SAL7995, Act: V°304.2-V°309.1 (63 of 86)
Search Act
previous | next
Act V°304.2-V°309.1  
Act
Date: 1751-04-06
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-23 by Karel Embrechts
In de teghenwoordigheijt/
des heere meijers ende sche-/
/ ende schepenen der hooftstadt/
loven naergenoempt, gestaen hen-/
ricus davidts officiael der middelste/
schrijffcamere alhier uijt crachte ende/
naer vermoghen vande onwederoe-/
pelijcke procuratie geinsereert in/
den naervolgenden contracte no-/
tariael, om den selven alhier te/
vernieuwen, herkennen ende/
reitereren gegeven als thoonder/
dijer geconstitueert sijnde, heeft/
het selve gedaen in voegen ende/
manieren naervolgende, luijdende/
aldus/
Op heden desen vijffden april/
seventhien hondert eenenvijfftigh/
comparerende voor mij als/
openbaer notaris bij haere ma(jesteij)ts/
souverijnen raede van brabant/
geadmitteert, tot loven reside-/
rende, ende inde presentie van/
de getuijgen naergenoempt, de/
eersaeme anna theresia sneessens/
jonghe dochter in competenten/
auderdomme, soo sij verclaerde/
ter eenre, ende joannes clabots/
innegesetene van neerijssche tot/
het gene naerbes(chreven) genoechsaem/
volmagtight bij manuele procuratie/
onder signature versoght door mag-/
dalena goossens sijne wettighe/
/ huijsvrauwe alhier in originali/
gesien ende geannexeert, ter/
andere sijden welcke comparanten/
verclaeren soo sij sijn doende bij/
desen, t'saemen aengegaen te/
hebben de naervolgende erffman-/
gelinghe in voegen ende manieren/
als volght. Te weten dat d'eerste/
comparante verclaert in erff-/
mangelinghe te cederen ten/
behoeve der tweede comparanten/
den geseijden joannes clabots/
den jongen soo voor hem als/
voor sijne voorschreve teghen-/
woordighe huijsvrauwe alhier/
present ende bij erffmangelinghe/
accepterende/
Seeker huijs hoff met een block/
landts daer aengelegen waer-/
inne een partije leen is met/
ap(endentien) ende dependentien van dijen/
t'saemen drij daghmaelen onbe-/
grepen der maete, soo ende gelijck/
het selve gelegen is onder hulden-/
bergh inde lange straete reg(enoo)ten/
deselve langestraete ter eenre,/
niclaes peeters ter ii[e] francis/
goossens ter iii[e] ende d'erffgen(aemen)/
peeter van pèe ter iiii sijden/
vrij, suijver ende onbelast daer/
voor guarrand gelovende ende/
haer competerende bij deijlinge/
/ aengegaen teghens haere/
broeders ende susters gepas-/
seert voor den notaris vande/
velde binnen de vrijheijdt ende/
prinsdomme van overijssche/
residerende ende getuijgen in/
date 25 november 1700 negen/
enveertigh/
Waer teghens den tweeden com-/
parant aende eerste comparante/
alhier present ende in erffmange-/
linghe accepterende/
Ierst een halff boender landts/
wesende de wederhellicht van/
een boinder gelegen opt kaijen/
veldeken onder huldenbergh/
reg(enoo)ten hendrick de coster tot/
neerijssche ter eenre, gilis van/
pee ter ii[e] jan pasteels ter iii[e]/
ende de ander wederhellicht compe-/
terende gaspar van waijenbergh/
ter iiii sijden warranderende/
voor vrij, suijver ende onbelast./
Item seeker een halff boender/
landt onder huldenbergh bij de/
molestraete reg(enoo)ten deselve/
molestraete ter i[e] hendrick de/
coster ter ii[e] gilis van pèe ter/
iii[e] sijden, vrij, suijver ende onbelast/
/ Item alnoch seeker daghwant/
lants gelegen onder neerijssche/
op de nijvelsche baene reg(enoo)ten/
de selve nijvelsche baene ter i[e]/
den heere vander moeren ter ii[e]/
ende gilis van pèe ter iii[e] sijden/
vrij, suijver ende onbelast./
Item ende finaelijck alnoch/
seeker een halff boender landts/
gelegen ter laenen genoemt/
den slangenbergh, te schotte/
onder neerijssche [overijssche], regenooten/
jan vanden put ter i[e] niclaes/
van pèe ter ii[e] ende wijlen/
matthijs lombaerts ter iii[e]/
sijden, wesende eensgelijckx/
vrij, suijver ende onbelast/
warranderende allen de voors(chreve)/
panden voor vrij, eijgen ende/
nergens te wesen belast voor/
eenighe renten, daer vorens/
altijt goet guarrandt gelovende/
ende aenden tweeden compa-/
rant ende sijne voorschreve/
huijsvrauwe competerende bij/
deijlinge aengegaen teghens/
consoorten gepasseert voor de/
weth van huldenbergh ende/
smeijsberge onderteekent van(de) velde/
greff(ie)r op den derden (octo)ber 1747/
ende gesegelt in forma/
/ Mits welcke verclaeren de/
voorschreve comparanten aen/
elckanders gemangelde ende/
gecedeerde goederen geene actie/
nochte pretentie meer te reser-/
veren directe nochte indirecte,/
ende alvolgens malcanderen/
reciproquelijck te surrogeren/
in hunne plaetse, ende stede/
eodem iuro./
Ende gemerckt het gecedeert/
ende vermangelt goet vanden/
tweeden comparant is belast/
met verscheijde renten, soo/
gelooft den selven tot onlastinge/
vande eerste comparante, de/
renten ende lasten opt voors(chreve)/
goet uytgaende te sullen aff-/
leggen ende rembourseren/
Item is geconditioneert dat de/
voorschreve comparanten in t'/
besit sijn van nu aff [aen] ende alvol-/
gens ider de huere vande ver-/
mangelde goederen sal proffiteren/
sonder dat d'een ofte d'ander/
naermaels ter oorsaeke vande/
hueren sal moeten egaliseren/
Allent welck [bij] partijen voors(chreve)/
hinc inde is geaccepteert met/
/ geloffte van hun punctuelijck/
naer den geheelen inhoude deser/
te sullen reguleren alles onder/
obligatie van hunne respective/
persoonen ende goederen, meubelen/
ende immeubelen, present ende/
toecomende, ten effecte van dijen/
constituerende onwederoepelijck/
een ider thoonder deser ofte/
copije auth(entique) der selver, om t'selve/
te herkennen voor den souverijnen/
raede van brabant, heeren meijer/
ende schepenen deser stadt/
loven, als alomme elders, con-/
senterende aldaer inde gewillige/
condemnatie, parate ende reele/
executie, tot het achtervolghen/
deser, mede inde ontgoedenisse/
ende goedenisse alles sonder/
voorgaende daghement, de/
surranneringe niettegenstaende/
gelovende, verbindende ende/
renuntierende prout in forma./
Aldus gedaen ende gepasseert/
ten tijde voorschreve ter presentie/
van meester petrus goossens/
ende s(ieu)[r] joannes vander mosten/
als getuijgen hier toe aensocht/
de minute originele deser becleet/
met behoorelijcken segel, bij/
/ de voorschreve comparanten/
ende getuijgen respective beneffens/
mij notario onderteekent, onder-/
stont quod attestor signatum p(etrus)/
l(aurentius) van(den) plas not(ariu)s pub(licu)s/
Copije der beroepene/
authorisatie/
De onderges(chreve) committeert bij desen/
haeren man jan clabots om met/
anna theresia sneessens aen te/
gaen eene erffmangelinghe over/
haere goederen gelegen onder/
huldenbergh ende overijssche haer/
verstorven bij wijlen haere ou-/
ders tegens drij daghmaelen/
lants alwaer een huijs op staet/
gelegen onder huldenbergh, hou-/
dende voor goet, vast ende van/
weerde allent'gene haeren/
voors(chreven) man hierinne sal comen te/
doen, onder obligatie, ende ver-/
bant als naer rechten. Actum desen/
negenentwintighsten meert/
seventhien hondert eenenvijfftiggh/
signatum met het marcq van/
magdalena goossens onderstont/
ita est signatum p(etrus) l(aurentius) van(den) plas/
testis./
Welcken volgende voors(chreve)/
geconstitueerden uijt crachte/
ende naer vermogen als voor,/
/ heeft den bovenstaenden contracte/
van erffmangelinghe alhier in alle/
ende igewelcke sijne poincten/
clausulen ende articuelen alhier/
vernieuwt, herkent ende gerei-/
tereert, consenterende als inden/
selven, de comparanten obli-/
gantes, submittentes ac renun-/
tiantes in forma, eentsae-/
mentlijck ter maenisse des/
heere meijers naer voorgaende/
wijsdomme der naer te noemen/
heeren schepenen heeft met/
alle behoorelijcke verthijdenisse/
ende renuntiatie opgedraegen/
het huijs, hoff ende block groot/
drij daghmaelen gestaen ende/
gelegen onder huldenbergh voorsoo/
[veel is raekende het allodiael goedt] Item een halff boender lants/
aldaer./
Item alnoch een halff boender/
landts aldaer bij de molestraete/
Item een daghwant lants/
onder overijssche bij de nijvelsche/
baene./
Item alnoch een halff boender/
landts onder overijssche genoemt/
den slangenbergh ten voorschreven/
contracte tusschen de respective/
regenooten naerder geexprimeert/
ende gedesigneert, ende mits/
/ d'ordonnantie van rechten den/
voorschreven opdraegere soo uijt/
de voorschreve huijsinge ende als/
landen gelegen onder huldenbergh/
ende overeijssche behoorelijck/
ontgoeijt ende onterfft sijnde,/
wordt mits desen met alle so-/
lemnitijten van rechten daer toe/
gerequireert bij erffmangelinge/
gegoeijt ende geerfft den officiael/
joannes baptista everaerts/
alhier present ende accepterende/
de voorschreve huijsinge, hoff/
ende block groot drij daghmaelen/
gestaen ende gelegen onder hul-/
denbergh [aenopende het allodiael goedt] voor inden naem ende/
ten behoeve van joannes cla-/
bots ende magdalena goossens/
gehuijsschen innegesetene van/
nederijssche ende de voorschreve/
parceelen landts gelegen onder/
huldenbergh ende overijssche/
hiervorens breeder vermelt/
voor ende ten behoeve van/
anna maria theresia sneessens/
jonghe dochtere, ofte de gene/
huns actie hebbende [bij erfmangelinge] alles/
breeder uijtwijsens de voors(chreve)/
transactie, welckers teneur/
alhier wordt gehouden voor/
/ anderwerff geinsereert ende/
gerepeteert./
Coram jon(ke)[r] joannes lau-/
rentius philippi et s(ieu)[r] adri-/
anus noè schepenen hac/
sexta aprilis 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick