SAL7995, Act: V°309.2-V°312.1 (64 of 86)
Search Act
previous | next
Act V°309.2-V°312.1  
Act
Date: 1751-04-06
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-17 by Karel Embrechts
Inde teghenwoordigheijt/
der heeren schepenen der/
hooftstadt loven naergenoemt/
gestaen henricus davidts/
officiael der middelste schrijff-/
caemere alhier, uijt crachte/
ende naer vermogen vande/
onwederoepelijcke procuratie/
geinsereert inden naervolgenden/
contracte notariael, om den/
selven alhier te vernieuwen/
herkennen ende reitereren/
gegeven als thoonder dijer/
geconstitueert sijnde, heeft het/
selve gedaen in voegen ende/
manieren naervolgende, luijdende/
aldus/
Op heden desen vijffden april/
seventhien eenenvijfftigh voor/
mij openbaer notaris bij haere/
/ majestijts souverijnen raede van/
brabant geadmitteert, tot loven/
residerende ende inde presentie/
vande getuijgen naergenoempt/
joannes clabots den jongen/
innegesetene van nederijssche,/
den welcken gelovende dese acte te/
sullen doen aggreeren ende ap-/
proberen door sijne teghenwoordige/
huijsvrauwe magdalena goossens/
sigh daervorens sterck maekende/
bekendt alvolgens wel ende/
deughdelijck in contante pen-/
ningen ontfangen te hebben uijt/
handen van jouff(rouw)[e] de weduwe/
otto innegesetene deser stadt/
eene somme van drijehondert/
guldens wisselgeldt den schel-/
linck tot ses stuijvers ende/
alle andere specien naeradvenant/
gerekent, dese dienende voor/
quittantie ende obligatie, ter/
saeke van welcke voorschreve/
somme geloeft den eersten/
comparant te gelden ende te/
betaelen ten behoeve vande/
voorseijde weduwe otto alhier/
present ende accepterende eene/
/ rente van twelff guldens/
courant s'jaers a rate van vier/
par cento, los ende vrije van/
alle lasten ende impositien/
alreede innegestelt ofte naer-/
maels inne te stellen t'sij thien,/
twintighste, dertighste, meerdere/
ofte mindere penningen beden,/
subsidien, mixte, reele ofte/
personele lasten geene uijtge-/
nomen nochte gereserveert,/
niettegenstaende eenighe ma(jesteij)ts/
ofte heeren staeten placcaerten/
ter contrarie waeraen den/
rentgelder van alsnu voor alsdan/
is derogerende bij desen, cours/
nemende op heden dathe deser/
ende voort eerste jaer te ver-/
scheijnen op gelijcken dagh/
seventhien hondert twee en/
vijfftigh, ende soo voorts van/
jaere te jaere tot d'effective/
quijtinge dijer, die sal moghen/
geschieden in een reijse met/
volle rente ende interesten/
dijer als t'den rentgelder/
gelieven sal, met geloffte van/
/ dese rente alle jaeren precies/
op ideren valdagh te betaelen/
als schult metten rechte ver-/
wonnen, tot asseurantie dijer/
verobligerende sijnen persoon/
ende goederen, meubelen ende/
immeubelen, present ende toe-/
comende, ende namentlijck/
voor speciaelen hijpoteque op drae-/
gende/
Seeker huijs hoff ende block/
lants daeraen gelegen waer/
inne eene partije leen is met/
appendentien ende dependentien/
van dijen te saemen drij dagh-/
maelen onbegrepen der maete/
soo ende gelijck het selve gelegen/
is onder huldenbergh inde/
lange straete regenooten de/
selve lange straete ter eenre,/
niclaes peeters ter ii[e] francis/
goossens ter iii[e] ende d'erffgen(amen)/
peeter van pee ter iiii sijden/
vrij, suijver ende onbelast/
daervoorens guarrand gelovende/
bij hem in erffmangelinghe/
vercregen teghens anna theresia/
sneessens volgens acte ge-/
/ passeert voor mij onderges(chreven) notaris/
consenterende hier over int slaen/
van mainmise decreet ende her-/
decreet der heeren schepenen/
deser stadt ofte bij opdraght ter/
gelieffte vande rentheffersse ten/
effecte vandijen constituerende/
onwederoepelijck een ider thoonder/
deser ofte dobbel authenticque der/
selven, om t'selve te herkennen/
voor den souverijnen raede van/
brabant, heeren meijer ende/
schepenen deser stadt loven/
als alomme elders, consenterende/
aldaer inde gewillige condem-/
natie, parate ende reele executie/
tot het achtervolgen deser alles/
sonder voorgaende daghement/
de surranneringe niettegenstaende/
gelovende, verbindende ende/
renuntierende prout in forma/
Aldus gedaen ende gepasseert/
ten tijde voorschreve ter presentie/
van joannes baptista govaerts/
ende joannes golfhus als getuijgen/
hier toe aensocht de minute/
originele deser becleedt met be-/
hoorelijcken segel, onderteekent/
/ jan clabodts, de wed(uw)[e] otto, j(oannes) b(aptista)/
govaerts j(oannes) golfus et a me notario/
onderstont mij present notario/
signatum p l van(den)plas not(ariu)s pub(licu)s/
1751 Leeger stont de onderges(chreven)/
lecture gehadt hebbende vanden/
vorenstaenden acte van rentbe-/
kentenisse verclaert de selve in/
alle haere poincten, clausulen ende/
articulen te lauderen ende te/
approberen alles onder obligatie,/
submissie ende renuntiatie prout/
in forma, met consente ende constitutie/
als in de voorseijde acte, actum/
desen sesden april 1751 ende/
is onderteekent met het marcq/
van magdalena goossens. n./
j vandenplas testis/
Aldus vernieuwt, herkent ende/
gereitereert bij den voorschreven/
geconstitueerden den voorschreven/
contracte notariael in alle ende/
igewelcke poincten, clausulen/
ende articulen, consenterende als/
inden selven, de rentgelders ob-/
ligantes, submittentes ac renun-/
/ nuntiantes in forma coram jon(ke)[r]/
joannes laurentius philippi/
et s(ieu)[r] adrianus noë schepenen/
hac sexta aprilis 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1753-10-08
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-17 by Karel Embrechts
Is gebleken/
bij quittantie/
de date 4 (decem)bris/
1752 dat de/
nevenstaende/
rente van/
300 g(u)l(den)s wissel/
door jan cla-/
bots is gequeten/
aen jo(uffrouw)[e] de/
wed(uw)[e] otto ter/
presentie van/
den notaris/
vandenplas/
quare vacat/
hac 8 octobris/
1753/
m j vander haert/
off(iciae)l 1753
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick