SAL7978, Act: R°3.2-V°5.1 (2 of 177)
Search Act
previous | next
Act R°3.2-V°5.1  
Act
Date: 1728-07-17
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-10 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des [heere president schepenen mits d'absentie des] heere meijers/
ende schepenen der stadt loven naer ge-/
noempt gestaen joannes franciscus eve-/
raerts officiael van de tweede schrijffcamere/
der voors(chreven) stadt uijt crachte ende naer/
vermoghen van de onwederoepelijcke procu-/
ratie in den onderges(chreven) contracte notariael
//
geinsereert om den selven wettelijck te/
moghen vernieuwen, herkennen ende reitere-/
ren, als thoonder dijer geconstitueert/
sijnde, heeft t'selve gedaen ende geeffec-/
tueert in voeghen ende manniere naer-/
volghende luijdende aldus. Op heden den/
4[en] december 1723 comparerende voor/
mij ondergeschreven als openbaer notaris/
geadmitteert bij sijne keijserlijcke ende/
conincklijcke maj(estij)[ts] souvereijnen raede/
van brabant tot brussele residerende ende/
in de presentie van de getuijgen naerge-/
noempt jacobus van den plassche innege-/
setene van diegem. Item barbara van den/
plassche wed(uw)[e] wijlen peeter gijssens ende/
elisabeth van den plassche met jan stercx/
haeren man ende momboir den welcken/
alhier mede comparerende de selve sijne/
huijsvr(ouw)e tot het gene naerbeschreven heeft/
gemachtight alle drij kinderen van wijlen/
cornelis van den plassche ende maria/
verdijen gehuijsshen waeren doen sij leeff-/
den voor de hellicht in de naerbes(chreven) goeden./
Item jacobus hanssens sone jan/
hanssens ende barbara verdijen gehuijsschen/
waeren voor de hellicht in de hellicht, ende/
finalijck catharina de muijlder in hau-/
welijck gehadt hebbende wijlen jan/
hanssens voor de tocht in de resterende/
hellicht van de hellicht ende joanna,/
jan ende maghdalena hanssens kinderen/
der voorschreve gehuijsschen voor den/
eijgendom in de resterende hellicht van/
de hellicht der naerbeschreve goederen
//
alle welck comparanten hebben ver-/
claert vercocht gecedeert ende getrans-/
porteert te hebben gelijck sij doen/
mits desen aen daniel ackermans den/
welcken alhier present den naerbeschreven/
coop heeft geaccepteert soo tot sijn/
behoeff als ten behoeve van elisabeth van/
doorne sijne huijsvrauwe dats te weten/
een daghwant lants onbegrepen der juste/
maete soo ende gelijck het selve gelegen/
is onder de prochie van leeffdael regenoten/
het clooster van affligem ter i[re], jan/
van berum ter ii[re], jan bosch ter iii[re]/
ende jan vrebosch ter iiii[e] sijden/
Item alnoch een vierendeel van een dagh-/
want bosch met den hautwasch daer op/
staende oock onbegrepen der juste maete/
gelegen onder prochie van everberghe rege-/
noten philips goitseels in twee seijden, jan/
van teucom ter iii[re] ende d'erffgen(aemen) merten/
cappuijns ter iiii[e] seijde, het voorschreven/
daghwandt landts voor vrij suijver ende/
onbelast ende het voors(chreven) vierendeel van/
een daghwant bosch belast met eenen/
chijns van [vacat]/
aen den heere prince van rubempre alles/
gelijck sij comparanten ter goeder trauwe/
hebben verclaert soo ende gelijck de voors(chreven)/
twee partijkens van goederen op hun com-/
paranten sijn verstorven ende gesuccedeert/
uuijtten hooffde van de voorschreve maria/
verdijen in hauwelijck gehadt hebbende/
cornelis van den plassche ende van welcke/
goederen de voorschreve comparanten ende
//
hunne auders ende grootauders sijn/
geweest van over de veertigh vijfftigh/
ende meer jaeren in vreedtsaeme ende/
ongestoorde possessie gelovende de voors(chreven)/
comparanten aen den acceptant daeren-/
boven daer aff waerschap ende naement-/
lijck brussels waerschap ende altoos genoegh/
te doene ofter naermaels iet aen gebraecke,/
welck transport is geschiet om ende/
mits de somme van te weten het voor-/
schreve daghwant hondert guldens cou-/
rant geldt, ende het voorschreve vierde/
paert in een daghmael bosch ter somme/
van derthien guldens insgelijckx courant/
geldt die de voorschreve comparanten/
als nu uuijt handen van den acceptant/
bekennen [ontfangen] te hebben dienende dese over-/
sulcx voor quittantie ende alsoo de voor-/
schreve joanna, jan ende magdalena/
hanssens niet hebben den auderdom van/
achtentwintigh jaeren bij de costuijmen/
deser stadt versocht soo is alhier ander-/
mael comparerende die voorschreve ca-/
tharina de muijlder ende jacobus hanssens/
de welck hun ieder in solidum ende als/
principael voor de voors(chreven) drij kinderen/
hebben sterck gemaeckt ende geloeft den/
voorschreven acceptant in cas daer naer-/
maels mochte comen moijelijckheijt voor te/
vallen van alles te sullen guaranderen, de/
voors(chreven) vrauwpersoone tot validiteijt van/
dijen renontierende aen het privilegie senat(us)/
consult(i) vell(eiam) auth(enticum) si qua mulier van het/
effect van dijen alvoren door mij notario/
gecertioreert sijnde allen d'welck den
//
voors(chreven) acceptant insgelijckx heeft aen-/
genomen constituerende tot dijen onwe-/
derroepelijck mits desen alle thoonders/
deser om in hunnen naem ende van hunnen/
twegen te gaen ende te compareren voor/
meijer ende schepenen van leeffdael ende/
everbergh voorschreve ende alomme elders/
daer des behooren ende van noode wesen/
sal ende aldaer allen t'gene voorschreven/
vernieuwende den voors(chreven) daniel acker-/
mans ende sijne huijsvrauwe in de voors(chreven)/
goederen te laeten goeden vestigen ende/
erfven met alle behoorelijcke ende gewoo-/
nelijcke solemniteijten van rechten daer/
toe gerequireert, gelovende verbindende/
(etceter)[a]. Aldus gedaen ende gepasseert binnen/
brussele ten daege maende ende jaere voor-/
schreven ter presentie van s(ieu)[r] peeter creijt-/
saert ende jan van meerbeeck als getuij-/
gen hier over geroepen ende gebeden sijnde/
de minute deser geschreven op eenen segel/
van drij stuijvers bij de respective compa-/
ranten ende getuijgen beneffens mij nota-/
rio onderteeckent onder stont quod attes-/
tor ende was onderteeckent j(oannes) b(aptist) damiens/
not(ariu)s/
Welckenvolghende den voors(chreven) geconstitu-/
eerden uijt crachte ende naer vermoghen/
sijnder onwederoepelijcke procuratie in/
den boven staenden contracte notariael/
geinsereert heeft den selven in allen ende/
iegewelcke sijne poincten, clausulen ende/
ar(ticu)len daer inne breeder vermelt alhier/
vernieuwt, herkent ende gereitereert uijt/
crachte als boven obligando, submittendo ac
//
renuntiando in forma, mitsgaeders bij/
manisse des [voors(chreven) heere president schepenen mits d'absentie des] heere meijers ende naer voor-/
gaende wijsdomme der naer te noemen/
heeren schepenen heeft opgedraeghen met be-/
hoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie/
een daghwant landts onbegrepen der/
maete geleghen onder de parochie van/
leeffdael hier voorens in sijne regenoten/
naerder gespecificeert ende gedesigneert/
ende mits d'ordonnantie van rechten den/
voors(chreven) opdraeghere daer uijt behoorelijck/
ontgoijet ende onterft sijnde, soo wort mits/
desen in het voors(chreven) daghwant landts gegoijet/
ende geerft den notaris m(eeste)[r] carolus van/
der smissen alhier present ende accepterende/
in den naeme ende ten behoeve van daniel/
ackermans ende elisabeth van doorne/
gehuijsschen hunne erffven ende naercome-/
linghen ofte degene huns actie hebbende/
per monitionem iure et satis obligando,/
submittendo ac renuntiando in forma et/
waras prout in supradicto procuratorio/
waer toe wort gerefereert ende waer van/
den teneur alhier anderwerff wort gehou-/
den voor gerepeteert ende geinsereert coram/
heer ende m(eeste)[r] hiacintus jacobus schouten/
ende s(ieu)[r] joannes van arenbergh schepenen/
hac 17 julii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer