SAL7995, Act: R°181.1-R°191.1 (35 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°181.1-R°191.1  
Act
Date: 1751-03-11
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-13 by Karel Embrechts
In de tegenwoordigheijdt van/
jon(ke)[r] petrus de herckenrode/
heere van roost, president/
schepenen in absentie van/
den heere meijer ende des-/
selffs lieutenant, ende die/
schepenen der hooft stadt/
loven naergenoempt, gestaen/
lambertus goffart officiael/
der middelste schrijffkamere,/
om de naervolgende acte/
notariael alhier wettelijck/
te vernieuwen ende t'her-/
kennen als thoonder van/
de selve geconstitueert/
zijnde, volgens d'onweder-/
roepelijcke procuratie daer-/
innen geinsereert heeft dat/
gedaen als volgt:/
Op heden den vi[en] der/
maendt januarii xvii[c] een-/
envijftig compareerde perso-/
nelijck voor mij notaris gead-/
mitteert bij den souvereijnen/
raede van brabant, binnen/
de stadt loven residerende,/
present die getuijgen hier/
onder genoempt, m'her egidi-/
us streithagen meester van/
de requesten ende raedt/
van haere majesteijts groo-
//
ten raede tot mechelen, den/
welcken heeft verklaert/
verkocht gecedeert ende/
getransporteert te hebben/
soo hij bij desen is doende,/
aen ende ten behoeve van/
sieur henricus van ele-/
wijck innegesetennen bor-/
ger ende koopman binnen/
de stadt loven, den selven/
present ende in koop ac-/
cepterende voor hem ofte/
voor den genen bij hem/
te denommineren, seker/
huijs ende erve genaempt/
den pellicaen, met alnog/
een ander huijs ende erve/
daer neven aengelegen ge-/
naempt den gulden hoet,/
respectivelijck met die voor-/
dere appendentien ende de-/
pendentien ende dependen-/
tien van dien, gestaen/
ende gelegen binnen de/
stadt loven, in de steen-/
straete, regenoten van/
beijde de selve huijsen de/
voorzeijde steenstraete van/
voren ter eenre, het huijs/
genaempt d'eijsere sterre ter/
tweedere, het huijs genaempt
//
hemelrijck ter derdere, ende/
het huijs genaempt den en-/
gel van achter ter vierdere/
zeijden subject aen de ser-/
vitueten die daer op sijn/
staende sonder des aengaende/
eenigh guarandt bij den/
verkooper te moeten pres-/
teren, het voorgemelt huijs/
genaempt den pellicaen/
voor desen gecompeteert/
hebbende aen wijlen d'h(ee)[r]/
jacobus van oijenbrugge/
ende aen jouffrouwe eli-/
sabetha van oijenbrugge/
gehuijsschen waren, bij koop/
tegens die momboirs der/
kinderen ende erffgenaemen/
van gertrudis carnoenckel/
achtervolgens die publieque/
conditien daer over ge-/
houden door den notaris/
emanuel haelgoet ten uijt-/
gaen der brandende keirs-/
se voorgevallen den xvi[ten]/
junii des jaers xvii[c] vijffen-/
twintig, met de daer op/
geopereerde realizatie voor/
die heeren wethouderen der/
stadt loven, den xix[en]
//
der maendt december daer/
naer van den selven jaere/
xvii[c] vijffentwintig in de/
tweede camere der secreta-/
rie van aldaer ende het/
ander voorzeijt huijs ge-/
naempt den gulden hoedt,/
insgelijckx toebehoort ofte/
gecompeteert hebbende aen/
den voorzeijden d'heer ja-/
cobus van oijenbrugge/
ende desselffs huijsvrauwe/
de voorzeijde jouffrauwe/
elisabetha van oijenbrugge/
bij koop tegens s(eigneu)[r] augustinus/
denique, achtervolgens/
d'acte van transport daer/
over gepasseert voor den/
notaris jaques anthoine/
durij den xxii[en] september/
des jaers xvii[c] drij-endertig,/
ende der daer op geopereerde/
realizatie voor die heeren/
wethouderen der stadt lo-/
ven, den xxvi[en] october/
daer naer van den selven/
jaere xvii[c] drijendertig, in/
de eerste camere der secre-/
tarie van aldaer. Ende/
bijde die voorgemelde huijsen/
aen den bovengenoemden
//
heere transportant toegeko-/
men ende in vollen eijgen-/
dom competerende uijt den/
hooffde van wijlen die vrou-/
we elisabetha van oijen-/
brugge sijne gewesene/
compagne dochter was van/
den meergenoemden d'heer/
jacobus van oijenbrugge/
ende jouffrauwe elisabe-/
tha van oijenbrugge wet-/
tige gehuijsschen waeren,/
daer toe voegende sekere/
acte van accoordt ende/
transactie bij den heere/
transportant aengegaen/
voor den notaris p smits/
den [vacat] (septem)ber 1749/
Dit tegenwoordig transport/
over ende ten respecte der/
voorgemelde twee huijsen/
met die voordere toebehoor-/
ten, appendentien ende/
dependentien respectivelijck/
vande selve, wordende/
gedaen voor ende mits/
eene somme van elff duij-/
sent guldens wisselgeldt/
den ducaton aen drij gul-/
dens ende alsoo van de
//
andere specien van munte/
naer advenandt ter rekenin-/
ge ende kortinge van/
welcke koopsomme den/
heere comparant transpor-/
tant kent ontfangen/
te hebben van den voor-/
noemden henricus van ele-/
wijck kooper ten desen,/
de somme van vier duij-/
sent guldens wisselgeldt,/
dese daer over dienende/
voor quittantie; ende ten/
respecte ofte ter saeke/
van de resterende seven/
duijsent guldens wissel-/
geldt, is den selven henri-/
cus van elewijck bij de-/
sen gelovende ende sigh/
verobligerende, van te sul-/
len gelden ende betaelen/
aen ende ten behoeve/
van den heere transportant/
des accepterende, eene/
rente van drijhondert vijf-/
tig guldens courandt geldt/
s'jaers ten advenandt van/
den penninck twintig, be-/
houdelijck ende wel ver-/
staende nochtans dat mits
//
preciese betaelinge t'elcker/
respective valdaegen ofte uijtter-/
lijck binnen die drij maenden/
daer naer, den rentgelder/
alsdan sal gestaen mits be-/
taelende tweehondert tach-/
entig guldens s'jaers ende/
alsoo ten advenandt van/
den penninck vijffentwintig;/
de selve rente op dien/
voet cours ende inganck/
genomen hebbende van op/
den voorschreven eersten/
deser loopende maendt januarii,/
alvolgens voor den eersten/
jaere te vallen ende te ver-/
scheijnen op den eersten der/
maendt januarii van den/
jaere xvii[c] tweeenvijftig,/
los, vrij, liber ende exempt/
van alle lasten ende exac-/
tien t'zij thienste, twintig-/
ste, mindere ofte meerdere/
penningen, contributien,/
ende alle andere diergelijcke/
impositien, niettegenstaende/
eenige placcaerten, ordon-/
nantien ende statueten/
van haere majesteijt, envoij-/
en der heeren staeten/
van brabant, ende van an-/
dere mogentheden hier aen/
ter contrarie waren mel-/
lende ende ordonnerende,
//
waer aen den bovengenoemden/
kooper ende rentgelder ten/
desen van alsnu ende tegens/
alsdan absolutelijck met res-/
pect is derrogerende ende/
renuncierende, ende alsoo ver-/
volgentlijck van jaere/
te jaeren tot die effecti-/
ve ende rééle afquijtinge/
der voorgemelde capitaele/
rente van seven duijsent/
guldens wisselgeldt, de welc-/
ke ten allen teijde tegens/
den alsdan verscheijndag/
sal mogen geschieden/
t'eender reijse met gelijcke/
somme van seven duij-/
sent guldens wisselgeldt/
als hier boven nogtans/
in geene mindere specien/
van munte als ter weer-/
de van schellingen ten/
teijde van de selve afquij-/
tinge cours ende ganck-/
baer in dese provincie/
van brabandt, alsmede/
met volle rente ende on-/
kosten daer van depende-/
rende, als oock midts pre-/
advertentie vijfthien dae-/
gen te vorens ingevolge/
het gestatueerde van den/
xxii[en] ende xxiii[en] articu-
//
len onder het vijffde cappittel/
der geemologeerde ende gede-/
