelegen, ende gestaen alhier op den/
dweirsen keybergh hier voorens in hunne regenoten/
ende scituatien naerder uijtgedruckt, ende gedesig-/
neert, ende mits d'ord(onnan)[tie] van rechten den voors(chreve)/
opdragere uyt de voors(chreve) goederen behoorelijck ontgoyt/
ende onterfft sijnde, soo wort mits desen daer inne/
gegoyt, ende geerfft den not(ari)s, ende procureur/
r(umoldus) davidts alhier present, ende acceptere(nde) in den/
naeme, ende ten behoeve van jouff(rouw)[e] magdalena/
govaerts wed(uw)[e] wijlen heer, ende meester petrus/
vanden heuvel licentiaet in de medicijnen,/
haere kinderen, erffven, naercomelinghen, offte de ghene/
haers actie hebbende per monitionem iure, et satis/
et waras pro ut latius in supradicto procuratorio/
waertoe wort gerefereert, ende den teneur alhier anderwerff/
wort gehouden voor gerepeteert, ende geinsereert coram/
jo(nke)[r] petrus de herckenrode heere van roost e(tcetera) ende/
s(ieu)[r] cornelis berses hac 11 maii 1728
//
Copije van de quittantie der pont-/
penninghen/
Ontfanghen van jouff(rouwe) magdalena govaerts de/
somme van vijff guldens in voldoeningh van de/
pontpenninghen over de cessie van de hellicht van een/
schuere gestaen op den keybergh regenoten den h(ee)[r] bleys/
in twee zijden gedaen onder andere goederen gelegen/
buyten de jurisdictie deser stadt door s(ieu)[r] henricus/
govaerts volghens acte gepasseert voor den notaris/
haelgoet op den 18 feb(ruarii) 1728 ende het taxaet daer/
van sijnde uyt ordre der heeren schepenen ghedaen door/
den timmerman van noeteren op den 8 maii 1728/
Actum 10 ditto signatum g(uillielmus) f(ranciscus) van molle 1728/
Onderstont/
De voorgaende pontpenninghen sijn volghens den/
wijckboeck geprescribeert signatum g(uillielmus) f(ranciscus) van molle/
1728/
Copije van het tauxaet/
Op heden desen achtsten maii 1728 hebbe ick/
onderges(chreve) meester timmerman ten versoecke/
van den eerw(eerdige) heer [vacat] vanden heuvel priester/
alhier in loven gevisiteert een schuere, en oock/
getaxeert welck schuer is staende op den keyenbergh/
leydende naer het clooster der eerw(eerdige) paters lieve/
vrauw broeders, en op alles welgeleth hebbende van/
de noodige reparatie, taxere de bovenges(chreve) schuere/
soo sij tegenwoordigh is staende ter somme van twee/
hondert guldens ende is onderteeckent francis/
van noeteren
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer