SAL7997, Act: R°1.1-V°15.1 (1 of 285)
Search Act
previous | next
Act R°1.1-V°15.1  
Act
Date: 1752-02-25

Transcription

2019-04-18 by Hadewijch Masure
In de tegenwoordigheijdt des/
heere meijers ende die schepenen/
der hooft stadt loven naerge-/
noempt, gestaen lambertus/
goffart officiael van de twee-/
de schrijffkamere van de secre-/
tarie der gezeijde stadt loven/
om de naervolgende acte van/
donatie notariael alhier wette-/
lijck te vernieuwen ende t'her-/
kennen als thoonder van de/
selve geconstitueert zijnde/
volgens d'onwederroepelijcke/
procuratie daerinne geinsereert/
heeft dat gedaen als volgt:/
Op heden den xi[en] der maendt/
februarii xvii[c] tweeenvijftigh/
compareerde voor mij notaris/
geadmitteert bij den souvereij-/
nen raede van brabandt bin-/
nen de stadt loven resideren-/
de present die getuijgen hier/
onder genoemt andreas van/
onckelen bejaerden jongh-/
man aen mij notaris ende aen/
die naertenoeme getuijgen wel/
bekent sone van wijlen jo-/
annes van onckelen ende van/
wijlen elisabetha de nuijer/
levende wettige gehuijschen/
waeren welcken comparant/
heeft verclaert uijt sijnen eijgen
//
ende liberen wille sonder toedoen/
nogte persuasie van iemanden,/
naer voorgaende rijpe deliberatie/
ende raedt genomen te hebben/
van over langen teijdt, alsmede/
uijt besondere redenen hem daer/
toe serieuselijck moverende,/
tot dien van de besondere/
inclinatie, lieffde ende affec-/
tie die hij is draegende tot/
den persoon van waltherius/
van onckelen sijnen broeder/
ende van desselffs huijsvrauwe/
anna catharina muls, onweder-/
roepelijck te hebben gegeven,/
gedonateert, gecedeert ende ge-/
transporteert van date deser/
bij donatie onder de levende/
ende met warme handt soe en-/
de gelijck den selven compa-/
rant is doende onverbrekelijck/
bij desen, aen ende ten be-/
hoeve des voornoemden wal-/
therius van onckelen ende/
der voorzeijde sijne huijsvrauwe/
bijde present ende danckelijck/
accepterende, allent' gene naer-/
beschreven:/
Voor eerst seker huijs ende erve,/
schueren stallingenn met die/
voordere appendentien ende/
dependentien van dien groot/
t'saemen een halff bunder
//
der juste maete onbegrepen, ge-/
staen ende gelegen onder de/
jurisdictie der parochie ofte/
dorpe van corbeeck overloo,/
op den steenweg van loven/
op thienen linckerhandt, ge-/
naempt de molle, regenoten/
den selven steenweg van/
voren ter eenre, isaack im-/
brechts ter tweedere, joannes/
panne van achter ter derdere/
eenen mestweg tusschen de-/
se erve ende de ses dagmaelen/
landts hier onder volgende ter/
vierdere zijden./
Item ses dagmaelen landts uijt een/
meerder stuck van negen dag-/
maelen gelegen insgelijckx onder/
den voorzeijden dorpe van cor-/
beeckloo, bij het voorgemeldt/
huijs ende erve, wesende leenroe-/
rig onder den leenhere van/
sijne hoogheijdt den heere hertog/
van aerschot, regenoten de/
resterende drij dagmaelen com-/
peterende aen den eersten ac-/
ceptant uijtten hooffde van/
de hier onder geciteerde divi-/
sie ofte deijlinge ter eenre, jo-/
annes vander beecken ter/
tweedere, guilliam verthom-/
men ter derdere, joannes pan-/
ne ter vierdere zijden, den/
voorgemelden mestweg tus-/
schen de erve van't voor-
//
zeijdt huijs ende dit parceel van/
ses dagmaelen ter vijffdere/
zijden./
Item drij dagmaelen landts uijt/
een meerder stuck van ses/
dagmaelen der maete onbegre-/
pen gelegen onder den voorzeij-/
den dorpe van corbeeck over-/
loo, langts de diepe straete/
loopende tegenover het voor-/
gemeldt huijs, van den gezeij-/
den steenweg van loven/
op thienen naer den ouden/
weg ofte baene van loven /
op thienen, regenoten de selve/
diepe-straete ter eenre, de/
wederhelligt ofte andere drij/
dagmaelen competerende aen/
den eersten acceptant uijt/
den hooffde der voorberoepene/
divisie ofte deijlinge ter twee-/
dere, ende den gezeijden steen-/
weg ter derdere zeijden./
Item drij dagmaelen landts/
uijt een meerder stuck van/
ses dagmaelen, gelegen in de/
galge delle bij die vier vaen-/
kens dependerende van de/
jurisdictie des dorpe van/
bierbeeck, niet verre gelegen/
van het voorgaende leste/
parceel, regenoten de weder-/
helligt ofte andere drij dagmae-
//
len competerende aen den eersten/
acceptant ter eenre, jan van-/
der beecken ter tweedere,/
peeter van dorne ofte desselfs/
erffgenaemen ofte represen-/
tanten ter derdere ende d'erff-/
genaemen van jacques coeter-/
mans ter vierdere zijden./
Item drij dagmaelen landts/
der maete onbegrepen, gelegen/
bij het voorgaende parceel, aen/
de oude baene van loven/
op thienen, regenoten den/
voorzeijden ouden weg ofte/
baene ter eenre, d'erffgenae-/
men van martinus aerts/
ter tweedere, jo(nke)[r] adonia/
nu jo(nke)[r] de raedt ter derdere,/
d'erffgenaemen van n. van/
meerbeeck nu judocus paret/
ende chantrain ter vierdere/
zijden/
Alle de voorgespecificeerde/
goederen aen den comparant/
donateur ende transportant toege-/
komen ende competerende uijtten/
hooffde van sijne bovengenoemde/
ouders, alles breeder vermeldt/
in de gemelde divisie ofte/
deijlinge aengegaen met sijnen/
voornoemden broeder accep-/
tant, gepasseert voor mij nota-/
ris op den xx[en] aprilis des
//
jaers xvii[c] drijenviertig, gepro-/
thocolleert n(umer)[o] 57, ende dit op alle/
die lasten soe van renten,/
cheijnsen als van andere op de selve/
goederen eenigsins uijtgaende/
ende geaffecteert, met alle/
die verloopen ofte achterstel-/
len der selve, alles aen de/
acceptanten seer wel bekent./
Item verklaert den compa-/
rant donateur ende cessiona-/
ris daer en boven aen den/
voorzeijden sijnen broeder/
beneffens desselffs huijsvrauwe/
voorgenoempt acceptant ten/
desen, op den voet als voor,/
van date deser, gecedeert,/
gedonateert ende getranspor-/
teert te hebben, bij donatie/
onder de levende ende met/
warmer handt alle sijne meu-/
biliaire effecten ende vlie-/
gende erven, met allent' gene/
daer voor respectivelijck wort/
gehouden, daerinne oock be-/
grepen twee waegens, eene/
karre, twee ploegen, twee/
egen met alle hunne toebe-/
hoorten respectivelijck, mits-/
gaeders vier peerden, derthien/
horne beesten ende twintig/
verckens als oock alle de hun-/
nen, hierinne oock begrepen
//
alle die provisien soo van vleesch,/
bier als andere, de welcke te-/
genwoordig worden bevonden/
int' voorgemeldt huijs de mol-/
le./
Item daer en boven, op den/
voet als voorzeijdt is, alle die/
graenen soo gedorst als onge-/
dorst, stroijt, hoeij als andere/
diergelijcke alsmede alle die/
bezaeijde graenen bestaende/
in acht bunderen ofte daer/
ontrent herte graenen./
Verklaerende den comparant/
donateur hem aen allent' ge-/
ne voorgemeldt van date deser,/
geen het minste recht, actie/
nogte pretentien nimmermeer/
te behouden nogte te reserve-/
ren, dan daer van meesters/
ende eijgenaers oock van date/
deser te maecken de acceptan-/
ten sijnen broeder ende swae-/
gerinne, de selve daerinne/
alvolgens stellende ende sur-/
rogerende respectivelijck in/
sijns donateurs plaetse, stede/
ende geregtigheijdt, nogtans/
op die restrictien, conditien,/
stipulatien ende bespreeckze-/
len hier naer volgende, waer-/
naer die acceptanten ge-/
huijsschen hun ponctuelijck/
sullen moeten conformeren/
ende reguleren:
//
Voor eerst dat die acceptanten/
gehuijsschen sullen verplicht/
zijn den comparant donateur/
ende cessionaris zijn leven/
geduerende behoorelijck naer/
sijnen staet ende conditien/
te alimenteren ende te onder-/
houden, soo van mondtkosten,/
kleederen, lijnwaerden, als/
generaelijck van alle andere/
noodtsaekelijckheden des li-/
chaems eerelijck ende deugde-/
lijck./
Item dat de alimentatie van/
mondtkosten des comparants/
donateur, bij die acceptanten/
sal moeten gedaen worden/
behoorelijck naer staet ende/
conditie van den selven/
acceptant neven hun aen/
taeffel./
Item bij aldien den compa-/
rant donateur desgelijckx/
alimentatie van mondt-/
kosten, soude willen elders/
bij iemandt anders hebben,/
ende dat hij elders als ten/
huijse der acceptanten soude/
willen zijn woon-plaetse/
gaen nemen uijt redenen/
hem daer toe moverende,/
dat die comparanten accep-/
tanten allent' selve sullen/
moeten bekostigen, toe-
//
staen ende besorgen allent' gene/
hij daer toe, boven het gene/
voorgemeldt, noodig sal hebben,/
respectivelijck oock naer sijnen/
staet ende conditie./
Item in soo verre den com-/
parant donateur soude komen/
sieck te worden ofte anders-/
sins onpasselijck, dat die accep-/
tanten hem sullen besorgen/
alsulcken doctor ende bar-/
bier als hij sal verkiesen, ende/
die moeten betaelen, benef-/
fens oock alle die medicamen-/
ten met allent gene voorders/
ende anderssins daer van is/
dependerende ende raekende,/
mitsgaeders allent' gene aen/
eenen sieken ende onpasse-/
lijcken mensch noodig is, te/
besorgen ende bekostigen,/
daerinne oock begrepen eenen/
persoon bij hem te verkiesen,/
om hem te dienen ende op-/
te passen naer behooren./
Item dat den comparant do-/
nateur niet gehouden sal/
zijn aen het doen van/
eenig handtwerck voor de/
acceptanten, ende des doende,/
dat sulckx sal zijn in sijnen/
goeden wille ende liber-/
teijt, als oock niet verplicht/
aen eenige andere diensten,
//
dan zijn ende blijven desaen-/
gaende zijn selffs meesters/
om te doen ende te laeten/
oock desaengaende naer sijn/
wel behaegen soe aen/
eenen vrijen ende liberen/
persoon toestaet./
Item dat liber sal staen/
aen den comparant donateur/
ten allen teijde t'zijnen/
behoeve ende proffijte al-/
leen te doen eenige koop-/
manschappen, ofte hem te/
generen met iet anders naer/
sijn goetduncken ende wel/
behaegen sonder tegenseg-/
gen van de acceptanten./
Item bij aldien den compa-/
rant naer date deser soude/
komen te doen eenige con-/
questen t'zij in immeubele,/
meubele ofte anderssins,/
dat allent selve sal staen/
t'zijnder vrije ende libere dis-/
positie, om van allent' selve/
te disponeren naer sijnen/
wille ende wel behaegen,/
sonder eenig tegenseggen/
nogte contradictie der ac-/
ceptanten alsmede sonder/
dat zij daer aen, ingevalle/
van dispositie als voor, eeni-/
ge de minste actie, recht/
nogte pretentie sullen kon-
//
nen hebben uijt wat redenen,/
oorsaeke ende hooffde het sou-/
de mogen zijn./
Item dat die comparanten/
in geenderlereije maniere en/
sullen mogen belasten, en-/
gageren, vermangelen, ver-/
koopen nogte anderssins/
distraheren ofte alieneren,/
direcktelijck nogte indirecktelijck,/
geduerende het leven des compa-/
rants donateur, t'zij int' geheele/
ofte ten deele, de voorgespeci-/
ficeerde immeubele goederen/
ofte gronden van erven, sonder/
speciael ende schriftelijck con-/
sent ofte toestemminge van/
den selven comparant donateur./
Item dat die comparanten ge-/
huijsschen sullen verplicht ende/
gehouden zijn binnen s'jaers/
van date deser, te betaelen/
ende geheelijck te effenen/
alle die achterstellen, inge-/
valle er eenige bevonden/
worden, van alle die lasten/
soo van cheijnsen, renten,/
als anderssins, op die boven/
gespecificeerde aen hun bij/
den comparant donateur ge-/
donateerde immeubele goede-/
ren ofte gronden van erven/
eenigsins uijtgaende ende/
geaffecteert, ende voorders
//
meer alle de selve alle jaeren/
op hunne valdaegen ofte ver-/
scheijn daegen precieselijck/
te betaelen sonder d'een/
jaer in d'ander te mogen/
laeten loopen, ende van dit/
alles te moeten doen blijc-/
ken bij behoorelijcke quittan-/
tien ende acquitten./
Item dat de comparanten ac-/
ceptanten boven allent' ge-/
ne voorgemeldt, sullen gehou-/
den zijn aen den compa-/
rant donateur alle jaeren/
precieselijck te geven ende/
te betaelen, eene somme van/
vijftig guldens courandt geldt,/
welcken last ofte obligatie/
sal beginnen inganck te/
nemen van date deser, al-/
volgens voor den eersten/
jaere te vallen ofte te ver-/
scheijnen op gelijcken dagh/
van den toekomenden jaere/
xvii[c] drijenvijftig, ende al-/
soo vervolgentlijck het le-/
ven geduerende des com-/
parants donateur van/
jaere te jaere, los ende vrije./
Item dat de acceptanten sullen/
verplicht zijn naer d'afflijvig-/
heijdt des comparants den/
selven eerelijck naer staet/
ende conditie te doen
//
begraeven met uijtvaert ende/
kerckelijcke diensten, boven/
die gewoonelijcke dertigste,/
ende tot dien aen den armen/
van de parochie waer onder/
hij sal komen afflijvig te/
worden, ten daege van/
sijne begraeffenisse, te distri-/
bueren de quantiteijt van/
thien halsters koren int/
gebacken broodt./
Item dat de selve acceptanten/
daer en boven sullen ver-/
plicht zijn korts naer d'af-/
lijvigheijdt des comparants/
donateur te doen celebre-/
ren tot laeffenisse van sijne/
ziele hondert lesende missen,/
ende boven dien alle jaeren/
hun leven geduerende, te/
moeten laeten celebreren/
thien lesende missen in de/
parochie kercke waer onder/
hij afflijvig sal zijn./
Item bij aldien die acceptanten/
quaemen beijde afflijvig te/
worden voor den compa-/
rant donateur, dat alsdan/
ende in dien gevalle hunne/
kinderen sullen verplicht/
ende gehouden zijn aen het/
observeren ende ponctueel /
achtervolginge van alle ende/
iegewelcke vorenstaende/
gestipuleerde conditien ende
//
bespreeckzelen in alles ende over/
alles, geene der selve uijt-/
genomen nogte gereserveert,/
alle de selve conditien ende/
bespreeckzelen ten dien/
eijnde houdende in dit artiec-/
kel ende conditie voor uijt-/
gedruckt ende gespecificeert./
Item bij aldien uijt den hooff-/
de deser eenige differentien,/
dispueten ende altricatien tus-/
schen partijen quaemen voor/
te vallen ten desen niet ver-/
sien, dat de selve aenstonts/
sullen worden gedeciteert/
door ende bij arbitragie van/
twee heeren doctoren in/
de rechten van de univer/
siteijt binnen loven, sonder/
eenig figuer van proces,/
te verkiesen bij de selve/
partijen in wederkanten,/
aen welcke decisie ende ar-/
bitragie die partijen hun sul-/
len moeten houden, hun/
daer naer moeten reguleren/
ende conformeren, sonder/
eenige contradictie respec-/
tivelijck./
Item voorvallende dat de/
acceptanten quaemen afflij-/
vig te worden voor den/
comparant donateur, sonder
//
kinderen ofte kindt achter te/
laeten van desen hunnen/
houwelijck t'saemen gepro-/
creeert ofte anderssins de/
tweede comparante accep-/
tante afflijvig wordende/
voor den eersten acceptant/
sonder kinderen ofte kindt/
achter te laeten, ende dat den/
selven eersten acceptant/
komende tot eenen anderen/
houwelijck ofte houwelijcken,/
oock alsdan soude komen af-/
lijvig te worden sonder kinde-/
ren ofte kindt achter te laeten,/
dat alsdan alle die voorge-/