creteerde costuijmen der/
stadt loven; gelovende/
ondertusschen den voor-/
zeijden kooper ende rent-/
gelder dese gemelde rente/
op den voet ende in con-/
formiteijt als hier boven/
staet gestipuleert, wel/
ende loffelijck te sullen/
betaelen aen den heere/
transportant ende rent-/
heffer ofte aen den genen/
sijne actie desaengaende heb-/
bende ofte representerende,/
onder obligatie van sijnen/
persoon alsmede van sijne/
goederen, soo meubelen/
als immeubelen, actien/
ende credieten, present/
ende toekomende, als nae-/
mentlijck van de twee/
voorgemelde huijsen met/
die voordere toebehoorten/
van de selve, de welcke/
tot asseurantie ende ver-/
hael ingevalle van eenigh/
gebreck, soo van de meer-/
gemelde capitaele rente/
van seven duijsent guldens/
wisselgeldt, als jaerelijckx-
//
en interest van dien, sullen/
zijn ende blijven verbonden/
ende geoppignoreert; sullende/
den selven kooper ende rent-/
gelder gehouden zijn des/
gelovende bij desen, die voor-/
zeijde huijsen met die voor-/
dere toebehoorten respecti-/
velijck in behoorelijcken/
staet te houden, mitsgaeders/
verplicht zijn naerderen eij-/
genen pandt ofte hipotheecq/
te stellen ende te laeten/
affecteren tot asseurantie/
ende verhael als hier boven/
alles ten vollen conten-/
temente ende ter manisse/
van den heere transportant/
ende rentheffer ten desen/
ofte van den genen sijne/
actie hebbende ende represen-/
terende, onder obligatie als/
naer rechten; consente-/
rende ondertusschen den sel-/
ven kooper ende rentgel-/
der in de affectatie deser/
voorgemelde rente over/
die voorgespecificeerde twee/
huijsen met die voordere/
toebehoorten van de selve/
respectivelijck bij beleijde/
decreet ende erdecreet van
//
dien naer behooren der heeren/
wethauderen van de stadt/
loven, ofte anderssins bij op-/
dracht, naer geliefte des heere/
rentheffer, daer toe onweder-/
roepelijck constituerende bij/
desen een ieder thoonder/
deser ofte dobbel authentiec-/
que dier, alles ten respecte/
deser ten koste ende ten/
laste respectivelijck des voor-/
noemden kooper ende rent-/
gelder, soo voor het passeren/
deser, dobbel dier, betaelinge/
van die pontpenningen, goe-/
denisse, affectatie, als allent'/
gene desen koop aengaende,/
respectivelijck aenclevende/
is. Mits alle welcke/
bovengemelde gestipuleer-/
dens, verklaert den heere/
comparant transportant/
hem geen recht, actie,/
nog te pretentien, aen ende/
tot de meergemelde twee/
huijsen ende voordere toe-/
behoorten der selve res-/
pectivelijck nimmermeer/
te behouden nogte te reser-/
veren, dan alleenelijck/
ende behoudelijck onder
//
reserve der voorgemelde ren-/
te daerop ten desen, op/
den voet als hier boven ge-/
reserveert, surrogerende al-/
volgens den bovengenoem-/
den henricus van elewijck/
ofte den genen bij hem te/
denommineren, dien aengaen-/
de in sijne heere transpor-/
tants plaetse, stede ende/
gerechtigheijdt, onder ge-/
lofte van de selve twee/
huijsen beneffens die voor-/
dere toebehoorten van de/
selve, te sullen doen vol-/
gen voor eijgen, alsmede/
voor los, vrij ende onbelast,/
abstractivelijck der servi-/
tueten ende der daer op/
ten desen gereserveerde/
rente alsmede boven de/
renten ofte cheijnsen niet/
excederende die ses stuij-/
vers in de jaerelijckxe/
betaelinge, ende bij aldien/
op de selve huijsen naer-/
maels eenige rééle lasten/
t'zij cheijnsen ofte dierge-/
lijcke excederende t'gene/
voorgemeldt gepretendeert/
wierden, dat die selve voor
//
de meerrest sullen geguarran-/
deert moeten worden door/
den heere transportant, als/
te weten ten respecte/
van die ont quijtbaere, inge-/
volge hunne constitutie/
brieven ofte gelijck die/
te quijten sullen staen,/
ende ten regarde van die/
ontquijtbaere, achtervolgens/
ofte naer advenandt van/
den penninck vijffentwin-/
tig met alle de verloopen/
der selve tot date van dese/
tegenwoordige acte van/
transport ende rentbeken-/
tenisse, sonder meer, alles/
onder obligatie, submissie/
ende renuntiatie als naer/
rechten; den heere trans-/
portant op den voet ende/
in conformiteijt als hier/
boven alsmede op den/
last der voorberoepene/
rente, consenterende ten/
respecte der meergemelde/
twee huijsen met die voor-/
dere toebehoorten van/
dien, ten behoeve des/
voornoemden henricus van/
elewijck ofte van den ge-/
nen bij hem te denommine-
//
ren, in die ontgoedenisse/
goedenisse ende realizatie/
naer behooren uijt krachte/
deser, daer toe van sijnen/
kant onwederroepelijck/
constituerende bij desen,/
eenieder thoonder deser/
ofte dobbel dier; zijnde/
te noteren ende tusschen/
partijen contractanten/
besonderlijck ondersproken/
ende geconvenieert, dat/
onder dese vercoopinge/
geensints en sijn begrepen/
de schilderijen, boisserien/
oft houtwerck nogte oock/
den spiegel respectivelijck/
staende ende hangende in/
het salet ofte benede ka-/
mer van het voorzeijt huijs/
den pellicaen, maer dat/
den heere transportant ten/
allen teijde allent' selve/
sal mogen afdoen ende/
daer uijt transporteren/
volgens sijne geliefte ende/
goetduncken sonder eeni-/
ge cortinge nogte con-/
tradictie des koopers./
Voorders zijnde ten desen/
geconditioneert dat den/
kooper sal zijn ontslaegen
//
van de huer-somme van het/
huijs den pellicaen, de gene/
verschenen is tot den eersten/
deser maendt januarii, ende/
dat hij op den selven voet/
sal profiteren de versche-/
ne huer-somme van het/
ander huijs den gulden -/
hoet. Allent welck bij par-/
tijen ten desen respecti-/
velijck in wederkanten/
wordt geaccepteert, op/
den voet ende in confor-/
miteijt als hier boven staet/
gestipuleert, onder gelofte/
van hun ponctuelijck/
daer naer te sullen regule-/
ren daer toe obligerende/
hunne persoonen ende goe-/
deren, met renunciatie, sub-/
missie ende obligatie als/
naer rechten; constitue-/
rende voorders ten effec-/
te deser, de selve partijen,/
bij desen, een ieder thoon-/
der deser ofte dobbel dier,/
om te compareren in den/
souvereijnen raede van/
brabandt, voor die heeren/
wethouderen der stadt/
loven, ende alomme elders,
//
ten eijnde van den inhou-/
de deser aldaer vernieuwen-/
de ende erkennende, te/
consenteren int decreet/
van condemnatie volon-/
tair, tot volvueringe, vol-/
doeninge ende achtervol-/
ginge respectivelijck ende/
reciproquelijck van allent'/
gene ten desen gecon-/
ditioneert ende gestipuleert/
staet, sonder alvorens daer/
toe te moeten laeten/
doen eenige citatie ofte/
daegement, de surranneringe/
ende alle contrarie usan-/
tien in allen gevalle niet-/
tegenstaende./
Aldus gedaen, gepasseert/
ende bij partijen in weder-/
kanten geaccepteert,/
binnen de stadt loven/
ten teijde als hier boven,/
presentibus amplissimo do-/
mino arnoldo josepho/
van bugenhoudt iuris/
utriuusque e(tcetera) et martino/
van overbeck. Testibus/
e(tcetera), signatum e(gidius) f streit-/
hagen, henricus van ele-
//
wijck, arn(oldus) v(an) buggenhout/
testis, m(artinus) van overbeke,/
leeger stont me presente/
signatum j(acobus) f(elix) blondeau/
not(ariu)s 1751 loco van den no-/
tario fisco/
Copije van de quit-/
tantie der betael-/
de pontpenningen/
Ontfangen bij mij ondergeschre-/
ven van s(eigneu)[r] henricus van ele/
wijck de somme van vijff hon-/
dert vijftig guldens wissel-/
geldt voor de pontpennin-/
gen der koopsommen van/
de twee huijsen hier boven/
vermelt actum desen elff-/
sten martii 1751, onderteec-/
kent m joris/
Den ondergeschreven wilt/
ende begeirt als dat de goe-/
denisse van de twee huijsen/
hier boven vermelt sal/
worden geeffectueert soo/
t'sijnen behoeve als ten/
behoeve van sijne tegen-/
woordige huijsvrouwe/
jo[e] joanna van buggen-
//
houdt actum desen elffsten/
martii 1751 onderteeckent/
henricus van elewijck./
Welckenvolgende den/
voors(chreven) geconstitueerden/
uuijt krachte ende naer/
vermogen van de on-/
wederroepelijcke procura-/
tie geinsereert in den/
voorschreven contracte/
notariael, heeft den selven/
alhier vernieuwt ende er-/
kent consenterende als/
in den selven, obligantes/
submittentes ac renunti-/
antes in forma eensae-/
mentlijck ter maenisse/
van jon(ke)[r] petrus de/
herckenrode heere van/
roost president schepenen/
naer voorgaende wijsdom-/
me der naertenoemen/
heeren schepenen, heeft/
met behoorelijcke ver-/
theijdenisse ende renuntia-/
tie opgedraegen de twee/
huijsen met die voordere/
appendentien ende depen-/
dentien van dien gestaen/
binnen dese stadt loven/
in de steenstraete, het eene
//
genaempt den pellicaen ende/
het ander den gulden hoedt,/
ten contracte tusschen/
die regenoten breeder ge-/
specificeert ende gedesigneert,/
ende mits d'ordonnantie van/
rechten den voorschreven/
opdraegere uijt de selve/
twee huijsen met die voor-/
dere appendentien ende de-/
pendentien van dijen/
ontgoeijt ende onterft zijnde,/
soo wordt in de selve met/
alle solemniteijten van/
rechten daer toe gerequi-/
reert behoorelijck gegoeijt,/
gevest ende geerft den offi-/
ciael s(eigneu)[r] joannes baptista/
everaerts alhier present/
ende accepterende, voor/
in den naeme ende ten/
behoeve van s(eigneu)[r] henricus/
van elewijck innegese-/
tenen borger ende koop-/
man binnen dese stadt lo-/
ven alsmede ten behoe-/
ve van jouff(rouw)[e] joanna/
van buggenhoudt sijne/
tegenwoordige huijsvrau-/
we op den last van eene/
capitaele rente van seven/
duijsent guldens wisselgelt,/
et prout latius in supra dicto
//
procuratorio, coram jon(ke)[r]/
joannes laurentius philip-/
pi et s(ieu)[r] guillielmus van/
kerckhoven schepenen/
hac 11 martii 1751/
Dijenvolgens den voors(chreven)/
heere president schepenen/
nomine officii mits d'absen-/
tie van den heere meijer/
heeft geleijdt den officiael/
lambertus goffart in den/
naem van den voors(chreven) m'her/
egidius streithaegen meester/
van de requesten ende raedt/
van haere majesteijts grooten/
raede tot mechelen tot seker/
huijs ende erve genaempt/
den pellicaen mitsgaeders/
tot alnog een ander huijs/
ende erve daer neven aen-/
gelegen genaempt den gul-/
den - hoedt met die voorde-/
re appendentien ende depen-/
dentien van dijen, gestaen/
ende gelegen binnen dese/
stadt loven, in de steen-/
straete, regenoten van/
beijde de selve huijsen/
de voorzeijde steenstraete/
van voren ter eenre, het/
huijs genaempt hemelrijck
//
ter tweedere, het huijs ge-/
naempt de eijsere sterre ter/
derdere, ende het huijs genaempt/
den engel van achter ter/
vierdere zeijden, ende dat om/
te komen tot asseurantie/
ende vastigheijdt eender capi-/
taele rente van seven duij-/
sent guldens wisselgeldt/
ende betere voldoeninge/
der jaerelijckxe te verscheij-/
ne interesten dijer./
Est que in instanti adductio/
facta tot de geseijde twee/
huijsen id monente et ducen-/
te den heere president/
schepenen coram iisdem/
eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick