SAL7978, Act: R°13.1-V°15.1 (6 of 177)
Search Act
previous | next
Act R°13.1-V°15.1  
Act
Date: 1728-07-20
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-13 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) hab(ente) z(igillum) deb(itum)] Inde tegenwoordigheijt des heere/
meijers e(nde) schepenen van loven/
naer te noemen gestaen den/
officiael arnoldus geeraets/
uijt crachte e(nde) naer vermogen/
van(de) procuratie inden onder te/
noemen contracte notariael/
geinsereert, om den selven te/
vernieuwen, herkennen e(nde) reite-/
reren als thoonder dijer geconsti-/
tueert sijnde, heeft t'selve gedaen/
in voegen e(nde) maniere naervolge(nde)/
luijdende aldus. Op heden 16 (septem)ber/
1726 compareerde voor mij not(ari)s/
geadmitt(eer)[t] inden souve(rijnen) raede van/
b(ra)bant binnen loven residere(nde) pre-/
sent die getuijgen naer te noemen/
jouff(rouw)[e] anna maria melans/
wed(uw)[e] wijlen s(ieu)[r] michael hen-/
ricus [michael] liser, de welcke ver-/
claert bij desen vercocht gece-/
deert e(nde) getransporteert te hebben/
aen jouff(rouw)[e] anna catharina/
melans haere suster alhier pre-/
sent e(nde) accepterende in coop sekere
//
rente van drije guldens uijt een/
meerdere rente van vijff carolus/
guldens waer van twee sijn/
gequeten den penninck achtien/
vallende jarel(ijckx) s(in)[t] jansmisse bij/
erffuijtgevinge gereserv(eer)[t] met/
schepene b(riev)e in date 19 junii lib(ro)/
1538 in media op een huijs, schure/
en hoffken met sijne toebehoorten/
gestaen in s(in)[t] quintens straet/
alhier tegen over cornelis staes/
daer den raemaecker woont/
aen den quaeden holenbergh naest/
s(in)[t] quintens kercke toe tot laste/
van francis lettenrode sijnde/
dese rente van drije gul(den)s ontquijt-/
baer en vercregen bij brenaert/
de smet grootvader van hen-/
ricus govaerts tegen adriaen/
vanden bosch voor schepenen van/
loven den 18 julii 1598 in media/
e(nde) dat voor e(nde) omme de somme/
van twintigh pattacons eens
//
loopende gelde, maeckende alsoo/
56 gul(den)s courant, welcke/
somme die comp(ara)nte van d'/
acceptante in onse presentie/
getelt bekent ontfangen te/
hebben dienende dese voor absolute/
quittantie sonder van voordere/
te moeten doceren warandere(nde)/
de selve rente voor vrij eijgen/
e(nde) onbelast, e(nde) haer comp(ara)nte te/
competeren als erffgen(aem) van/
wijlen haeren voors(chreven) man/
e(nde) hem aengedeijlt te sijn met/
andere goederen onder de ca-/
vel oft letter a. beneffens/
andere condividenten volgens deij-/
linge gepass(eer)[t] voor den not(ari)s/
e(manuel) haelgoet e(nde) sekere getuijgen/
in date 21 maii 1723 daer voor/
volcomen waerschap e(nde) gua-/
rantschap gelovende in forma/
verclaerende alsoo tot de voors(chreven)/
rente capitael oft hijpoteque/
der selve geen recht actie ofte/
pretensien meer te hebben ofte/
te reserveren surrogerende die
//
acceptante haere suster in haere/
plaetse e(nde) gereghtigheijt, con-/
stituerende onwederoopel(ijck) ider/
thoonder deser ofte copije authen-/
tieck om te compareren voor/
heeren meijer e(nde) schepenen van/
loven e(nde) alomme elders, e(nde) al-/
daer dese vernieuwende e(nde) her-/
kenne(nde) te consenteren in cas van/
noode in ontgoedenisse e(nde) goede-/
nisse mede in condemnatie vo-/
luntair sonder voorgaende/
dagement obligando, submittendo/
ac renuntiando in forma Actum/
binnen loven date als voor/
ter presentie van jan matthijs/
e(nde) peeter le jeune getuijgen/
hier toe aensocht e(nde) was d'ori-/
ginele deser becleedt met be-/
hoorelijcken segel bij die comp(ara)nte,/
acceptante e(nde) getuijgen ondertee-/
kent et a me quod attestor sig-/
natum b.j. colson de colsels/
not(ariu)s 1726/
Welcken volgende soo heeft den
//
voors(chreven) geconst(itueer)[den] uijt crachte als/
boven alhier vernieuwt, her-/
kent e(nde) gerealiseert den inhoudt/
vanden bovenstaenden contracte/
notariael in alle e(nde) iegewel(cke)/
sijne poincten, clausulen e(nde) arti-/
culen daer inne vermelt,/
mitsg(aede)rs bij maenisse des heere/
meijers naer voorgaende wijs-/
domme van(de) heeren schepenen/
heeft opgedragen met behoorel(ijcke)/
vertijdenisse e(nde) renunt(ia)tie sekere/
rente van drije gul(den)s t'jaers/
uijt eene meerdere van vijff/
gul(den)s, geaffecteert op huijs, schure,/
e(nde) hoffken met sijne toebehoorten/
gestaen in s(in)[te] quintens straet/
tegens over cornelis staes/
hier vorens breeder geexprim(eer)[t]/
e(nde) den voors(chreven) opdraegere daer/
uijt ontgoijdt e(nde) onterft sijnde/
soo wordt mits desen rente/
ter maenisse als voor behoorel(ijck)/
gegoijdt e(nde) geerft den notaris/
janssens alhier present e(nde) accepte(rende)
//
ten behoeve van jouff(rouw)[e] anna/
catharina melans ofte de/
ghene haers actie sijn hebbende/
per mon(itionem) iure et satis obligando,/
submitte(ndo) ac renuntiando in forma/
prout in supradicto procuratorio/
waer toe wordt gerefereert/
e(nde) waer van den teneur alhier/
anderwerff wordt gehouden/
voor gerepeteert e(nde) geinsereert/
coram jo(nke)[r] gilbert joseph van/
grave heere van baienrieu/
e(nde) leijens et(ce)t(er)[a] et s(ieu)[r] joannes/
van arenbergh schepenen hac/
20 julii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer