SAL7977, Act: V°58.2-V°62.1 (31 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°58.2-V°62.1  
Act
Date: 1727-08-16
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-04 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) hab(ente) z(igillum) deb(itum)] Inde tegenwoordigheijt der heeren/
schepenen van loven naergenoemt/
gestaen den officiael arnoldus/
geeraets uijt crachte ende naer/
vermogen vande procuratie in/
den onder te noemen contracte/
notariael geinsereert om den
//
selven te vernieuwen ende/
herkennen als thoender dijer ge-/
constitueert sijnde heeft t'selve/
gedaen ende geffectueert in/
voegen ende maniere naer vol-/
gende luijdende aldus. Op heden/
30 maii 1727 compareerde voor/
mij joannes bapt(is)ta meijnckens/
als openbaer notaris bij den/
souve(rijnen) raede van brabant ge-/
admitteert tot langdorp resi-/
derende e(nde) [inde] presentie vande getuij-/
gen naergenoempt jan aerts/
in houwelijck met catharina/
callaerts inwoonderen van/
langdorp aen mij notario bekent,/
welcken bekenden bij ende mits/
desen deughdelijck te hebben op-/
genomen ter rente uijt handen/
vande respective jouff(rouw)[en] catharina/
e(nde) maria kenens begijnckens/
op den begijnhove binnen aerschot,/
de somme van vijff hondert/
guldens courant gelt, den schel-/
linck gerekent tot seven
//
stuijvers, ende andere specien naer/
advenant te rekenen waer/
vorens den voors(chreve) geltlichter/
aen de voors(chreve) jouff(rouw)[en] geltschie-/
terssen gelooft te gelden eene/
erffelijcke rente van vijffen-/
twintigh guldens jarelijckx/
los ende vrije van x xx[e] t'sij/
mindere t'sij meerdere penningen/
alreede ingestelt als naer-/
maels inne te stellen geene/
uijtgesondert nochte geempteert,/
al wast soo dat sijne ma(jestij)ts plac-/
caerten, anders medebrochten,/
jarelijckx te vallen 30 maii,/
waer van het eersten jaer/
vallen e(nde) verscheijnen sal 30/
maii 1728 e(nde) soo voorts van/
jaere tot jaere totte effective/
dequitteringe toe, die sal moeten/
geschieden t'eender rijse in pen-/
ningen ende gelde niet minder/
dan schellingen, altijt met volle/
rente verloops, cost van brieven/
goedenisse, pontpenningen, main-
//
mise in cas van beseth copije/
deser et(ce)t(er)[a] geene uijtgesondert/
nochte gereserveert tot den/
cassatie brieff ende segels in-/
clues, soo nochtans dat de voors(chreve)/
jouff(rouw)[en] geltschieterssen dese rente/
sullen laeten betaelen a rate/
van vier gullen thien stuijvers/
par cent, in dien den geltlichter/
jarelijckx ten precisen valdage/
betaelt de te vallen interesten,/
andersints niet, voor welcke/
voors(chreve) rente ende interesten van/
dien, den voors(chreve) rentlichter is ver-/
bindende sijnen respectiven per-/
soon ende goederen present ende/
toecomende in forma soo meu-/
bele als immeubele ende spe-/
cialijck voor hijpoteq designerende/
e(nde) opdraegende eerst - met con-/
sent ende overstaen van jan/
aerts vader van den geltlichter/
hier mede comparerende ende t'/
ghene alhier verricht wordt/
lauderende ende approberende, mitsg(aede)rs
//
tot effecte van deser ten be-/
hoeve vande voors(chreve) jouff(rouw)[en] .../
renuntierende voor soo veel/
des noodt aende tochte hem com-/
peterende, ontrent de drije dagh-/
maelen bempts salvo iusto ge-/
noempt den crabdonck gelegen/
binnen langdorp ontrent het/
engelbroeck, paelende oost jan/
janssens ende hendrick rens, suijt/
jan peeters erffgenamen met/
jan vande wouwer, den selven/
vande wouwer oock west, noort/
die broeckstraet. Item ontrent/
de twee dagmaelen lants/
e(nde) bosch gelegen alhier op den/
schoerrijckbergh aende vosse-/
koten regenoten oost geeraert/
meijnckens, suijt hendrick jans-/
ses, met meer andere, west/
hendrick moervelts, noort de/
winterstraet./
Item ontrent onderhalff daghmael/
bosch gelegen ten savel in de/
wouwerhoeven, regenoten bertel
//
janssens erffgenamen ten oosten,/
jan rens ofte geeraert van/
uijtsel wed(uw)[e] ten suijden [vacat]/
[vacat]/
Item alnoch ontrent de twee dagh-/
maelen bempts genoempt den lake/
bempt gelegen binnen langdorp/
ter laecke, metten anderen bempt/
die den voors(chreve) jan aerts van/
sijnder sijde vrouwen cant is heb-/
bende, regenoten die laeck suijt,/
peeter verdoenck west, jan aerts/
noort, ende hendrick bruijnincx/
ten oosten./
Item voorts generalijck sijn/
eersten comparants vrauwen/
kints gedeelte naerder bij staet/
over te geven, tot welcke dese/
belastinge den eersten compa-/
rant gelooft door sijne vrauwe/
dese te sullen doen lauderen, tee/
kenen ende approberen binnen/
twee daegen naer date deser,/
gelovende den geltlichter die jaerel(ijcksche)/
betaelinge wel ende loffelijck te
//
doen t'elcken jaere als schult/
met recht overwonnen, wa-/
randerende die voors(chreve) goederen/
voor vrij ende onbelast, uijtge-/
nomen sijn eersten comparants/
vrauwen kintsgedeelte, ende/
voortaen op de voors(chreve) rente/
van vijff hondert guldens capi-/
tael, boven s'heeren chijnsen/
ende rechten van den gronde, con-/
stituerende den eersten comparant/
ende mede comparant bijde onwe-/
deroopelijck [vacat]/
e(nde) alle thoonders deser om van/
hunnen twegen te gaen ende/
te compareren voor rechter/
competent ofte waer sulckx/
sal mogen geschieden om de/
voors(chreve) jouff(rouw)[en] in de voors(chreve) rente/
ofte gestelde goederen bij forme/
van subportavit et reddidit te/
doen ende laeten vestigen, goeden,/
ende erffven servatis servandis/
mitsgaders tot volcomender vas-/
tigheijt voluntairelijck consen-
//
terende in het maecken van/
mainmise, ende belijde decreet e(nde)/
herdecreet bij de heeren schepenen/
der stadt loven daer vuer tot/
volcomen vastigheijt te geven/
sonder vorigh dagement, gelo-/
vende allen t'ghene desaengaende/
verricht sal worden, te houden/
voor goedt, vast ende van weerden/
obligando et(ce)t(er)[a] renuntiando et(ce)t(er)[a] oock/
consenterende inde vrijwillige/
condemnatie in cas van manc-/
quement met costen, verclaerende/
de voornoemde jouff(rouw)[en] gelt-/
schieterssen, te ontlasten bij/
middel van dese rente hendrick/
janssens ende geeraert meijnckens/
van alsulcken capitale rente/
als sij hadden opgenomen van/
hunliden op den 27 maii 1724 vol-/
gens acte gepasseert voor den/
voors(chreve) notaris, actum ter pre-/
sentie van hendrick van passel/
e(nde) willem vander havert getuijgen
//
hier toe gebeden in margine/
staet als volght, de onderges(chreve)/
catharina callarts verclaert/
dese acte te lauderen ende te/
approberen consenterende in den/
inhoudt dier coram petro aerts/
e(nde) hendrick coremans ende was/
onderteeckent catharina cal-/
laerts, item jan aerts, jan/
aerts mede comparant, catha-/
rina kenens, marie kenens,/
hendrick van passel, willem/
vander avert noch leeger/
quod attestor ende was onder-/
teeckent j(oannes) b(aptista) meijnckens not(aris)/
collata cum suo originali habente/
zigillum debitum concordat/
quod attestor signatum j(oannes) b(aptista) meijn-/
ckens not(ariu)s pub(licu)s./
Aldus vernieuwt ende herkent/
door den voors(chreve) geconstitueerden/
uijt crachte als boven obligando,/
submittendo ac renuntiando in forma/
coram m(ijn)her philip louis baron/
van schore et s(ieu)[r] cornelis de/
berghes hac 16[a] augustii 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer