SAL7995, Act: R°191.2-R°195.1 (36 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°191.2-R°195.1  
Act
Date: 1751-03-18
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-29 by Karel Embrechts
Inde teghenwoordigheijdt/
des heere meijers ende sche-/
penen der hooftstadt loven/
naergenoempt gestaen henricus/
davidts officiael der middelste/
schrijffcamere alhier, uijt crachte/
ende naer vermoghen vande/
onwederroepelijcke procuratie/
geinsereert inden naervolgenden
//
contracte notariael omden/
selven alhier te vernieuwen/
herkennen ende reitereren/
als thoonder dijer geconstitueert/
sijnde, heft het selve gedaen in/
voegen ende manieren naervol-/
gende luijdende aldus/
Op eersten meert seventhien/
hondert eenen vijfftigh compa-/
reerde voor mij notaris bij/
den souverijnen raede van brabant/
geadmitteert, tot loven reside-/
rende present die getuijgen/
naergenoempt, de heer jacobus/
nazet licentiaet inde mede-/
cijnen binnen de universitijt/
van loven den welcken kent/
ende verclaert gelijck hij kent/
ende verclaert bij desen van/
op den eersten septembris/
seventhien hondert negenenveer-/
tigh in clinckende blinckende/
getelden gelde ter rente ge-/
nomen ende ontfangen te hebben/
vanden eerweirdigen heere/
guillielmus beijaerts priester/
binnen de stadt loeven, de/
somme van vijff hondert guldens
//
wisselgeldt, ofte stercken gelde/
den coninckx schellinck tot sesse/
stuijvers, den pattacon tot twee/
guldens acht stuijvers, ende/
alle andere voordere specien/
van gelde naeradvenant gere-/
kent, dese dijen aengaende die-/
nende voor volle ende absolute/
quittantie, met renunciatie aen/
d'exceptie ofte beneficie van/
ongetelden gelde, ter saeke van/
welcke den selven comparant/
geloeft te gelden ende te betaelen/
aenden voornoemden eerw(eirdigen)/
heere beijaerts alhier present/
ende accepterende eene erffe-/
lijcke rente van twintigh guldens/
courant geldt s'jaer ende alsoo/
ten penninck vijffentwintigh/
cours genomen hebbende van/
op den eersten septembris/
vanden voornoemden jaere se-/
venthien hondert negen en/
veertigh, ende alsoo voor het/
eerste jaer croise verschenen/
van op den eersten septembris/
vanden gepasseerden jaere seven-/
thien hondert vijfftigh, ende soo/
voorts van jaere te jaere los
//
vrije ende exempt van alle ende/
igewelcke lasten ende exactien/
soo thien, twintighste meerdere/
ofte mindere penningen contri-/
butien, beden, subsidien als/
generaelijck van alle andere/
impositien t'sij reele personele/
ofte mixte alreede innegestelt/
ofte innetestellen, bijvende/
alle deselve tot laste des/
rentgelders sonder cortinghe/
aende jaerelijcxe rente, niet-/
tegenstaende eenige majestijts/
eerw(eirdige) ende edele heeren/
staeten van brabant, ofte/
andere mogentheden edicten/
placcaerten ofte ordonnantien/
ter contrarie uijtgesonden/
ofte uijt te senden [waer]aen den/
rentgelder ten dijen effecte/
wel expresselijck is derogerende/
bij desen, ende dat tot die volle/
affquijtijnge toe die altijt sal/
vermoghen te geschieden als het/
den comparant rentgelder ge-/
lieven sal t'eender reijse ende/
met volle renthe ende croijsen/
dijer, gelovende hij rentgelder
//
dese rente jaerelijcx t'haeren/
valdaghe aenden heere rentheffer/
ofte naerdemael sijns actie heb-/
bende wel ende loffelijck te/
sullen voldoen, daertoe ver-/
bindende sijnen persoon ende/
goederen, haeve ende erve, meu-/
belen ende immeubelen, present/
ende toecomende, met submissie/
ende renuntiatie als naer rechten/
et prout in forma./
Ende tot naerdere vastigheijdt/
ende asseurantie soo der voor-/
schreve capitaele rente als te /
verscheijnen interesten dijer/
verclaert den rentgelder te ver-/
obligeren ende verbinden/
seeker huijs met de drij clijne/
wooningen daer aen annex soo/
die aen malcanderen gestaen/
ende gelegen sijn alhier binnen/
loven, regenooten de parijs/
straete van voor ter eenre,/
de erffgenaemen jo(nke)[r] simon de/
herckenrode ter tweedere, ende
//
derdere, de mindebroeders/
straete ter iiii sijden, gemeijne-/
lijck genoempt den keerskorff/
warranderende het selve voor/
vrij ende onbelast ende hem/
te competeren uijt den hooffde/
van sijnen vaeder jacobus/
nazet daer vorens altijt guar-/
rand gelovende, in forma, con-/
senterende daer over ten/
effecte voorschreven in d'affectatie/
bij beleijde der heeren [meijer ende] schepenen/
van loven, decreet ende her-/
decreet van dijen, constitue-/
rende ten effecte vant' gene/
voorschreve onwederoepelijck/
allen thoonder deser ofte dobbel/
auth(entique) dijer, om het selve te/
herkennen soor voor den/
souverijnen raede van brabant,/
heeren meijer ende schepenen/
der stadt loven, als alomme/
elders, aldaer tot volle achter-/
volginge consenterende inde/
vernieuwinghe ende gewil-/
lighe condemnatie, parate/
ende reele executie, als allomme/
mede inde voornoemde affectatie
//
daer ende alsoo, alles sonder/
voorgaende daghement niette-/
genstaende eenige surranneringe/
onder verbandt ende renuntiatie/
als voor./
Aldus gedaen ende gepasseert/
ten tijde voorschreve ter pre-/
sentie van philippus borremans/
ende van joannes franciscus/
vanden bruel als getuijgen/
d'originele deser becleet met/
behoorelijcken segel is onder-/
teekent jacobus nazet m(eester) l(icentiaet)/
g(uillielmus) beijaerts p(res)b(yte)ro, philippus bor-/
mans j(oannes) f(ranciscus) vanden bruel testes/
ende van mijne notario, onder-/
stont quod attestor ende was/
onderteekent g heeren not(ariu)s pub(licu)s/
1751/
Aldus vernieuwt, herkent/
ende gereitereert bij den voor-/
schreven geconstituerden den/
voors(chreven) contracte notariael, in/
alle ende igewelcke poincten,/
clausulen ende articulen, con-
//
senterende als inden selven/
den rentgelder obligando, sub-/
mittendo, ac renuntiando prout/
in communi forma,/
Coram jon(ke)[r] jo(ann)es laurentius/
philippi et s(ieu)[r] guillielmus van/
kerckhoven schepenen hac 18/
meert 1751/
Welcken volgende den heere/
meijer nomine officii e(tcetera) heeft/
geleijdt den officiael jo(ann)es/
baptista everaerts voor ende/
inden naem vanden voors(chreven)/
rentheffere tot alle ende ige-/
welcke goederen, haeve ende/
erve des voors(chreven) verobligeerde,/
ende namentlijck tot de vier/
huijsen gestaen binnen dese/
stadt inde parijsstraete ende/
mindebroeders straete, ten inde/
voors(chreven) acte van beleijde tusschen/
de regenooten naerder gespecifi-/
ceert ende gedesigneert, ende/
dat om te comen tot asseu-
//
rantie ende vastigheijdt eender/
capitaele rente van vijffhondert/
guldens wisselgeldt, ende betere/
voldoeninghe der jaerelijcxe ver-/
schene ende te verschijne croijsen/
dijer,/
Est que in instanti adductio facta/
ad predicta bona, simil ad mobilia/
constituentis id monente et du-/
cente pretore, coram iisdem/
eodem.
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-29 by Agata Dierick