specificeerde immeubele/
goederen ofte gronden van/
erven, generaelijck in vollen/
eijgendom sullen wederkeeren/
aen den comparant donateur/
ter exclusie van alle andere/
persoonen, even oft dese do-/
natie ende cessie noijnt en/
waere gedaen ende gestipu-/
leert geweest./
Alle welcke conditien, stipu-/
latien, restrictien ende be-/
spreeckzelen op den voet als/
hier boven staet uijtgedruckt,/
bij partijen respectivelijck/
in wederkanten wordt geac-
//
cepteert, met gelofte van hun/
reciproquelijck hier naer ponc-/
tuelijck te sullen conforme/
ren, onder obligatie, submissie/
ende renuntiatie als naer rech-/
ten, als naementlijck ende/
besonderlijck die comparanten/
acceptanten donatarissen,/
gelovende van hun naer/
allent' gene ten desen staet/
gestipuleert ponctuelijck te/
sullen conformeren onder/
obligatie van hunne solidaire/
persoonen alsmede van hunne/
goederen soe meubelen als/
immeubelen, present ende/
toekomende, ende naement-/
lijck boven ende abstracti-/
velijck van de goederen ofte/
gronden van erven hier vo/
rens gespecificeert ende ge-/
donateert, te hebben opge-/
draegen, verobligeert ende/
geoppignoreert bij desen, tot/
meerdere asseurantie, ver-/
hael ende volvueringe van/
allent' gene voorgemeldt,/
die naerbeschreve goederen/
aen den eersten acceptant/
donataris competerende ende/
toegekomen uijt den hooff-/
de ende achtervolgens
//
de voorberoepene divisie ende/
deijlinge, als te weten,/
Voor eerst drij dagmaelen landts/
uijt een meerder stuck van/
negen dagmaelen, waer van/
die sesse andere dagmaelen/
hier boven zijn gedonateert door/
den comparant donateur, we-/
sende dit parceel allodiael gele-/
gen onder de jurisdictie van/
corbeeck overloo, regenoten de/
meerdere voorzeijde partije van/
ses dagmaelen ter eenre, regeno-/
ten voorders joannes panne/
ter tweedere, ende jan vander/
beecken ter derdere ende vierdere/
zeijden./
Item drij dagmaelen landts uijt/
een meerder stuck van ses dag-/
maelen insgelijckx gelegen/
onder corbeeck overloo, regeno-/
ten de wederhelligt hier bo-/
ven oock gedonateert ter eenre,/
de oude baene van loven op/
thienen ter tweedere, joris/
van den schrieck ter derdere,/
arnoldus van den bosch ter/
vierdere, jan vander beecken/
ter vijffdere, ende den steen/
weg van loven op thienen/
ter sesdere zijden.
//
Item drij dagmaelen landts uijt een/
meerder stuck van ses dagmaelen,/
gelegen in de galge delle bij die/
vier vaenkens onder de jurisdic-/
tie van bierbeeck, regenoten/
de wederhelligt gedonateert/
als hier boven ter eenre, d'erff-/
genaemen van jacobus coeter-/
mans ter tweedere, chantrai-/
ne ofte jan van der beecken/
ter derdere ende het volgende/
parceel ter vierdere zijden./
Item een halff bunder landts/
gelegen halff onder de jurisdic-/
tie van bierbeeck ende halff/
onder de gene van corbeeck over-/
loo, regenoten het leste voor-/
gaende parceel ter eenre, den/
steenweg van loven op thie-/
nen ter tweedere chantrai-/
ne ter derdere ende vierdere/
zijden./
Consenterende die compa-/
ranten acceptanten dona-/
tarissen ten eijnde als hier/
boven in de affectatie der/
gemelde asseurantie ende/
tot volvueringe voorgemeldt/
op die voorgespecificeerde/
parceel van goederen,
//
bij mainmisse decreet ende erdecreet/
van dien der heeren wethoude/
ren van de stadt loven ofte/
anderssins bij opdracht ende rea-/
lizatie naer behooren voor de/
selve wethouderen ende alom-/
me elders des behoorende, daer/
toe onwederroepelijck consti-/
tuerende een ieder thoonder/
deser ofte dobbel dier./
Mits alle welcke voorgemel-/
de stipulatien, clausulen, arti-/
culen ende conditien, soo ver-/
klaert den bovengenoemden/
comparant donateur te con-/
senteren achtervolgens de selve/
ten behoeve der comparan-/
ten acceptanten donataris-/
sen ten respecte van alle/
die voorgespecificeerde im-/
meubele goederen ofte gronden/
van erven bij hem op den voet/
als hier boven aen hun gedo/
nateert ende gecedeert, in die/
behoorelijcke ontgoedenisse, goe-/
denisse ende realizatie met ob-/
servatie van alle die forma-/
liteijten van rechtswegen/
ende costuijmen gerequireert/
op reserve, restrictie ende con-/
ditien hier boven respective/
lijck uijtgedruckt, ende dat soo/
voor die heeren wethouderen/
der stadt loven, als alomme
//
elders des behoorende, daer toe/
onwederroepelijck constitutue-/
rende een ieder thoonder deser /
ofte dobbel dier./
Mits alle welcke voorgemelde/
stipulatien, clausulen, articu/
len ende conditien, soo ver-/
claert den bovengenoemden/
comparant donateur te con-/
senteren achtervolgens de /
selve ten behoeve der com-/
paranten acceptanten dona-/
tarissen ten respecte van/
alle die voorgespecificeerde/
immeubele goederen ofte/
gronden van erve van hem/
op dien voet als hier boven,/
aen hun gedonateert ende/
gecedeert, in die behoorelijcke/
ontgoedenisse, goedenisse ende/
realizatie met observantie/
van alle die formaliteijten/
van rechtswegen ende cos-/
tuijmen gerequireert op re-/
serve, restrictie ende con-/
ditien hier boven respec-/
tivelijck uijtgedruckt, ende/
dat soo voor die heeren wet-/
houderen der stadt loven/
als alomme elders des behoo-/
rende daer toe owederroepe-/
lijck constituerende een ieder/
thoonder deser ofte dobbel dier.
//
Onder alle welcke geloftens,/
restrictien ende conditien/
alsmede acceptatien repsecti-/
velijck ende reciproquelijck,/
hebben die partijen voorders/
in wederkanten ende ieder van/
hun int' besonder onwederroe-/
pelijck geconstitueert bij desen/
een ieder thoonder deser ofte/
dobbel authentieque van de/
selve, om te compareren in den/
souvereijnen raede van bra-/
bandt, voor die heeren wethou-/
deren der stadt loven ende al-/
omme elders, ten eijnde van/
den inhoude deser aldaer ver-/
nieuwende ende erkennende,/
te consenteren int' decreet/
van condemnatie volontair/
tot reciproque ende in weder-/
kanten ponctuele volvueringe/
voldoeninge ende achtervolgin-/
ge van den geheelen in-/
houde deser in alle poincten,/
clausulen, artieckelen ende/
conditien daerinne respective-/
lijck uijtgedruckt ende onder-/
sproken, sonder alvorens daer/
toe te moeten laeten doen/
eenige citatie ofte daegement,/
als oock niet ten respecte/
van de gemelde effectueringe/
van affectatie, de surranne-/
ringe oock respectivelijck
//
niettegenstaend. Renuntierende/
ten respecte ende effecte/
deser de voorzeijde partijen/
in wederkanten aen alle be-/
neficien, privilegien ende ex-/
ceptien van rechten eenig-/
sins prejudiciabel aen den/
inhoude deser, als naementlijck/
aen het gene van relieve-/
ment ende resilieringe hun/
houdende vant' effect der selve/
voor onderricht ende gecertiv-/
reert volkomentlijck in alles/
bij desen. Blijvende het passe-/
ren deser, dobbel authentieque/
der selve aen den donateur,/
ten laste, met die noodige/
zegels, van de acceptanten/
donatarissen./
Aldus gedaen gepasseert ende /
geaccepteert binnen de stadt/
loven, voor middag ten huij-/
se van den ondergeteekenden/
notaris, ten daege, maende /
ende jaere als hier boven,/
ter presentie van s(eigneu)r lam-/
bertus goffart officiael van/
de tweede secretarie kamer/
der stadt loven ende van/
joannes gillot beeeden/
bode van die heeren wet-/
houderen der stadt loven/
als getuijgen hier toe aensogt.
//
In welckers presentie heeft/
den comparant donateur daer/
en boven aen die comparan-/
ten acceptanten gedona-/
teert gegeven ende gece-/
deert op den voet als hier/
boven seker huijs hoff ende/
erve met die voordere ap-/
pendentien ende dependen-/
tien van dien groodt t'sae-/
men een bunder der maete/
onbegrepen, gelegen op haere/
majesteijts loo bij de stadt/
loven, regenoten den langen/
luijweg ter eenre, sebastiaen/
merckx ter tweedere, peeter/
de jonghe ter derdere ende/
vierdere zeijden, op den last/
daer op uijtgaende, aen hem/
donateur toegekomen als bij/
de voorgemelde divisie, sijnde/
d'originele minute deser - be-/
kleedt met behoorelijcken/
zegel - onderteeckent andries/
van onckelen, w. v. onckelen,/
anna catharina muls, l./
goffart 1752, g. gillot, leeger/
staet mij present ende is onder-/
teeckent ant(onius) tusco not(ari)s/
nog leeger:/
Den ondergeteekende ver-/
klaert de bovengenoemde/
acceptanten donatarissen
//
te ontlasten van den last/
hier boven vermeldt, als te/
weten over te moeten/
laeten celebreren naer sijne/
afflijvigheijdt hondert missen/
mede de selve oock te ont-/
lasten ten respecte van te/
moeten doen celebereren/
die thien missen hun leven/
geduerende laetende allent'/
selve ter geliefte van de/
selve acceptanten, sonder/
verbintenisse nogte obligatie/
desaengaende, Actum ut supra/
onderteeckent andries van/
onckelen leeger staet wij/
present als getuijgen ende is/
onderteekent ant(onius) tusco/
testis, l. goffart testis,/
Welckenvolgende den voors(chreven)[e]/
geconstitueerden uijt krachte/
ende naer vermogen als voor,/
heeft de bovenstaende acte/
van donatie alhier in alle/
ende iegewelcke sijne poinc-/
ten, clausulen ende artiec-/
kelen, eensaementlijck ter/
maenisse des heere meijers naer/
voorgaende wijsdomme der/
naertenoemen heeren sche-/
penen, heeft met alle behoore-
//
lijcke vertheijdenisse ende renun-/
tiatie opgedraegen:/
Voor eerst seker huijs ende erve,/
schuere, stallingen met die/
voordere appendentien ende/
dependentien van dien groot/
t'saemen een halff bunder/
der juste maete onbegrepen,/
gestaen ende gelegen onder de/
jurisdictie der parochie ofte/
dorpe van corbeeck overloo,/
op den steenweg van loven/
op thienen lincker handt, ge-/
naemt den molle./
Item drij dagmaelen landts/
uijt een meerder stuck van/
ses dagmaelen der maete onbe-/
grepen gelegen onder den voor-/
zeijden dorpe van corbeeck/
overloo, langts de diepe straete/
loopende tegen over het voor-/
gemeldt huijs, van den gezeij-/
den steenweg van loven/
op thienen, naer den ouden/
wegh ofte baene van loven/
op thienen./
Item drij dagmaelen landts/
uijt een meerder stuck van/
ses dagmaelen gelegen in de/
galge delle bij die vier vaenkens,/
dependerende van de jurisdic-/
tie des dorpe van bierbeeck,/
niet verre gelegen van het/
voorgaende leste parceel,/
Item drij dagmaelen landts
//
der maete onbegrepen, gelegen/
bij het voorgaende parceel,/
aen de oude baene van loven/
op thienen,/
Item alle die meubilaire effec-/
ten ende vliegende erven,/
met allent' gene daer voor/
respectivelijck wordt gehou-/
den, daerinne oock begrepen/
twee waegens, eene karre,/
twee ploegen, twee egen/
met alle hunne toebehoorten/
respectivelijck, mitsgaeders/
vier peerden, derthien horne/
beesten ende twintig verckens/
als oock alle de hinnen, daerin-/
ne oock begrepen alle die/
provisien soo van vleesch,/
bier, als andere de welcke/
tegenwoordig worden be-/
vonden int' voorgemeldt/
huijs den molle,/
Item alle die graenen soo/
gedorst als ongedorst, stroijt,/
hoeij, als andere diergelijcke,/
alsmede alle die bezaeijde/
graenen bestaende in acht/
bunderen ofte daer ontrent/
herte graenen./
Item ende finalijck seker huijs/
hoff ende erve met die voor-/
dere appendentien ende de-
//
pendentien van dien, groodt/
t'saemen een bunder der mae-/
te onbegrepen, gelegen op hae-/
re majesteijts loo bij de stadt/
loven, ten voors(chreven) contrac-/
te tusschen die respective/
regenoten naerder gespecifi-/
ceert ende gedesigneert ende/
mits d'ordonnantie van rech-/
ten den voors(chreven) opdraegene/
uijt alle die voorgespecificeerde/
immeubele goederen ofte/
gronden van erven behoore-/
lijck ontgoeijdt ende onterft/
zijnde, soe wordt mits desen/
in alle de selve met alle/
solemniteijten van rechten/
daer toe gerequireert, behoore-/
lijck gegoeijdt, gevest ende/
geerft s(eigneu)r joannes baptista/
everaerts officiael van de/
tweede secretarie camer/
der gezeijde stadt loven,/
present ende accepterende, voor,/
in den naeme ende ten be-/
hoeve van waltherius van/
onckelen ende desselfs huijs-/
vrauwe anna catharina/
nuls ende dit op alle die lasten/
soo van renten, cheijnsen/
als andere op de selve goederen/
eenigsins uijtgaende ende ge-/
affectueert, met alle die ver-
//
loopen ofte achterstellen der/
selve, mitsgaeders op alle ende/
iegewelcke vorenstaende con-/
ditien, stipulatien, restrictien/
ende bespreeckzelen alles breeder/
prout latius in supra dicto/
procuratorio/
Ende sonder prejuditie van/
dien heeft den voors(chreven) gecon-/
stitueerden uijt krachte als/
voor ter maenisse des heere/
meijers naervoorgaende wijs-/
domme der naertenoemen/
heeren schepenen met be-/
hoorelijcke vertheijdenisse ende/
renuntiatie opgedraegen:/
Voor eerst: drij dagmaelen/
landts uijt een meerder stuck/
van negen dagmaelen gelegen/
onder de jurisdictie van/
corbeeck loo/
Item drij dagmaelen landts/
uijt een meerder stuck van/
ses dagmaelen insgelijckx/
gelegen onder corbeeck over-/
loo/
Item drij dagmaelen landts/
uijt een meerder stuck van/
ses dagmaelen gelegen in
//
de galge delle bij die vier vaen-/
kens onder de jurisdictie van/
bierbeeck./
Item ende finalijck een halff/
bunder landts gelegen halff/
onder de jurisdictie van bier-/
beeck ende halff onder de gene/
van corbeeck over loo, ten/
voors(chreven) contracte tusschen/
die respective regenoten ende/
situaeten insgelijckx breeder/
gespecificeert ende gedesig-/
neert ende mits d'ordonnantie/
van rechte den voorschreven/
opdraegere uijt de voorschreve/
parceelen van landen be-/
hoorelijck ontgoeijdt ende ont-/
erft zijnde soo wordt daerinne/
met alle solemniteijten van/
rechten daer toe gerequireert,/
behoorelijck gegoeijdt, gevest/
ende geerft den gezeijden s(eigneu)r/
joannes bapitsta everaerts/
present ende accepterende,/
voor ende ten behoeve van/
andreas van onckelen be-/
jaerden jongman, ende dat/
tot meerdere asseurantie, ver-/
hael ende volvueringe van/
allent' gene voorgemeldt, den/
transportant donateur be-/
neffens die comparanten do-/
natarissen obligantes, sub-/
mittentes ac renuntiantes
//
in forma et waras prout la-/
tius in dicto procuratorio/
welckers teneur al hier an-/
derwerff wordt gehouden/
voor geinsereert ende gere-/
peteert Coram joncker jo-/
annes laurentius josephus/
de vroije heere van linden/
et s(eigneu)r michael van langen-/
donck schepenen hac 25[a]/
februarii 1752.
Contributorskristiaan magnus
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-08-18 by Agata Dierick