SAL7978, Act: R°61.1-V°62.1 (24 of 177)
Search Act
previous | next
Act R°61.1-V°62.1  
Act
Date: 1728-08-30
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-21 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere pre-/
sident schepenen jo(nke)[r] albert francoijs/
van winghe mits d'absentie des heere/
meijers ende schepenen der stadt loven/
naer genoempt gestaen joannes francis-/
cus everaerts officiael van de tweede/
schrijffcamere der voors(chreven) stadt uijt crachte/
ende naer vermoghen van de onwederoe-/
pelijcke procuratie in den ondergeschreven/
contracte notariael geinsereert om den/
selven wettelijck te moghen vernieuwen,/
herkennen ende reitereren, als thoonder/
dijer geconstitueert sijnde, heeft t'selve/
gedaen ende geeffectueert in voeghen/
ende manniere naervolghende luijdende/
aldus. Op heden desen negenentwintigh-/
sten decembris seventhien hondert vijff-/
entwintigh compareerde voor mij openbaer/
notaris bij sijne majestijts souverainen/
raede van brabant geadmitteert tot loven/
residerende present die getuijgen naer ge-/
noempt hendrick beken ende jan jooris/
ingesetenen van thielt de welcke verclaer-/
den wel ende deughdelijck ontfangen/
te hebben uijt handen van den seer eer-/
weirdighen heere guillielmus renardi/
doctor ende professor regent in de h(eilige)/
godtheijt ettc(eter)[a] eene somme van twee hon-/
dert en vijfftigh guldens courant gelt/
den pattacon tegens twee guldens sesthien/
stuijvers, den schellinck tegens seven stuij-/
vers en andere specien naer advenant
//
gerekent dienende dese voor absolute/
quittantie ter welckers consideratie soo/
gelooffden de voorschreven comparanten/
te gelden ende te betaelen aen den voor-/
schreven doctoir renardi ofte den genen/
sijne actie hebbende eene jaerelijcksche rente/
van twelff guldens en thien stuijvers/
soo nochtans dat sij sullen gestaen met/
thien guldens in cas sij alle jaeren t'ideren/
valdaege ofte ten uijttersten drij maenden/
daer naer dese rente comen te betaelen/
vrij nochtans van alle lasten soo thien,/
twintighste meerdere ofte mindere pennin-/
gen, niettegenstaende eenige placcaerten/
ter contrarie aen de welcke sij mits desen/
wel expresselijck sijn derogerende, ende/
waer van den eersten valdaege sal sijn/
negenentwintighsten decembris seventhien/
hondert sesentwintigh ende soo voorts van/
jaere tot jaere tot de effective quijttinge/
toe de welcke sal mogen geschieden t'allen/
tijde de rentgelderen gelievende met ge-/
lijcke somme en volle rente, verobligerende/
tot meerder vastigheijt van het gene voor-/
schreven staet de rentgelderen hunne/
respective persoonen ende goederen ende/
naemtlijck ontrent een boinder lant gele-/
gen int'egrevelt onder thielt voorschreven/
regenoten peeter cockaerts west, gilis van/
cauwenberghe suijt en noort, en antoon/
metsers oost vrij en onbelast
//
Item seker huijs en hoff groot ontrent/
de ses daghmaelen insgelijcx gelegen/
onder thielt regenoten de straete ter een-/
dre noort antoon cockaerts ter tweedere/
gilis van cauwenberge ter derdere seijden,/
consenterende daer over in de affectatie/
t'sij bij opdrachte mainmise ofte anderssints/
ter geliefte constituerende onwederroe-/
pelijck ider thoonder deser ofte des selfs copije/
authenticq om te compareren in den souve-/
rainen raede van brabant voor heeren meijer/
en schepenen van loven en alomme om dese/
aldaer te doen ende laeten vernieuwen/
consenterende in de affectatie voorschreve/
t'sij bij opdrachte mainmise ofte andersints,/
mede in de condemnatie voluntair alles/
sonder voorgaende daeghement, gelovende/
verbindende ende renuntierende in forma./
Aldus gedaen ten daege voorschreven ter/
presentie van den eerweirdighen heere/
josephus godtfriaux en wijnandus allewijns/
getuijgen hier toe aensocht, verclaerende den/
voorschreven heere doctoir dit capitael te/
dienen voor partiael applicaet der obligatie/
bij hem aengenomen in sijne fundatie op/
den grooten beggijnhove alhier volgens/
acte gepasseert voor mij notario den ses-/
thiensten januarii van desen jaere, sijnde de/
minute deser, becleet met behoorelijcken/
zegel, door de comparanten beneffens mij/
notario onderteeckent onder stont quod/
attestor ende was onderteeckent e(manuel) haelgoet/
not(ariu)s/
Welckenvolghende den voors(chreven) geconstitueerden
//
uijt crachte ende naer vermoghen sijnder/
onwederoepelijck procuratie in den boven-/
staenden contracte notariael geinsereert,/
heeft den selven in alle ende iegewelcke/
sijne poincten, clausulen ende ar(ticu)len daer/
inne breeder vermelt alhier vernieuwt, her-/
kent ende gereitereert uijt crachte als boven/
obligando, submittendo ac renuntiando in/
forma, mitsgaeders bij manisse des voors(chreven)/
heere president schepenen ende naer voorgaende/
wijsdomme der naer te noemen heeren schepe-/
nen heeft opgedraeghen met behoorelijcke/
verthijdenisse ende renuntiatie de goederen/
respective in den bovenstaenden contracte/
notariael naerder gespecificeert ende gede-/
signeert, exposito impositus est den notaris/
m(eeste)[r] carolus van der smissen alhier present ende/
accepterende in den naeme ende ten behoeve/
van den seer eerweirdighen heere guillielmus/
renardi doctor ende professor regent in de/
h(eilige) godtheijt et(ce)t(er)[a] ofte de gene sijns actie hebbende/
quo facto per monitionem eadem bona reddi-/
dit opde coemmeren ende lasten daer te/
voorens op uijtgaende terminis debitis et con-/
suetis persolvendis, ende voorts meer op eene/
voortaene rente van twelff guldens ende/
thien stuijvers sjaers, ende in gevalle van pre-/
cise betaelinghe uijtterlijck drij maenden naer/
den valdagh te gestaen met thien guldens/
welcke rente jaerelijcx vallende ende ver-/
scheijnende is den 29[en] decembris ende voort/
meer als in den bovenstaenden contracte/
waer toe wort gerefereert ende waervan de/
teneur alhier anderwerff wort gehouden voor/
gerepeteert ende geinsereert coram h(ee)[r] ende m(eeste)[r]/
hiacintus jacobus schoutens ende s(ieu)[r] joannes van/
arenbergh schepenen hac 30 augusti 1728/
j.b. du chateau s(ecreta)ris/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer