SAL7995, Act: R°35.1-V°36.1 (6 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°35.1-V°36.1  
Act
Date: 1750-12-15
LanguageNederlands

Transcription

 by 
In de tegenwoordigheijt der heren schepenen/
van loven naergenoemt gestaen s(eigneu)[r] joan-/
nes baptista everaerts officiael van de/
middelste schrijffcamere alhier uijt crachte/
ende naer vermogen van d'onwederroepe-/
lijcke procuratie in den ondergeschreven/
contracte notariael geinsereert om den/
selven wettelijck te mogen vernieuwen her-/
kennen ende reitereren als thoonder dijer/
geconstitueert sijnde heeft het selve gedaen/
ende geeffectueert in voegen ende maniere/
naervolgende luijdende aldus Op heden den/
15 (decem)bris 1750 compareerde voor mij open-/
baer notaris geadmitteert bij den souverijnen/
raede van brabant tot loven residerende/
ende inde presentie van de getuijghen/
naergenoemt jan branders innegesetene/
van rillaer den welcken bekent ontfangen/
te hebben uijt handen van die eerw(erdigen) heeren/
distributis m(eeste)rs der heeren capellaenen van s(in)[te]/
peeters binnen dese stadt loven dese onderteec-/
kent hebbende de somme van drije hon-/
dert guldens wisselgelt den pattacon tot/
twee guldens acht stuijvers ende alle andere/
specien naeradvenant waer vans hij be-/
loofft te betaelen ene rente van vijffthien/
guldens sjaers, dan ingevalle van precise/
betaelinge uijtterlijck sesse weken naer den/
/ valdagh soo sal den rentgelder gestaen/
met twelff guldens sjaers dogh altijt vrije/
van alle lasten soo x[e] xx[e] mindre ofte/
meerdre penningen t sij personeel oft reeel/
geene uijtgenomen ofte gereserveert niet te-/
genstaende eenige placcaerten ter contrarien/
alreede innegestelt ofte naermaels inne te/
stellen waer an van als nu voor alsdan/
wat gederogeert waer van het eerste/
jaer van betaelinge vallen ende verschijnen/
sal den 15 (decem)bris van den toecomenden/
jaere 1751 ende soovoorts van jaere tot/
jaere tot d effective quijtinge toe die altijt/
sal mogen geschieden t'eender reijse in mun-/
te als voer ende met volle verloopen/
alst den voors(chreven) rentgelder gelieven sal,/
ende om de voors(chreven) heeren rentheffers daer/
van te versekeren heeft verobligeert sijnen/
persoon ende goederen, meubelen e(nde) immeu-/
belen present ende toecomende ende na-/
mentlijck een halff boinder lants ofte block/
gelegen onder rillaer, regenoten jan de pre-/
ter noord, de straete naer thilt west, de/
lijgracht zuijd ende jan morren west/
Item een daghmael lants gelegen aldaer/
op den hed(er)t driesch, wijten den mestwegh west/
peeter noijs noord, d'erffge(namen) duyls suijd,/
ende maria van hooft west, verclarende/
/ de selve goederen te wesen vrije suyver ende/
onbelast waer voor guarrand gelovende/
ende aenden voors(chreven) rentgelder te compe-/
teren uijt den hoofde van guill(iam) branders/
ende catharina van herkt sijne ouders/
waeren soo hij verclaert, constituerende/
onwederroepelijck alle thoonders deser ofte/
copije authenticq om het selve te her-/
kennen voor den souverijnen raede van/
brabant, d'heeren meijer ende schepenen/
van loven, ende alomme e(nde) aldaer te/
consenteren in gewillige condemnatie/
parate ende reeele executie, mede int/
slaen van mainmise decreet ende herde-/
creet der heeren schepenen v(an) loven, alles/
sonder voorgaende dagement, onder obli-/
gatie submissie e(nde) renuntiatie als naer/
rechten/
Actum binnen loven ter tijde voors(chreven) tot/
presentien van gerardus raijemakers/
ende andries francken als getuijgen aen-/
socht ende is de minute deser onderteec-/
kent jan branders ant(honius) vander laak/
joan(nes) bilouez ant(honius) tsantels p. l. van/
den bosch g(erardus) raijemakers andries vranken/
et a me notario onderstont quod attestor/
et erat signatum p(etrus) j(oannes) van vossum not(ariu)s/
publ(icu)s 1750/
Aldus vernieuwt herkent ende gereite-/
/ reert, uijt crachte als boven obligando/
submittendo ac renuntiando in forma/
Coram j(oncke)[r] laurentius de vroije heere/
van linden ende s(eigneu)[r] guillielmus van/
kerckhoven schepenen desen 15 (decem)bris 1750
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-16 by Agata Dierick