SAL7995, Act: R°209.2-V°211.1 (39 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°209.2-V°211.1  
Act
Date: 1751--
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-10 by Karel Embrechts
Inde teghenwoordigheijdt des/
heere meijers ende schepenen der
//
hooftstadt loven naergenoempt/
gestaen henricus davidts off(iciae)l/
der middelste schrijffcamere/
alhier uijt crachte ende naer/
vermoghen vande onwederoe-/
pelijcke procuratie geinsereert/
in seekere publieke conditien/
van vercoop gehouden ter in-/
stantie ende van weghens/
joannes baptista moens over/
ende ter saecke van seeker/
boender hoijwassch gelegen/
onder de heerelijckheijdt van/
werchter in het schepstal aen/
de wijngaert straete regenooten/
den demer ter eenre, den ouden/
demer ter tweedere, ende derdere/
jan van aerschot ter vierdere/
sijden, gehouden door den notaris/
ende procureur j eijckermans/
binnen dese stadt residerende,/
waer vanden lesten sitdagh is/
gehouden binnen dese stadt inde/
herberge genaempt de spaensche/
croone gestaen inde mechelsche/
straete, op den sevensten de-/
cembris seventhien hondert/
vijfftigh, op welcken lesten/
sitdagh het voorschreven boender
//
hoijwassch ten uuijtganck vande/
brandende keirsse, als hoogsten/
ende lesten verdieder is gebleven/
aen jan francis wijnrix voor/
hem ofte voor de gene bij hem/
te denomineren, omme ende/
voor de somme van twee hon-/
dert vierentachentigh guldens/
ende thien stuijvers wisselgelt/
daer inne begrepen alle stomme/
gestelde hoogen ende andere/
ongelden, welcken daer inne/
voor coopers heeft gedenomineert/
voor d'eene hellicht jan wijnricx/
ende elisabeth bruijnseels ge-/
huijsschen, [tot bael] onder signature vanden/
voors(chreven) cooper, ende voor d'andere/
hellicht aert vanderveeken/
ende maria van hove gehuijsschen/
innegesetene van werchter/
alles in conformiteijt der voor-/
beroepe conditien ende nomi-/
natien daer onder staende, alhier/
gesien ende gebleken/
Welckenvolgende den voors(chreven)/
geconstitueerden uijt crachte/
ende naer vermoghen als voor
//
heeft ter maenisse des heere/
meijers naer voorgaende/
wijsdomme der naer te noemen/
heeren schepenen met alle/
behoorelijcke verthijdenisse/
ende renuntiatie daer toe/
gerequireert opgedraegen het/
boender hoijwasch gelegen/
onder de jurisdictie van/
werchter int schepstal hier/
vorens tusschen de regenooten/
breeder geexrimeert ende ge-/
designeert, ende mits d'or-/
donnantie van rechten den/
voorschreven opdraegere uijt het/
selve boender hoijwassch be-/
hoorelijck ontgoeijt ende onterfft/
sijnde, wordt mits desen in/
het selven boender met alle/
solemnitijten daer toe gerequi-/
reert, behoorelijck gegoeijt ende/
geerfft den officiael joannes/
baptista everaerts alhier pre-/
sent ende voor, inden naem/
ende ten behoeve van jan/
wijnricx ende elisabetha
//
bruijnseels gehuijsschen [tot bael] voor d'eene/
hellicht, ende de ander hellicht voor/
ten behoeve van aert vander-/
veeken ende maria van hove/
eensgelijcx gehuijsschen innegese-/
tene van werchter, hunne erffven/
ofte de gene huns actie hebbende/
accepterende, alles breeder uijt-/
wijsens de voors(chreven) conditien/
welc ende denominatien die/
alhier worden gehouden voor/
geinsereert ende gerepeteert/
Coram jon(ke)[r] petrus de herc-/
kenrode heere van roost et jo(nke)[r]/
joannes laurentius phi-/
lippi schepenen hac 20/
martii 1751./
Copije der voors(chreven)/
denominatien/
Den onderges(chrevene) verclaert den incoop/
van dit voorenstaende parceel sub n(umero)/
7 gedaen te hebben d'eene hellicht/
voor sigh selven, ende d'andere/
hellicht voor ende ten behoeve van/
arnoldus vanderveken, den welcken/
het selve heeft geaccepteert, desen/
eersten meert 1751. Signatum jan
//
franssus wijnricx aert vander-/
veeken/
Copije der quittantie/
Ontfangen van jan francis/
wijnricx ende arnoldus van/
derveeken in voldoeninghe/
vanden incoop van het vooren/
staenden parceel sub n(umero) sep-/
timo stomme ende gestelde/
hoogen ende stuijver geldt/
de somme van twee hondert/
vierentachentigh guldens ende/
thien stuijvers wisselgeldt/
mits welcke soo consenteert/
den onderges(chrevene) inde ontgoedenisse/
ende goedenisse, met obligatie/
renuntiatie ende verbandt als/
breeder bij de voorenstaende con/
ditien, desen eersten meert 1751/
signatum joannes baptista/
moens/
Copije der tweede/
nominatie/
Den onderges(chrevene) verclaert inde hellicht/
vant' voors(chreven) boender hoijwassch/
voor cooper te nomineren sijnen/
sone jan wijnricx met consent/
inde goedenisse des toirconde signa-/
tum jan wijnricx, aert vanderveec-/
ken als getuijgen, peeter van casteren/
als getuijgen
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick