SAL8096, Act: R°8.1-V°17.1 (1 of 82)
Search Act
previous | next
Act R°8.1-V°17.1  
Act
Date: 1789-01-14

Transcription

2019-08-08 by Hadewijch Masure
Conditien en voorwaerden/
achtervolgens de welke men publiqelijke/
aen de meestbiedende ter instantie van die/
heeren proviseurs, en d'heer joannes michael/
van langendonck secretaris der hoofdstad [loven] als rent-/
meester der fondatie van wijlen den heere/
joannes hermanus hermans binnen de zelve stad/
zal verkoopen en evinceren [de naebe(schrev)e goederen] met het houden van/
twee zitdaegen van viertien tot viertien dagen/
uyt tiragie van anderwerf gedecreteerde brieven/
van mainmise eender capitale rente van/
ses hondert gul(den)s wisselgelt voor heeren schepenen/
der voor(schrev)e hoofdstad loven wegens de voor(schrev)e heeren/
verworven in 2da camera in date 23 aprilis/
1789 tot laste van franciscus dewinter,/
joannes baptista sneijers en elisabeth de-/
winter gehuysschen respective ingezetenen van/
hersselt, adriaen raps en maria anna/
dewinter gehuysschen tot raemsel onder hersselt
//
joannes baptista dewinter ingezetenen van/
langdorp, peeter dewinter actueelen ingezetenen/
tot veerle, en sebastiaen dewinter uijtlandigen/
alle behoudigde, en deezen laesten geproclameerden/
ten puyen van den stads huyze, kinderen en/
schoonkinderen wylen peeter dewinter (et) dimphne/
verlinden gehuysschen waeren tot hersselt voor(schrev)e/
primitive verobligeerde en rentgelders der voor(schrev)e/
rente originelijck geconstitueert ten behoeve van/
de voor(schrev)e fondatie en op de naebe(schrev)e goederen/
specialijck bezet by mainmise vernieuwt en/
gedecreteert voor heeren schepenen voor(schrev)e in datis/
twelf, en sesthien decembris 1700 vijf en/
seventig, anderwerf vernieuwt als voor, en dat/
faute van betaeling der croizen der voormelde/
rente voor verschijde jaeren verschenen, om/
daer aen te verhaelen het import der voor(schrev)e/
capitale rente, verschene croizen en kosten daer/
om gedaen en te doen, welke conditien zijn/
als volgt
//
In den eerste worden de naebe(schrev)e goederen/
ten deezen verkogt en geevinceert in brabants/
wisselgelt den schelling à ses stuyvers en/
alle andere zoorten van gangbaere munten/
a rato gerekent ingevolge sijne majestijds/
placcaerten daer van zijnde./
Item en zal ten deezen gene profijt van hoogen/
voor de hoogers, verdierders oft koopers vallen,/
maer zullen alle gedaene geboden aengetekent/
worden, met de gedaene hoogere offers ofte hoogen/
ieder a rato van eenen gulden wissel gelt ten/
behoeve deezer executie, zullende den lesten hooger/
voorkooper met den uytgank der brandende/
keirsse gehouden worden ten tijde van den/
tweeden zitdag, zoo nogtans dat ingevalle/
de geexecuteerde, executanten ofte andere/
geinteresseerde kwaemen van heeren schepenen/
voor(schrev)e, zelfs naer de keirsbrandig voor dat het/
decreet van goedenisse gesciet is, eenen derden
//
oft meerdere zitdaegen ex gratia te behoeven/
tot aenveirden van voorder gebod, zal deezen/
oft voordere moeten plaetze hebben, en effect/
sorteren, in welken gevalle van voorder gebod/
den voorgaenden kooper zal moeten afzien van/
synen koop, zonder daer over iets te konnen/
oft mogen eysschen, zullende nogtans verobligeert/
blijven voor synen gedaenen offer, als mede alle de/
gene daer op voorgaendelijk geboden hebbende ingeval/
aen hun naermaels koopers declareerde./
Item ingevalle de geexecuteerde, oft andere/
geinteresseerde kwaemen d'executanten te voldoen/
van hunnen wettigen gebreke wel kost en commer,/
voor de interpositie van 't decreet van goedenisse,/
zal de verkooping cesseren en te niet zijn zonder/
dat de koopers hunne vacatien, verlet oft ontkosten/
zullen mogen pretenderen./
Item d'executanten qq guarranderen de naebe(schrev)[e]/
goederen buyten de chijnzen en kommers aen ied(er)/
/ parceel hier nae staet aengeteekent, voor vrij/
en suijver van alle renten en lasten anterieur/
aen d'affectatio oft bezeth van de voormelde capitale/
rente, waer voor deeze verkooping oft evictie geschiet/
de cuijtbaere volgens hunne constitutie brievenen/
d'ontcuijtbaere tegens den penning seven en twintig/
met de verloopen dyer tot date dezer, zoo nogtans/
dat de gene niet excederende de vijf stuijvers wissel/
in de jaerelijksche betaeling staen en blijven tot laste/
der koopers, als mede de pont penningen, keuren,/
en andere heerelijke rechten ter oorzaeke deezer verkooping/
te verschijnen./
Item d'andere ordinaire ontkosten deezer executie als/
voiagien, verteir, opstellen der conditien, houden der zit-/
daegen, plegen der billetien (etcetera) staen tot laste deezer/
evictio, zoo nogtans dat de koopers die zullen moeten/
aenstonts betaelen aen den officiael en bode ten deezen/
gerenploieert, welkers beloop zal korten aen de/
respective koopsommen, uytgenomen het lichten/
van copye authentieke deezer conditien, en de bekos-/

//
der goedenisse te geschieden bij decreet der heeren/
myer en schepenen van loven over elk parceel,/
welke blijven ten laste der respective koopers./
Item de koopers zullen hunne respective koopsom-/
men moeten voldoen aen den heere secretaris van/
langendonck als rentmeester der voor(schrev)e fondatio ofte/
synen gecommiteerden binnen de stad loven tusschen/
de vierthien daegen van de keirsbranding ten deezen/
voor te vallen als schuld met den rechte verwonnen,/
welk geda wanneer hun respectivelijk zal verleijt worden/
quittantie door den zelven qq op 't eijnde deezer condi-/
tien, welk gedaen zijnde zal hun behoorelijke/
goedenisse bij decreet voor heeren mijer en schepenen/
van loven, zoo voorzeijd is volgen met guarrand/
voor de respective kooppenningen bij den voorz(eijde)/
heere rentmeester ontfangen voorders en andersints/
niet./
Item worden de naebes(chreven)e goederen ten deezen verkogt/
zonder eenige groote oft maete toe te zeggen ende op/
alle en iegewelke servituijten en prestatien van den/
/ grond zoo voordelige als naerdeelige, welke zijn/
en blijven ten laste en profijte van de koopers./
Item zullen de respective koopers, bieders en hoogers/
aenstonts en voor aleer hun gebod zal aengeschreven/
worden moeten stellen goede en bekwaeme borge/
ten genoegen van d'executanten oft officiael deeze/
dirigerende, welke borgen zullen verbonden zijn als/
principaele koopers zoo tot voldoening der koopsommen,/
accessoir als geheele achtervolging deezer conditien,/
ten welken eijnde de zelve verstaen worden wel duijde-/
lijk vertijd te hebben aen alle en iegewelke privilegien/
en uijtnemingen van rechte en wel naementlijk aen't/
gene fori, mede aen't gene ordinis seu excussionis/
zijnde d'uijtwerkzels dijer door mij onderge(schreve) geautho-/
rizeerden officiael der stad loven in 't voorlezen/
deezer openbaerelijk uijtgeleijt./
Item ingevalle iemant der koopers, bieders, hoogers/
oft cautionarissen aen den inhoud deezer conditien/
niet en wilde oft konde voldoen, zal men 't goed/
/ aen dusdanige verbleven andermael mogen herop-/
roepen en verkoopen ['t zij zeffens oft] met eenen naederen zitdag/
alleen zonder andere formalitijten te moeten gebruij-/
ken, zullende de mingelding zijn ten laste van/
den gebrekelijken met de kosten dijer, ende meer/
gelding ingevalle ten behoeve deezer executie,/
oft men zal voor kooper mogen aennemen eenen der/
voorgaende bieders oft hoogers die dan den koop zal/
moeten aenveirden op sijn gedaen gebod./
Item ingeval in 't branden oft uijtgaen der keirsse/
geschil voorvalt om te weten wie eerts oft laest/
gehoogt heeft, oft op wie de keirsse waere uijtgegaen,/
zal het vrij weezen t'elkers andere keirssen te/
ontsteken tot aenveirden van voorder hoogen oft gebod,/
blijvende nogtans inmiddels goed alle anterieure/
hoogen en geboden./
Item indien d'executanten uijt een oft meerdere/
parceelen hunnen gebreke met cost en kommer/
konden verhaelen 't zij ten tijde van de twee voors(chrev)e/
/ ordinaire 't zij van voordere extraordinaire/
zitdaegen, zullen d'andere parceelen onverkogt/
blijven niettegenstaende er de keirsse overgebrand/
en proficiat bekomen waere zonder dat de koopers/
dien aengaende ieds zullen mogen pretenderen, desge-/
[lijkx ingevalle men hun de respective parceelen niet en konde doen volgen] Item behouden d'executanten de macht van/
deeze condititien te veranderen, verminderen oft vermeer-/
deren tot de keirsbrandig exclues./
Tot volbrenging van 't gene voor(schreven) verbinden/
d'executanten qq de goederen der voor(schrev)e fondatie,/
ende koopers, bieders, hoogers benevens hunne/
respective borgen hunne persoonen en goederen/
haeve en erfve met onwederroepelijke constitutie/
op eenieder thoonder deezer oft dobbel authentick/
dier om in cas van eenig gebrek te compareren/
voor den souv(ereinen) raide van brabant, heeren mijer/
en schepenen der hoofdstad ten eijnde van hun/
aldaer ieder in 't bezonder oft zaemen in 't precies/
/ volbrengen en achtervolgen van den geheelen inhoud/
deezer conditien voluntairelijk te doen en laeten/
condemneren met kosten./
Specificatie/
der panden voor de/
voor(schrev)e rente verbonden,/
en tot deeze verkooping oft/
evictie dienende/
/ Primo/
Zeker parceel lands, voortijds hof en blok/
geweest zijnde daer huys, schuere en stallingen/
hebben opgestaen, groot der maete onbegrepen vier/
hondert roeden gelegen onder hersselt regenoten/
theodoor laureijs zuijt, de wed(uw)[e] jan derboven/
west, jan lintermans noord ende de baene,/
belast ten deele met eenen schelling 's jaers/
ingevalle./
/ 2de/
Item een parceel lands genaemt het hanne/
jespers groot der maete onbegrepen hondert en/
vijftig roeden gelegen onder hersselt regenoten oost/
anna verlinden, zuijt francis van bael, west/
d'erfgen(aemen) jan wuijts en noord de kiekuijtstraete./
/ 3tio/
Item een parceel land en weyde genaemt/
het schriek bosch [gelegen onder hersselt] groot twee hondert roeden/
der maete onbegrepen reg(eno)ten oost jan cuijpers,/
zuijd cornelis lompers, west peeters waijtens wed(uw)[e],/
ende noord de kiekuijtstraete./
/ 4to/
Item een parceel weijde gelegen onder hersselt/
in de hulsdonken groot een bunder salvo iusto/
reg(eno)ten oost en noord guilliam verrijcken, zuijd/
anna verreijt, en west anna verlinden./
/ Op heden 28[e] aprilis 1789 is door/
mij onderge(schrev)en geauthorizeerden officiael der 2[e]/
secretarije kamere der hoofdstad loven ter assis-/
tentie van den gezworen bode gillot deeze ook/
onderteekent hebbende, naer gedaene proclamatien/
en affixien der kond billetten deezer executie ge-/
schreven op zegel van drij stuij(ver)s aengeplekt/
door d(ict)[o] bode voorlede zondag 26 deezer ten tyde/
op de kerkdore van hersselt en/
op de naebe(schrev)e herberge, naer betaeling van den ordinai-/
ren wijn aen't officie van hersselt, en openbaere/
lecture deezer conditien binnen hersselt voorre ten/
huijze en herberge van adriaen van dingegen/
gehouden den eersten zitdag ten hoogsten van den/
daege sive smiddags, en gevraegt zijnde over/
iemant eenig gebod wilde doen voor d'een oft/
d'ander parceel en is 'er geen gedaen, dus/
wederhouden tot naeste./
/ Op heden 12[e] maij 1789 is door/
mij onderge(schrev)en geauth(orizeerd)e officiael der tweede/
secretarije kamere der hoofdstad loven ter/
assistentie van den bode gillot naer gedaene/
proclamatien en affixien der kond billetien/
geschreven op zegels van drij stuijvers op/
de kerkdore van 't voor(schrev)e hersselt van verlede/
zondag 10 deezer, en naebe(schreven)e herberge, mede naer/
betaeling van den wijn, en openbaere lecture/
deezer conditien binnen hersselt ten huijze/
van adriaen van dingenen behouden den/
tweeden zitdag ten hoogsten van den daege/
over de voor(schrev)e parceelen, en door ditto bode/
gevraegt zynde oft'er iemand eenig gebod wilde/
doen voor 't parceel lands hier vooren uijtge-/
drukt sub n(umer)[o] 1mo is gecompareert joannes/
thiels ingezetenen van hersselt die daer voor geboden/
heeft sestig gul(den)s achtervolgens conditie, item hende-/
/ ricus rens ingezetenen van 't zelve dorp die daer/
vooren heeft geboden nog tien gul(den)s meer, item heeft/
joannes thiels nog vijf gul(den)s meer gestelt, item/
heeft henricus rens g de keirsse ontsteken zijnde/
en gevraegt oft'er iemant eenig voorder gebod/
wilde doen zijnder in 't branden dijer nog dertig/
gul(den)s meer gestelt door verschijde perzoonen, en/
mits disput in 't uytgaen der keirsse tusschen/
de voor(schrev)[e] rens en thiels eene andere ontsteken/
zijnde zijnder in 't branden dijer dijer nog viertig/
gul(den)s meer gestelt, waer van de vijf laeste gestelt/
zijn door joannes thiels voor(schrev)e op wie de/
keirsse is uytgegaen quare habet voor de/
so(mm)[e] van hondert vijf en viertig gul(den)s achtervolgens/
conditie et acceptavit/
Borge adriaen van dingeren voor(schrev)e/
jan thiels/
adrianus van dingenen/
Item gevraegt zijnde oft'er iemant eenig gebod/
wilde doen voor 't parceel sub n(umer)[o] 2do is gecom-/
pareert joachim koolbinders ingezetenen van/
hersselt die daer voor vijftig gul(den)s achter volgens/
/ conditie heeft gestelt. Item hendericus rens/
heeft geboden tot vijf en seventig gul(den)s en den/
voorz(eijden) koolbinders tot tachentig gul(den)s, den welken/
nog heeft geboden tot negentig gul(den)s en de keirsse/
ontsteken zijnde zijnder in 't branden dijer/
nog vijfentwintig hoogen meer gestelt door ver/
schijde perzoonen, waer van de vijf laeste zijn/
gestelt door hendricus rens voor(schrev)e quare habet/
voor de s(omm)e van hondert vijfentwintig gul(den)s/
wissel achtervolgens conditie (et) acceptavit/
Henderick rens/
Borge jan baptist wuyts/
ingezetenen van hersselt/
Jan battist wuijts/
Item gevraegt zijnde oft'er jemant eenig gebod/
wilde doen voort parceel hier voren sub n(umer)[o] 3tio/
uytgedrukt is gecompareert jo(hann)es bapt(ist)[a] wuijts/
die daer voor geboden heeft vijftig gul(den)s, en henderic/
rens tot hondert gul(den)s, en de keirsse ontsteken zijnde/
zijnder in 't branden dijer nog vijftig hoogen meer/
gestelt door verscheijde perzoonen, waer van de/
vijf laeste gestelt zijn door henderick rens voor(schrev)e/
/ en op wie de keirsse is uytgegaen, quaere habet/
voor de s(omm)[e] van hondert en vijftig gul(den)s wissel/
et acceptavit, borge jan baptist wuyts tot/
hersselt. henderick rens/
jan battist wuijts/
Item gevraegt zijnde oft'er jemant eenig gebod wilde/
doen voor 't parceel sub n(umer)[o] 4to is gecompareert/
joannes thiels die daer vooren heeft geboden tot/
viertig gul(den)s achtervolgens conditie, en de keirsse/
ontsteken zijnde zijnder in 't branden dijer nog/
dertig hoogen meer gestelt, waer van de vijf laeste/
gestelt zijn door den voor(schrevene) joannes thiels op/
wie de keirsse is uijtgegaen quare habet voer/
de somme van seventig gul(den)s wissel achter/
volgens conditie (et) acceptavit/
Borge adriaen van dingeren voor(schrev)e./
Jan thiele/
Adrianus van dingenen/
Aldus opgeroepen en verbleven binnen hersselt/
voor(schrev)e ten huijze van adriaen van dingeren/
in de presentie van joannes josephus fontaine/
ingezetenen van loven en van robertus van dingeren/
ingezetenen van hersselt en meer andere getuijgen./
J(oannes) j(osephus) fontaine/
Norb(ert) van dingenen/
A.gillot/
1789/
p wanderveken/
off(icialis) auth(enticus)/
/ 1789/
28 april barreel - 0 (gulden) 16 (stuijvers) 2 (oorden)/
vertier hersselt - 1 (gulden) 1 (stuijvers) 2 (oorden)/
aerschot - 1 (gulden) 18 (stuijvers) 0 (oorden)/
drinkgeld - 0 (gulden) 7 (stuijvers) 0 (oorden)/
Quittantien over deeze koopen./
Ontfangen van hendrik rens so(mm)[a] van twee/
hondert vijf en seventig gul(den)s wissel maekende/
in courant drij hondert twintig gul(den)s sesthien/
stuijv(ers) drij oorden in voldoening van [de] twee koopen/
hier voorens breeder uijtgedrukt sub n(umer)[is] 2 en 3./
Consenterende alvolgens in de goed(eniss)[e] en ontgoedenisse/
als breeder bij de voor(schrev)e conditien. Loven deezen 29/
maii 1789./
[Dico 275 (guldens) 0 (stuijvers) 0 (oorden) wissel]/
j. van langendonck rentm(eeste)r der voors(chreven)/
fondatie/
Ontfangen van joannes thiels so(mm)[a] van twee hondert/
vijfthien gul(den)s wissel gelt maekende in courant de gene/
van twee hondert vijftigh gul(den)s sesthien stuijvers/
drij oorden in voldoening van de twee koopen hier vorens/
breeder vermelt sub n(umer)[is] 1 (et) 4[o] consenterende alvolgens/
in de goed(eniss)[e] en ontgoedenisse als breeder bij de voor(schrev)e/
conditien. Loven deezen 29 maii 1789./
[Dico 215 (guldens) 0 (stuijvers) 0 (oorden)] j. van langendonck rentm(eeste)r der voors(chreven)/
fondatien/
Enregistré à louvain le 14 janvier/
1809 fol(io) 46 v(ers)[o] case 4 recu p(ou)[r] enreg(istremen)t/
un franc p(ou)[r] exped(iti)[on] 12 francs plus/
un franc trente centimes pour sub(sidiati)[on]/
de guerre signé giraud
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-04-25 by kristiaan magnus