SAL7995, Act: R°175.2-R°178.1 (32 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°175.2-R°178.1  
Act
Date: 1751-03-11
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-23 by Karel Embrechts
Inde teghenwoordigheijdt des/
heere president schepenen in/
absentie des heere meijers ende/
die schepenen der hooftstadt loven/
naergenoempt, gestaen joannes/
baptista everaerts officiael der/
middelste schrijffcamere alhier uijt/
crachte ende naer vermogen vande/
onwederoepelijcke procuratie/
geinsereert inden naervolgende/
contracte not(ariael), omden selven/
/ alhier te vernieuwen, herkennen/
ende reitereren als thoonder dijer/
geconstitueert sijnde, heeft het/
selven gedaen in voegen ende/
manieren naervolgende./
Op heden desen achsten meert/
1700 eenenvijfftigh, voor mij/
openbaer notaris in haere ma(jestei)ts/
souverijnen raede van brabant ge-/
admitteert, binnen die hooftstadt/
loven residerende ende in de/
presentie vandie getuijgen hier-/
onder te noemen, comparerende/
jouff(rouw)[e] anna catharina poels/
bejaerde dochtere oliveri innege-/
setene deser voorschreven stadt/
de welcke comparante heeft/
verclaert ende bekent gelijck/
sij es doende bij desen vercocht,/
gecedeert ende getransporteert/
te hebben aen ende ten behoeve/
van nicolaus bullens ende/
barbara govaerts gehuijsschen/
innegesetene van wijchmael/
onder herent present ende in/
coop accepterende/
seeker daghmael lants ofte/
daer ontrent soo ende gelijck de/
selve plecke gelegen is onder/
/ wijchmael gehucht van herent/
op het binnevelt, regenoten merte(n)/
de vroije nu jon(ke)[r] de la hamaide/
in iii sijden, ende de representanten/
vanden heere raedt clops ter iiii/
sijden, d'acceptanten genoechsaem/
bekent,/
belast met twee halsters coren/
t'jaers aende kercke ofte h(eiligen) geest/
van herent./
Geschiedende dit transport om ende/
mits eene somme van hondert/
tachentigh guldens wisselgeldt,/
den schellinck tot sesse stuijvers/
ende alle andere specien van munte/
naeradvenant gerekent, welcke/
somme de voorschreve comparante/
uijt handen vande voors(chreven) coopers/
in clinckende blinckende in onse/
presentie getelt bekent ontfangen/
te hebben, dese daer over ver-/
leggende voor volle ende absolute/
quittantie, sonder van andere ofte/
voordere te moeten doceren, mits/
welck verclaert de vercoopersse/
tot het voorschreven daghmael lants/
nochte het loopende jaer huers geen/
recht, actie nochte pretentie meer/
te hebben nochte te reserveren/
in eeniger manieren directelijck/
nochte indirectelijck, surrogerende de/
/ acceptanten inhuere plaetse,/
stede ende geregtigheijt eodem/
iure sonder eenige reserve, sul-/
lende de acceptanten te hunnen/
laste nemen te betaelen het/
loopende jaer ende volgende, der/
voors(chreven) twee haelsters coren/
het voorschreven getransporteert/
goedt de transportante compete-/
rende bij successie uijt den/
hooffde van haere moedere ca-/
tharina dauw volgens schijdinge/
ende deijlinghe aengegaen doet/
wijlen haeren voors(chreven) vaeder/
ende mede condividenten gepas-/
seert voor den notaris h. davidts/
in date x julii 1700 seven onder/
den cavel ofte letter d, war-/
randerende sij transportante/
het voorschreven daghmael lants/
voor niet voorder belast als/
voorschreven staet, voor de/
meer rest guarrantschap gelovende/
in forma, daer vorens verobli-/
gerende haeren persoon ende/
goederen, meubelen ende im-/
meubelen, present ende toeco-/
mende, met submissie ende re-/
nuntiatie als naer rechten/
sullende de huere ingevalle den/
huerlinck aenselve goet eenighe/
mochte hebben, stadt grijpen/
/ Ende voor de meer rest constitueren/
partijen hinc inde onwederoepelijck/
een ider thoonder deser, ofte copije/
auth(entique) dijer, ten eijnde van vernieu-/
winghe te geschieden, soo voor/
den souverijnen raede van brabant,/
heeren meijer ende schepenen van/
loven, wethouderen van herent/
als alomme elders, consenterende/
aldaer inde gewillige condemnatie,/
parate ende reele ex(ecuti)[e] mede inde/
ontgoedenisse ende goedenisse alles/
sonder voorgaende daghement, deenige/
surranneringhe niettegenstaende/
gelovende, verbindende ende/
renuntierende als naer rechte/
Aldus gedaen ende gepasseert binnen/
loven ten daeghe, maende ende/
jaere voors(chreven) ter presentie van s(eigneu)[r]/
joannes baptista everaerts ende/
josephus de both als getuijgen/
tot desen aensocht de minute/
originele deser becleet met behoo-/
relijcken segel, bij de transpor-/
tante, acceptanten ende getuijgen/
respective beneffens mij notario/
onderteekent, onderstont quod attes-/
tor ende was onderteekent/
pet(rus) smedts not(ariu)s pub(licu)s/
Welcken volgende den voors(chreven) gecon-/
/ stitueerden uijt crachte ende naer/
vermoghen als voor, heeft den/
bovenstaenden contracte notariael/
alhier in alle ende igewelcke/
sijne poincten, clausulen ende/
articulen vernieuwt, herkent/
ende gereitereert, consenterende/
als inden selven, de transpor-/
tante obligando, submittendo ac/
renuntiando in forma, eentsae-/
mentlijck ter maenisse des/
heere president schepenen in ab-/
sentie des heere meijers, ende/
naer voorgaende wijsdomme der/
naer te noemen heeren sche-/
penen heeft met alle behoore-/
lijcke verthijdenisse ende re-/
nuntiatie opgedraegen het dagh-/
mael lants gelegen tot wijch-/
mael onder herent ten voors(chreven)/
contracte tusschen de regenooten/
naerder geexprimeert ende ge-/
designeert, ende mits d'ordon-/
nantie van rechten den voors(chreven)/
opdraegere uijt het selve dagh-/
mael lants behoorelijck ont-/
goeijts ende onterfft sijnde, wordt/
mits desen in het selve met alle/
/ solemnitijten van rechten daertoe/
gerequireert behoorelijck gegoeijt/
ende geerfft den officiael goffart/
alhier present voor inden naem/
ende ten behoeve van nicolaus/
bullens ende barbara govaerts/
gehuijsschen innegesetene van wijch-/
mael voors(chreven) hunne erven ofte de/
gene huns actie hebbende accep-/
terende, alles breeder uijtwijsens/
den voors(chreven) contracte, welckers/
teneur alhier wort gehauden/
voor anderwerff geinsereert ende/
gerepeteert,/
coram jo(nke)[r] joannes laurentius/
philippi et s(ieu)[r] guillielmus van/
kerckhoven schepenen hac 11/
martii 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick