SAL7977, Act: V°403.1-V°404.1 (225 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°403.1-V°404.1  
Act
Date: 1728-05-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-22 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoor(elijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen nicolaus/
davidts officiael der tweede schrijffcamere uyt/
crachte, ende naer vermoghen van d'onwederroepe-/
lijcke procuratie in den onderges(chreve) notarialen con-/
tracte geinsereert, om den selven wettelijcken te/
moghen vernieuwen, herkennen, ende reitereren als thoon-/
der dijer geconstitueert sijnde, heefft t'selve ghedaen/
ende geeffectueert in vueghen, ende manieren/
naervolghende. Op heden desen xxv maii 1728/
comparerende voor mij not(ari)o tot loven residere(nde)/
ende in de presentie van de getuijghen onder te/
noemen jacobus raets, ende jouff(rouw)[e] anna maria/
lavers gehuijsschen, ende innegesetenen der stadt/
aerschot, de welcke bekennen mits desen in con-/
tante penninghen ontfanghen te hebben uyt handen/
van jouff(rouw)[e] catharina van craenenbroeck, ende/
jouff(rouw)[e] clara doogh beyde beggijnckens op den/
beggijnhove binnen aerschot voors(chreve) de somme/
van hondert guldens courant, dat is den schellinck/
tot seven stuyvers, ende de andere specien naerad-/
venant, dienende dese voor quittantie, waer voor/
de voors(chreve) gehuijsschen aen de voors(chreve) jouff(rouwen) beggijnckens/
geloven te betaelen, de voors(chreve) jouff(rouw)[e] van craenen-/
broeck hier present, ende accepterende eene/
jaerelijcksche rente van vier guldens, cours/
te nemen den iersten junii toecomende, sulcx/
dat het iersten jaer sal comen te verschijnen/
den eersten junii van den jaere 1729 ende soo/
voorts van jaere tot jaere tot de effective/
quijtinghe toe, die sal moeten geschieden t'eender/
rijse, ende met vollen rente, los ende vrij van/
x xx c mindere, ende meerdere penninghen/
nyet uytgenomen, offt gereserveert, oock nyette-/
genstaende eenigh placcaerten ter contrarie/
dyer alreede waeren geemaneert, offte alnogh
//
geemaneert souden moghen worden, waer aen sij/
verclaeren te derogeren, ende alsoo dese rente/
wort gelicht tot het quijten van gelijck capitael/
die sekere jouff(rouw) elisabeth zegers geestelijcke/
dochter is heffende op de goederen van de voors(chreve)/
anna maria lavers bij haer met wijlen haeren/
iersten man jan baptist de vet bekent, soo ist/
dat haere dochtere met naeme maria catharina/
de vet hier mede comparerende voor soo vele/
noodigh om redenen voors(chreve) is consenterende dat/
tot vastighijt van het voors(chreve) capitael sal worden/
ten onderpant gestelt de naerbeschreve goederen,/
verobligerende alsoo sij comparanten gehuijsschen/
hunne respective persoonen, ende goederen, present/
ende toecomende, ende naementlijck seven/
daghmalen weijde genoempt netelbempt gelegen/
onder rillaer regenoten die straete naer thilt ter i[e],/
ende ii[e] d'erffghe(naemen) adriaen wuyckens cum suis ter iii/
sijden, constituere(nde) ten effecte dyer onwederroepe-/
lijck alle thoonders deser, om t'gene voors(chreve) is/
te laeten vernieuwen voor die heeren mijer, ende/
schepenen deser stadt, schepenen van aerschot/
offte alomme, ende aldaer te consenteren tot/
asseurantie voors(chreve) in d'affectatie bij opdracht,/
offt anderssints, mede in de gewillige condem-/
natie, ende verclaeren executoriael deser/
sonder voorgaende dagement de surranneringh/
nyettegenstaende. Actum loven ten tijde voors(chreve)/
ter presentie van adamus anthonius de bruijn/
ende s(ieu)[r] jacobus standaerts getuijghen, die/
minute deser geschreven op haeren behoorelijcken/
zegel, is bij die voors(chreve) comparanten, ende/
van mij not(ari)s onderteeckent onder stont quod/
attestor signatum r(umoldus) davidts not(ari)s 1728
//
Welcken volghende den voors(chreve) geconstitueerden/
uyt crachte, ende naer vermoghen van d'on-/
wederroepelijcke procuratie in een bovenstae(nde)/
notarialen contracte geinsereert, heefft den selven/
in allen, ende iegewelcke sijne pointen, clau-/
sulen, ende articulen daer inne breeder vermelt/
alhier vernieuwt, herkent, ende gereitereert,/
obligando, submittendo ac renuntiando/
in forma, mitsgaeders bij manisse des voors(chreve)/
heere mijers ende naer voorgaende wijsdomme/
der naer te noemen heeren schepenen heefft opge-/
draeghen met behoorelijcke verthijdenisse, ende/
renuntiatie seven daghmalen weijde genoempt/
den netelbempt gelegen onder rillaer hier voorens/
in sijne regenoten naerder uytgedruckt, ende/
gespecificeert, ende mits d'ord(onnanti)[e] van rechten/
den voors(chreve) opdragere daer uyt behoorelijck/
ontgoijt, ende onterfft sijnde, soo wort mits/
desen daer inne gegoijt, ende geerfft den/
not(ari)s, ende procureur r(umoldus) davidts alhier present/
ende accepterende in den naeme, ende ten behoeve/
van jouff(rouw)[en] catharina van craenenbroeck, ende/
clara doogh beijde beggijnckens, et reddidit/
op de commeren, ende lasten van outs daer op uijt-/
gaende, ende voorts meer op eene voortaene rente/
van vier guldens s'jaers, per monitionem iure et/
satis, et waras pro ut latius in supradicto pro-/
curatorio waer toe wort gerefereert, ende den/
teneur alhier anderwerff wort gehouden voor/
gerepeteert, ende geinsereert coram jo(nke)[r]/
albert francois van wingh, ende heer, ende/
m(eeste)r hiacintus jacobus schouten hac 26 maii/
1728 p keyaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer