SAL7997, Act: V°103.2-V°107.1 (20 of 285)
Search Act
previous | next
Act V°103.2-V°107.1  
Act
Date: 1752-03-23
LanguageNederlands

Transcription

2019-07-04 by Dieter Cammaerts
In de tegenwoordigheijdt des/
heere lieutenant meijer mits/
/ dabsentie van den heere meijer/
ende die schepenen der hooft stadt/
loven naergenoempt, gestaen/
lambertus goffart officiael van/
de tweede secretarie camer/
der gezeijde stadt loven, om de/
naervolgende acte notariael al-/
hier wettelijck te vernieuwen/
t'herkennen ende reitereren/
als thoonder van de selve ge-/
constitueert zijnde, volgens/
d'onwederroepelijcke procuratie/
daerinne geinsereert heeft dat/
gedaen al volgt:/
Alsoo bij publieque conditien/
gehouden door den ondergeteec-/
kenden notaris te koop was/
gestelt geworden een parceel/
bosch gelegen onder de jurisdic-/
tie van nethen ter plaetse/
genaempt martenal, regenoten/
het clooster ofte ermitagie der/
paters carmeliten discalcen/
aldaer ter eenre, den heijligen/
geest ofte armen van aldaer/
ter tweedere, merdael bosch ter/
derdere ende vierdere ende de/
weijde beneffens de gemeijnte/
vant' selve nethen ter vijffdere/
ende sesdere zeijden, competerende/
aen s(eigneu)[r] joannes badert inne-/
gesetennen des dorpe van/
/ bossut, ende dat op de grootte ofte/
consistentie van ses dagmaelen/
ende seven roeden, verbleven/
ten uijtgaen der brandende/
keirsse voorgevallen op den/
vijffden november xvii[c] tween-/
envijftig, aen s(eigneu)[r] nicolaus sterc-/
kendries innegesetennen borger/
ende negociant binnen de/
stadt loven, voor ende mits/
eene somme van achthondert/
vijffenviertig guldens wisselgelt/
den nieuwen schellinck aen/
ses stuijvers, maeckende in cou-/
ranten gelde negen hondert/
vijffentachentig guldens sesthien/
stuijvers twee oorden, den/
nieuwen schellinck aen seven/
stuijvers, daerinne begrepen het/
stuijver geldt, stomme ende an-/
dere hoogen, breeder als bij die/
voorberoepene conditien, ende/
dat den voornoemden stercken-/
dries beducht zijnde dat het sel-/
ve parceel bosch de voorge-/
melde grootte ofte consisten-/
tie niet was hebbende, hadde/
hij bij consent ende toestem-/
minge des voorzeijden ver-/
kooper, het selve parceel/
bosch laeten meten op den/
vierden meert xvii[c] twee-/
envijftig, door den gesworen/
/ landtmeter s(eigneu)[r] rochus ghion, bij/
welcke metinge alhier gean-/
nexeert, het selve parceel bosch/
alleenelijck wordt bevonden/
te consisteren in een bunder/
sevenentagentig roeden, t'gene/
oorsaecke gegeven hadde, dat den/
voornoemden kooper vant'/
selve parceel nicolaus sterc-/
kendries wilde resilieren aen/
desen koop, ofte anderssins ende/
uijtterlijck de koopsomme voor-/
gemeldt maer te betaelen naer/
rate van de alsnu bevonde/
grootte ofte consistentie ach-/
tervolgens den inhoude/
der gemelde hier aen geannex-/
eerde metinge, om welck/
verschil nederteleggen ende/
int'minnelijck neder te seijlen/
ofte te assoupieren, is op/
heden den xx[en] der maendt/
meert xvii[c] twee-en-vijftigh,/
gecompareert voor mij notaris/
geadmitteert bij den souvereij-/
nen raede van brabant, bin-/
nen de stadt loven residerende/
present die getuijgen hier/
onder genoempt, den bovenge-/
noemden joannes badert/
den welcken heeft verklaert/
van te remitteren aen den/
voorzeijden sterckendries uijt re- /
denen als hier boven, van de ge-/
melde koopsomme, eene somme/
van acht pistolen ofte vieren-/
tagentig guldens courandt geldt/
eens, voorders verklaerende uijt/
de selve redenen aen den selve/
sterckendries, present ende ac-/
cepterende, te cederen ende/
te transporteren een parceel/
bosch insgelijckx gelegen onder/
de jurisdictie vant'voorzeijdt/
nethen, bij het voorgespecifi-/
ceert ander parceel bosch, de/
taeffel ofte armen vant' selve/
nethen tusschen beijde, groodt/
een dagmael der juste maete/
onbegrepen bij hem verkregen/
bij koop als het voorgaende, re-/
genoten de gemelde taeffel/
van nethen ter i[re] ende ii[re]/
die bempden ofte gemeijnte/
vant'selve nethen ter/
derdere ende den bosch ge-/
naemt tamis ter vierdere zij-/
den, wesende insgelijckx als/
het ander parceel bosch, los, vrij/
ende onbelast, daer voor guar-/
randt gelovende achtervolgens/
den inhoude van de voorge-/
citeerde conditien, surroge-/
rende alvolgens den selven/
sterckendries ten respecte/
van beijde dese voorgemelde/
/ twee parceelen van bosschen/
in sijne plaetse, stede ende/
geregtigheijdt op den voet als/
hier boven staet gestipuleert,/
komende van den selven/
sterckendries ontfangen te/
hebben, bij affcortinge van de/
voorzeijde acht pistolen de voor-/
gemelde koopsomme van negen-/
hondert eenen gulden sesthien/
stuijvers twee oorden cou-/
randt geldt, dese daer over/
dienende voor volle ende ab-/
solute quittantie sonder van/
andere te moeten doen blijc-/
ken, consenterende t'eene-/
wegen ten behoeve des/
meergenoemden sterckendries/
over de gezeijde twee parcee-/
len van bosschen in de/
ontgoedenisse, goedenisse/
ende realizatie naer behooren,/
daer toe onwederroepelijck/
constituerende eenieder/
thoonder deser ofte dobbel/
dier, t'zij voor die heeren/
wethouderen der hooft stadt/
loven, der gene van nethen,/
als elders des behoorende,/
tot dien onwederroepelijck con-/
stituerende eenieder thoonder /
deser ofte dobbel dier, om te/
compareren in den souvereij-/
nen raede van brabandt, ofte/
voor die voorzeijde wethouderen/
ten eijnde van den inhoude/
deser aldaer vernieuwende ende/
erkennende, te consenteren/
int'decreet van condemnatie/
volontair tot volvueringe/
voldoeninge ende achtervol-/
ginge van allent'gene voor-/
gemeldt, sonder alvorens/
daer toe te moeten laeten/
doen eenige citatie ofte/
daegement, de surranneringe/
niettegenstaende, wordende/
voor de meerrest gerefereert/
ten respecte deser, naer den/
inhoude van de hier boven/
geciteerde conditien van/
verkoopinge, de welcke/
ten dijen eijnde worden/
gehouden voor hierinne/
geinsereert./
Aldus gedaen gepasseert/
ende geaccepteert binnen/
de stadt loven, ter presentie/
van s(eigneu)[r] lambertus goffart/
officiael van de tweede/
secretarie kamer der stadt/
loven ende van joannes/
/ lambertus vreven als getuij-/
gen hier toe geroepen ende/
aensocht zijnde d'originele mi-/
nute deser - bekleedt met be-/
hoorelijcken zegel - ondertee-/
kent j(oannes) badert, nicolaus sterc-/
kendries, l(ambertus) goffart 1752/
j(oannes) l(ambertus) vreven leeger staet/
mij present ende is ondertee-/
kent ant(honius) tusco not(ari)s/
Welckenvolgende den voor(schreven)/
geconstitueerden uijt krachte/
ende naer vermogen als voor,/
heeft den bovenstaende contrac-/
te notariael alhier in alle/
ende iegewelcke sijne poinc-/
ten, clausulen ende articulen/
vernieuwt, erkent ende gerei-/
tereert, eensaementlijck ter/
maenisse des heere lieutenants/
meijers naer voorgaende wijsdom-/
me der ondergenoemde heeren/
schepenen met behoorelijcke/
vertheijdenisse ende renuntiatie/
opgedraegen: voor eerst: seker/
parceel bosch gelegen onder de/
jurisdictie van nethen ter/
plaetse genaempt martenal./
Item alnog een parceel bosch/
insgelijckx gelegen onder de/
jurisdictie van nethen bij /
het voorgespecificeert ander parceel/
bosch ten voor(schreven) contracte tus-/
schen die respective regenoten/
naerder gespecificeert ende ge-/
designeert, ende mits d'ordon-/
nantie van rechten den voors(chreven)/
opdraegere in den naem van sijne/
constituant transportant uijt/
de selve twee parceelen van/
bosch behoorelijck ontgoeijdt/
ende onterft sijnde, soo wordt/
daerinne met alle solemniteij-/
ten van rechtswegen daer/
toe gerequireert, behoorelijck/
gegoeijdt, gevest ende geerft/
s(eigneu)[r] joannes baptista eve-/
raerts officiael van de tweede/
secretarie camer der gezeijde/
stadt loven, present ende ac-/
cepterende, voor, in den nae-/
me ende ten behoeve van/
s(eigneu)[r] nicolaus sterckendries/
innegesetennen borger ende/
negociant binnen deser stadt/
loven sijne erffgenaemen ende/
naerkomelingen, obligando, sub-/
mittendo ac renuntiando in/
forma et waras prout latius/
in supra dicto procuratorio Co-/
ram jon(ke)[r] joannes laurenti-/
us philippi et s(eigneu)[r] guillielmus/
van kerckhoven schepenen/
hac 23[a] martii 1752
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-18 by Agata Dierick