SAL7995, Act: R°243.1-R°247.1 (49 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°243.1-R°247.1  
Act
Date: 1751-03-29
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-24 by Karel Embrechts
Inde teghenwoordigheijdt des/
heere meijers ende schepenen der/
hooftstadt loven naergenoempt ge-/
staen henricus davidts officiael der/
middelste schrijffcamere alhier,/
uijt crachte ende naer vermoghen/
vande onwederoepelijcke procu-/
ratie geinsereert inden naer-/
volgenden contracte notariael/
om den selven alhier te vernieu-/
wen herkennen ende reitereren/
als thoonder dijer geconstitueert sijnde,/
heeft het selve gedaen ende geeffec-/
tueert in voegen ende manieren/
naervolgende, luijdende aldus/
Op heden desen vijffthienden fe-/
bruarii seventhien hondert eenen/
vijfftigh voor mij notaris bij haere/
majesteijts souverijnen raede/
van brabant geadmitteert, binnen/
dese stadt loven residerende/
present die getuijgen hier onder/
te noemen, comparerende s(ieu)[r]/
leonardus van langendonck/
borger ende meester brauwer/
leveraer binnen dese stadt, actue-/
lijck woonende inde jurisdictie/
van sint jooris winge, den/
/ welcken verclaert binnen de/
vierthien eerste comende daeghen/
dese te doen lauderen ende ap-/
proberen door jouff(rouw)e catharina/
corthout sijne huijsvrauwe, de/
selve van alsnu vooralsdan hier/
toe authoriserende voor soo veel/
noodigh, welcken voorschreven/
comparant verclaert vercocht/
gecedeert ende getransporteert/
te hebben soo ende gelijck hij/
is doende bij desen aen sieur/
gerardus boon ende jouff(rouw)[e]/
catharina mattecroos gehuysschen/
ende innegesetene borgers deser/
stadt, alhier present ende in coop/
accepterende seeker huijs ap-/
pendentien ende dependentien/
dijer soo ende gelijck het selve/
gelegen is binnen dese stadt in/
de diestersche straete genoempt/
het clijn moriaensch hooft reg(eno)ten/
de straete van voor ter i[e] het/
groot moriaens hooft ter ii[e] ende/
sijns excellentie den heere prince/
van rubempre ter iii sijden/
om ende voor de somme van/
twelff hondert vijfftigh guldens/
/ wisselgeldt, cours hebbende in-/
gevolghe haere majesteijts plac-/
caerten, van welcke somme den/
transportant alsnu bekent ont-/
fangen te hebben vijff hondert/
guldens wisselgeldt, dese daer/
voorens dienende voor quit-/
tantie, sullende de resterende/
somme moeten betaelt ende/
voldaen worden tusschen de/
vierthien eerst comende daeghen/
warranderende het voorschreven/
huijs voor vrij, eijgen ende on-/
belast ende aen sijne voornoemde/
huijsvrauwe te competeren als/
gesubstitueerde erffgenaeme tes-/
tamentair van wijlen s(ieu)[r] lam-/
bertus corthout ende jouff(rouw)[e]/
maria boon gehuijsschen waeren/
ingevolge hunnen mutuelen/
testamente gepasseert voor den/
notaris gilbert ende seekere/
getuijgen den eersten sepember/
seventhienhondert drij, achter-/
volgens de schijdinge ende/
deijlinghe daer over gemaeckt/
met den medecondivident des/
/ eerste comparants huijsvrauwe/
voor mij notaris den negenthienden/
december seventhien hondert/
vijfftigh, mits welcke verclaert/
den voorschreven transportant/
aen het voorschreven huijs getrans-/
porteert huijs appendentien/
ende dependentien dijer, geen/
paert, deel ofte actie meer te/
hebben reserveren, dan die/
acceptanten te stellen in hunne/
plaetse ende stede met consent/
inde ontgoedenisse ende goede-/
nisse voor heer ende hoff com-/
petent./
Sijnde ten desen ondersproken/
dat dit vercoop is geschiedende/
op de huere de welcke jouff(ouwe)[e]/
elisabeth mattecroos wed(uw)[e]/
jacobus pangaert daer aen/
is hebbende, ingevolge de conditien/
daer over voor mij notaris/
gemaeckt op den derthienden/
deser, alhier aenden acceptant/
voorgelesen, ende de welcke/
sal moeten stadt grijpen, sul-/
lende die acceptanten geene/
huere h moeten betaelen van/
het voors(chreven) getransporteert huijs/
/ te sedert bemmis [kersmisse] seventhien/
hondert vijfftigh, tot achtervol-/
ginghe van allen het gene voors(chreven)/
is, hebben partijen verobligeert/
hunne respective persoonen/
ende goederen, meubelen ende/
immeubelen, present ende toe-/
comende, tot dijen onwederoe-/
pelijck constituerende een ider/
thoonder deser, ofte desselfs dobbel/
auth(entique) om te compareren voor/
den souverijnen raede van bra-/
bant, heeren meijer ende schepenen/
van loven, ende alomme elders/
om den inhoude deser aldaer te/
laeten vernieuwen, ende her-/
kennen, met consent inde/
condemnatie volontair, parate/
ende reele executie sonder/
voorgaende daghement, eenighe/
surranneringhe niettegenstaende/
gelovende, verbindende ende re-/
nuntierende alles naer rechten/
Aldus gedaen ende gepasseeert/
binnen loven ten daeghe, maende/
ende jaere voorschreve, ter/
presentie van s(ieu)[r] josephus de vis/
ende sijmon malcorps als ge-/
/ tuijgen, hier toe geroepen, sijnde/
de minute deser, becleet met be-/
hoorelijcken segel, volgens regle-/
ment bij de respective compa-/
ranten ende getuijgen beneffens/
mij notaris onderteekent, hier/
volght den act van aggreatie/
luijdende aldus/
Op heden sesthien meert seven-/
thien hondert eenenvijfftigh/
comparerende jouff(rouw)[e] catharina/
corthout huijsvrauwe van s(ieu)[r]/
leonardus van langendonck/
de welcke lecture hebbende gehadt/
van desen bovenstaenden act/
verclaert den geheelen inhoude/
dijer te lauderen ende te appro-/
beren op maght vande authori-/
satie inden selven act beroopen/
consenterende inde ontgoede-/
nisse ende goedenisse ende/
voorts als inden selven actien/
l als boven binnen die heere-/
lijckheijdt van s(int) joriswinghe/
onderteekent catharina cort-/
hout, onderstont mij present/
ende onderteekent c(arolus) r(obertus)/
quirini testis leeger stont/
concordantiam cum suo origi-/
/ nali attestor ende is ondertee-/
kent c(arolus) r(obertus) quirini not(ariu)s reg(ius)/
et ap(ostol)i(c)us /
Welckenvolgende den voorschreven/
geconstitueerden uijt crachte ende/
naer vermogen als voor, heeft den/
bovenstaenden contracte notariael/
alhier in alle ende igewelcke/
sijne poincten, clausulen ende/
articulen vernieuwt, herkent/
ende gereitereert, consenterende/
als inden selven, de transportanten/
obligantes, submittentes ac renun-/
tiantes in forma, eentsaement-/
lijck ter maenisse des heere/
meijers naer voorgaende wijsdomme/
der naer te noemen heeren/
schepenen heeft met alle behoo-/
relijcke verthijdenisse ende re-/
nuntiatie opgedraegen het huijs/
appendentien ende dependentien/
van [dijen] gestaen binnen dese stadt/
inde diestersche straete genoempt/
het clijn moriaens hooft ten/
voorschreven contracte tusschen/
de regenooten ende scituatien naer-/
der gedesigneert ende mits/
d'ordonnantie van rechten den/
/ voorschreven opdraegere uijt het/
selven huijs ontgoeijt ende onterfft/
sijnde, wordt mits desen in het/
selven huijs appendentien ende/
dependentien van dijen met alle/
solemnitijten van rechten daer/
toe gerequireert, behoorelijck/
gegoeijt ende geerfft den officiael/
joannes baptista everaerts/
alhier present ende accepterende/
voor, inden naem ende ten/
behoeve van sieur gerardus/
boon ende jouff(rouw)[e] catharina/
mattecroes gehuijsschen innege-/
setene deser stadt, ofte den gene/
huns actie hebbende, alles/
breeder uijtwijsens den voors(chreven)/
contracte, welckers teneur/
alhier wordt gehouden voor/
anderwerff geinsereert ende/
gerepeteert/
Coram jon(ke)[r] joannes laurentius/
de vroye heere van linden et/
s(ieu)[r] guillielmus van kerckhoven/
schepenen hac 30 meert 1751/
Copije der betaelde/
pontpenningen/
Ontfangen van gerardus boon/
/ de somme van twee en sestigh/
guldens thien stuijvers wisselgelt/
in voldoeninge vande pontpenningen/
verschenen over den coop vant huijs/
genoempt het clijn moriaens hooft/
als breeder gespecificeert bijd'acte/
hier boven vermelt, actum loven/
29 meert 1751 signatum g(erardus) joris
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick