SAL7995, Act: R°215.2-R°220.1 (41 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°215.2-R°220.1  
Act
Date: 1751-03-22
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-03 by Karel Embrechts
In de tegenwoordigheijdt des/
heere meijers ende die sche/
penen der hooft stadt loven/
naergenoempt gestaen lam/
bertus goffart officiael/
der tweede schrijffkamere/
om de naervolgende acte/
notariael alhier wettelijck/
te vernieuwen ende t her/
kennen als thoonder van/
de selve geconstitueert/
zijnde volgens d onweder/
roepelijcke procuratie daer/
inne geinsereert heeft dat/
gedaen als volgt/
Op heden den xxi[en] der/
maendt meert xvii[c] een/
envijftig compareerde voor/
mij notaris geadmitteert/
bij den souvereijnen raede/
van brabant binnen de/
stadt loven residerende pre/
/ sent die getuijgen hier onder/
genoempt henricus vranckx/
innegesetenen der vrijheijdt/
hoegaerden den welcken/
verklaert verkocht gece/
deert ende getransporteert/
te hebben soo hij is doende/
bij desen aen ende ten be/
hoeve van joannes huens/
sone jan soo voor hem/
als voor maria theresia/
vander straeten sijne/
huijsvrouwe innegeseten/
nen des dorpe van bier/
beeck seker parceel landt/
groodt een halff bunder/
der maete onbegrepen ge/
legen op den eselbergh/
onder de jurisdictie des/
voorzeijden dorpe van bier/
beeck regenoten guilliam/
de coninck nu jon(ke)[r] schot/
te ter i[e] den selven jo(nke)[r]/
schotte ter ii[e] sebastiaen/
schooffs ter iii[e] ende d ab/
dije van parcq ter vierdere/
zijden den voetweg van/
de brempot naer de kercke/
van bierbeeck daer door/
loopende belast met eenen/
/ cheijns van eenen schellinck/
s jaers aen d abdije van parcq/
sonder meer soo ende gelijck/
den transportant het selve/
parceel landts heeft verkre/
gen bij twee differente/
koopen ofte transporten/
als te weten twee derde/
paerten daer van tegens/
joannes coppens ende ma/
ria de coninck gehuijschen/
beneffens guillielmus reij/
tens ende joanna frico/
insgelijckx gehuijschen/
achtervolgens d acte van/
transport daer over gepasseert/
voor den notaris philippus/
josephus verheijen tot brussel/
residerende op den xvi[en]/
april xvii[c] vijffendertigh/
met de daer op geopereerde/
realizatie voor die meijer/
ende laethen des laethoffs/
competerende aen d abdije/
van parcq op den xxiii[en]/
junii daer naer van den/
selven jaere xvii[c] vijffen/
dertig ende d ander resteren/
de derde paert bij koop te/
gens petrus zegers ende/
/ joanna de coninck gehuijs/
schen ingevolge d acte van/
transport daer over gepas/
seert voor den notaris [jan baptist] van/
der zijpen binnen loven op/
den xxviii[en] septembris/
xvii[c] negen en viertig aen/
welcke voornoemde trans/
portanten het voorzeijt par/
ceel landts was toegeko/
men uijt den hooffde van/
hunne ouders achtervolgens/
die scheijdinge ende deijlin/
ge gepasseert voor den/
notaris jacobs binnen lo/
ven op den xxvii[en] april/
xvi[c] ses en tachentig ge/
schiedende dit tegenwoordig/
transport over het voorge/
meldt parceel landts groot/
soo voorzeijt is een halff/
bunder voor ende mits/
eene somme van hondert/
seventig guldens courant/
geldt den schellinck aen/
seven stuijvers ende alsoo/
van de andere specien/
van munte naer advenandt/
welcke somme den com/
parant transportant kent/
/ ontfangen te hebben van den/
comparant acceptant dese/
daer over dienende voor vol/
le ende absolute quittan/
tie sonder van andere te/
moeten doen blijcken/
mits welcke verklaert/
den transportant hem geen/
recht actie nogte preten/
tien nimmermeer te be/
houden nogte te reserveren/
aent voorgemeldt parceel/
landts nu nochte int toe/
komende dan het selve/
geheelijck te hebben gece/
deert ende getransproteert/
ten behoeve des accep/
tants ende desselfs voor/
noemde huijsvrouwe als/
mede van hunne kinderen/
t saemen verweckt ende/
alnog t saemen ingevalle/
te verwecken ofte te/
procreeren ter exclusie van/
alle andere persoonen con/
senterende op dien voet/
inde ontgoedenisse goe/
denisse ende realizatie deser/
naer behooren ten behoe/
ve als hier boven t zij/
voor die heeren meijer/
ende schepenen der stadt/
/ loven de gene vant voorzeijt/
bierbeeck ofte voor die/
gemelde meijer ende laethen/
vanden cheijns ofte laet/
hove der abdije van parcq/
daer toe onwederroepelijck/
constituerende een ieder/
thoonder deser ofte dobbel/
dier den transportant/
ondertusschen guarranderende/
het selve parceel landts/
voor eijgen alsmede voor/
onveralieneert ende voor/
niet voorders nogte anders/
sints te sijn belast als/
met den voorgemelden/
cheijns van eenen schel/
linck s jaers aen d abdije/
van parcq met gelofte van/
het selve parceel landts/
aen den acceptant ende/
naerkomelingen op dien/
voet te sullen doen vol/
gen daer toe ende ten dijen/
eijnde obligerende sijnen per/
soon alsmede sijne goederen/
soo meubelen als immeu/
belen present ende toeko/
mende sullende den trans/
portant ten sijnen koste/
aen den acceptant ten/
/ effecte deser moeten leveren/
behoorelijcke realizatie over/
de voorgeciteerde acte van/
transport van den xxviii[en]/
september xvii[c] negen en/
viertig respective van/
sijnen persoon ende van den/
selven koop blijvende voor/
ders ten sijnen privativen/
laste des transportants/
die verschene pontpenningen/
ten respecte van de voor/
gaende hier boven geciteerde/
koopen alsmede die verloo/
pen van den voorzeijden/
cheijns tot ende ten respecte/
van den lesten valdag des/
jaers xvii[c] vijftig inclues/
geconsidereert ende in aen/
sien dat dit tegenwoordig/
transport is tusschen par/
tijen gedaen ende geeffec/
tueert van op den viii[en]/
meert des jaers xvii[c] vijf/
tig stemmende den/
transportant ten effecte/
deser int decreet van/
condemnatie voluntair/
t zij van den souvereijnen/
raede van brabant van/
die heeren wethouderen/
/ der stadt loven de gene der/
stadt luijck hoegaerden ende/
alomme elders tot volvuerin/
ge voldoeninge ende achter/
volginge van allent gene/
ten desen staet gestipu/
leert ten welcken eijnde/
ende vernieuwinge deser/
respectivelijck aldaer een/
ieder thoonder deser ofte/
dobbel dier insgelijckx bij/
ende van wegens den/
transportant volmagtigt/
worden sonder daer toe/
alvorens te moeten laeten/
doen eenige citatie ofte/
daegement/
Aldus gedaen gepasseert en/
de geaccepteert binnen de/
stadt loven ten teijde/
als hier boven ter presen/
tie van joannes baptista/
francies ende van petrus/
fisco als getuijgen hier/
toe geroepen sijnde d ori/
ginele minute deser be/
kleedt met behoorelijcken/
zegel onderteeckent hen/
dericus vranckx jan huens/
jan baptist francis pet(rus)/
/ fisco 1751 leeger staet mij/
present signatum ant(onius) fis/
co not(arius)/
Welckenvolgende den voors(chreven)/
geconstitueerden uijt krachte/
ende naer vermogen van/
de onwederroepelijcke pro/
curatie geinsereert in/
den voors(chreven) contracte/
notariael heeft den selven/
alhier vernieuwt ende/
herkent consenterende als/
inden selven obligantes/
submittentes ac renuntian/
tes in forma eensaement/
lijck ter maenisse des hee/
re meijers naer voorgaen/
de wijsdomme over naerte/
noemen heeren schepenen/
heeft met behoorelijcke/
vertheijdenisse ende renun/
tiatie opgedraegen het halff/
bunder landts der maete/
onbegrepen gelegen op/
den eselbergh onder de ju/
risdictie des dorpe van/
bierbeeck ten contracte/
tusschen die regenoten bree/
der gespecificeert ende/
gedesigneert ende mits/
/ d ordonnantie van rechten/
den voors(chreven) opdraegere uijt/
het geseijt halff boinder landts/
ontgoeijdt ende onterft zijnde/
soo wordt in het selve met/
alle solemniteijten van rech/
ten daer toe gerequireert/
behoorelijck gegoeijdt gevest/
ende geerft s(eigneu)[r] joannes/
baptista everaerts officiael/
van de tweede schrijffka/
mere alhier present ende/
accepterende voor in den/
naeme ende ten behoeve/
van joannes huens sone/
jan ende van maria there/
sia vander straeten sijne/
huijsvrouwe innegeseten/
nen des dorpe van bier/
beeck alsmede van hunne/
kinderen t saemen ver/
weckt ende alnog t saemen/
ingevalle te verwecken/
ofte te procreeren alleene/
lijck ende privativelijck/
ter exclusie van alle andere/
persoonen et satis et waras/
prout latius in supra dicto/
procuratorio coram jon(ke)[r]/
/ joannes laurentius philippi/
et sieur guillielmus van/
kerckhoven schepenen hac/
22 meert 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick