SAL7978, Act: R°16.1-R°17.2 (7 of 177)
Search Act
previous | next
Act R°16.1-R°17.2  
Act
Date: 1728-07-23
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-12 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen/
nicolaus davidts officiael der tweede schrijffca-/
mere uijt crachte, ende naer vermoghen van/
d'onwederroepelijcke procuratie in den onderges(chreven)/
notarialen contracte geinsereert, om den selven/
wettelijcken te moghen vernieuwen, herkennen, ende/
reitereren als thoonder dijer geconstitueert sijnde/
heefft t'selve ghedaen, ende geeffectueert in/
vueghen, ende manieren naervolghende. Op heden/
thiensten junii 1728 voor mij not(ari)s bij den souve-/
rijnen raede van brabant geadmitteert tot loven/
residerende present die getuijghen naergenoempt/
compareerde d'heer henricus de bruijn innegese-/
tene der stadt brussel, den welcken kent ontfanghen/
te hebben van d'heer tossanus michiels gewesenen/
rentm(eeste)r deser stadt loven de somme van drij duijsent/
acht hondert negenentwintigh guldens wisselgelt/
den pattacon tot twee guldens acht stuijvers/
ende soo van andere specien naeradvenant, ende/
dat in volle voldoeninghe van den coopprijs/
tot gelijcke somme van sekeren watermolen/
huijs, hoff, vijver, weijen, landt, ende plantagien/
op de voors(chreven) gronden staende, gelegen, ende/
gestaen tot beijssem met allen t'ghene daer van/
is dependerende, weghens den comparant vercoght/
uijt crachte van vonnis der heeren wethouderen/
van brussele bij requisitorien op de weth van/
beijssem voors(chreven) ten laste van s(ieu)[r] ferdinandus/
picaert, ende weghens den voors(chreven) s(ieu)[r] michiels/
in den lesten sitdagh op den 26[e] maii lestleden/
geobtineert voor de voors(chreven) somme met de hooghen/
ende aencleeff dijer volghens conditien voor de/
voors(chreven) weth van beijssem gehouden bij keersbrandinghe/
den voors(chreven) molen gemijnelijck genoempt het
//
heesem moleken in gelege groot t'samen on-/
trent de negen daghmalen, waer van vijff dagh-/
malen sijn leen onder den leenhove van buecken,/
beijssem et(ceter)[a] ende een daghmael chijnsroerigh/
in den chijnsboeck van het godtshuijs van den/
grooten bijgaerde tot brussele als breeder bij de/
voors(chreven) conditien, dienende desen voor volle, ende/
absolute quittantie van voldoeningh sonder van/
voordere te moeten doceren, gelovende den comparant/
voor de penninghen bij hen ontfanghen inne te staen,/
ende den cooper te guarranderen ingevalle van/
andere lasten, offt prestatien van gronde als de ghene/
uijtgestoken, ende gespecificeert met de meerge-/
melde conditien van vercoopinghe, daer toe verbin-/
dende sijnen persoon, ende goederen, meubelen, ende/
immeubelen, present, ende toecomende waer ende/
tot wat plaetse die sullen worden bevonden, ende/
besonderlijck twee renten d'eene van hondert/
sestigh guldens, ende de tweede van twintigh/
guldens s'jaers hem competerende ten laste der/
heeren staeten van brabant in het quartier van/
loven consenterende in d'affectatie dijer tot/
asseurantie des coopers, ende ten eijnde voors(chreven) onwe-/
derroepelijck constituerende allen thoonder deser,/
offte dobbel dijer om te compareren voor den souve-/
rijnen raede van brabant heeren wethouderen/
van brussele, loven, leenhoff voors(chreven), ende elders des/
behoorende, om te consenteren in de condemnatie/
voluntair als mede in de condemnatie voluntair/
als mede in ontgoedenisse, ende goedenisse ten behoeve/
des h(ee)[r] michiels, offte van den ghenen bij hen te denomi-/
neren conform d(e) voors(chreven) conditien, alles sonder voor-/
gaende dagement als mede in de voors(chreven) affectatie/
die op de voors(chreven) renten sal geschieden voor den tijt/
van drij jaeren, binnen den welcken den cooper sal
//
ondersoecken offt voordere lasten op de goederen souden/
uijtgaen, blijvende den comparant des nijetemin/
voorder verobligeert op den voet der conditien/
ende als hier boven. Aldus ghedaen ten tijde voors(chreven)/
ter presentien van jo(nke)[r] nicolaus franciscus van ophem/
ende van d'heer judocus de clercq getuijghen/
hier toe aensoght, sijnde d'originele minute deser/
- becleedt met den behoorelijcken zegel - onderteeckent/
henricus de bruijn, t(ossanus) michiels, et a me notario/
onderstont quod attestor signatum j(acobus) a(ntonius) du rij/
not(ariu)s/
Welcken volghende den voors(chreven) geconstitueerden/
uijt crachte, ende naer vermoghen sijnder onweder-/
roepelijcke procuratie in den bovenstaenden contracte/
notariael geinsereert, heefft den selven in allen, ende/
iegewelcke sijne pointen, clausulen, ende ar(ticu)len/
daer inne breeder vermelt alhier vernieuwt, her-/
kent, ende gereitereert uijt crachte als boven obliga(ndo)/
submittendo ac renu(ntiando) in forma, mitsgaeders bij/
manisse des voors(chreven) heere mijers, ende naer voor-/
gaende wijsdomme der naer te noemen heeren schepenen/
heefft opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse, ende/
renuntiatie twee renten d'eene van hondert/
sestigh guldens [op de groote b.l.j.n(umer)[o] 338] ende de tweede van twintigh/
guldens [op de groote b.l.j.n(umer)[o] 339] beijde s'jaers ten laste der heeren staeten van/
brabant int quartier van loven hier voorens breeder/
gespecificeert exposito impositus est den not(ari)s r(umoldus)/
davidts alhier present, ende acceptere(nde) in den naem,/
ende ten behoeve van d'heer tossanus michiels rentm(eeste)r/
van de grooten h(eilige) gheest (etcetera) offte de ghene bij hem te deno-/
mineren quo facto predictos reditus reddidit op/
de commeren, ende lasten daer te voorens op uijtgaende terminis/
debitis, et consuetis persolvendis, ende dat tot asseurantie/
der voors(chreven) somme van drij duijsent, acht hondert negen-/
entwintigh guldens wisselgelt ende voorts meer pro/
ut latius in supradicto procuratorio waer toe wort/
gerefereert, ende waer van den teneur alhier anderwerff/
wort gehouden voor gerepeteert, ende geinsereert coram/
jo(nke)[r] gisbert joseph van grave heere van bajenrieu/
ende laijens (etcetera) end(e) s(ieu)[r] jan van arenbergh hac 23[e]/
julii 1728 b claes/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer