SAL8096, Act: R°35.1-R°40.1 (8 of 82)
Search Act
previous | next
Act R°35.1-R°40.1  
Act
Date: 1789-01-20

Transcription

2019-09-04 by 
In de tegenwoordigheydt der heeren/
schepenen der hooft stad loven naer te/
noemen gestaen den notaris joannes/
baptista bisschop officiael van de/
tweede secretarie camer der selve stad/
uyt crachte en naer vermogen der/
onwederroepelijcke procuratie geinse-/
reert in den naer volgenden con-/
tracte notariael om den selven/
alhier te vernieuwen [ende] erkennen/
als thoonder dier geconstitueert sijnde/
heeft het selve gedaen als volgt./
Op heden desen eenen dertigsten/
october 1700 acht en tachentigh voor/
mij als openbaer notaris bij sijne/
majesteijts souverijnen raede van/
brabant geadmitteert binnen de/
hooft stad loven residerende ende ter/
presentie der getuygen naer te noemen/
compareerden in propre persoonen/
josephus vander wallen beneffens anna/
maria mees gehuysschen en innege-/
setenen van beerthem dewelke beken-/
nen mits desen ter presentie mijns notaris/
getelt reelijk ontfangen te hebben van/
jouff(rouw)[e] anne catherine englebert, s(ieu)[r] jean/
joseph du chesne ende s(ieu)[r] charles du
//
chesne de somme van vijf honderd/
guldens courante munte den schel-/
linck a seven stuyvers ende alle/
andere specien naer advenant gerekent/
dese daer over dienende voor [quittantie van] ontfang/
sonder van andere te moeten doceren/
ter saecke van welcke geloven de com-/
paranten ten behoeve van de geld-/
schieters de selve hier present ende ac-/
cepterende te gelden ende te betaelen/
eene rente van twee en twintig gulden/
thien stuyvers courant s'jaers dus a rate/
van vier guldens thien stuyvers par cent/
met dese modificatie nochtans dat de/
rentgelders mits betaelende binnen de ses/
weken naer ideren verschijndag sullen/
gestaen met twintig guldens courant s'jaers/
en desvolgens aen vier par cent geld van/
geld, alle jaeren aen de rentheffers/
alhier binnen loven t'hunnen woonhuijse/
exact te voldoen ende dat vrij ende ex-/
empt van alle ende iegewelcke lasten/
soo van x[e] xx[e] meerdere ofte mindere/
penningen vijandlijke contributie, bede,/
subsidie, mixte als generalijck van/
alle andere lasten bedagt ende onbedagt/
die alle blijven ten laste van de rent-/
gelders sonder korten aen de voormelde/
croisen selfs niet tegenstaende sijne
//
majesteijts placcaerten edicten ofte lands/
regten ter contrarie waeren aen de/
rentgelders mits desen verclaeren te/
derogeren, dese rente cours nemende op/
heden, sulkx dat d'eerste jaer crois ver-/
schijnen sal gelijken 31[en] october 1789 en/
soo voorts van jaere tot jaere tot de/
effective quijtinge toe, die altijt sal ver-/
mogen te geschieden met gelijk capitael/
en verschenene croisen dier a rate van tijd,/
blijvende het passeren deser dobbel, segels/
brieven van affectatie tot de cassatie met/
procuratie dier inclues ten laste der rent-/
gelders sonder korten als voor, tot assurantie/
van welk capitael en te verschijnene/
croisen dier verobligeren sij rentgelders/
hunne persoonen ende goederen meubel/
ende immeubel present ende toecomende/
met submissie ende renuntiatie als naer/
rechten ende specialijck de volgende/
goederen alle gelegen onder de heere-/
lijkheydt van berthem./
Eerst seker huysinge met hof blok ende/
voordere ap(pendentien) ende dependentien van dien/
int geheel groot twee hondert seventig/
roeden, regenoten de voere ter i[e] anthoon/
vander wallen ter ii[e] de kercke van/
berthem ter iii[e] de selve kercke beneffens
//
den heere baron d'avernas t'saemen/
ter iiii[e] seijden./
Item drij en dertig roeden erfs aldaer/
gelegen regenoten jan baptist goedseels/
ter i[e], anthoon vanderwallen ter ii[e] den/
heere humblé ter iii[e] ende engel vander/
wallen ter iiii[e]/
Finalijk vierendertig roeden voorganck/
gelegen bij het voormelt huijs over de/
voere, dese drij partijen en 't saemen/
belast met drij sevenste deelen in den/
chijns van vier guldens s'jaers aen sijne/
hoogheyd den hertog van arenberg, aerschot (etceter)[a]/
als ook drij sevenste in ses en half halsteren/
koren daer op uijtgaende sonder voorder/
daer over guarrand gelovende, mitsgaeders in/
cas van eenige insuffisantie altijd naerdere/
reele hijpoteque te sullen stellen ten/
vollen contentemente van de rentheffers,/
en welck huijs ende goederen aen den/
eersten rentgelder toegecomen te weten/
het huijs en twee dagmaelen en twee roeden/
erfs bij deijlinge op 21 april lestleden/
en den restant bij coop tegens joannes,/
hendrick ende elisabeth van der wallen/
bij publieke conditie, mitgaeders d'acte/
van verdeelinge daer op gevolgt met sijne/
mede coopers anthoon ende engel vander
//
wallen heden gepasseert, respective voor/
mij notaris, en in de kaerte figuratief ge-/
annexeert aen dese laeste verdeelinge aen-/
gewesen sub n(umer)[o] tertio./
Constituerende ten effecte voors(chreven) onwederroepe-/
lijk een ieder thoonder [deser] ofte copije authentique/
dier om in cas van eenig gebrek te gaen/
en te compareren soo voor den souvereynen/
raede van brabant, heeren meijer en schepenen/
deser hooft stad loven als alomme enden den/
inhoude deser aldaer te doen vernieuwen/
sententieren ende verclaeren executoriael/
sonder voorgaende daegement met costen/
mitsgaeders voor die voormelde heeren schepe-/
nen deser stad te consenteren in d'affectatie/
bij mainmise daer op te volgen met alle/
voordere formaliteyten ten cas voor handen/
gerequireert./
Aldus gedaen ende gepasseert binnen/
loven date ut supra ter presentie van/
anthoon vander wallen ende guillielmus/
bisschop als getuijgen, d'originele minute/
deser bekleed met zegel van twelf stuyvers,/
bij de rentgelders, rentheffers ende getuygen/
beneffens mij notaris behoorelijck onderteekent/
leeger staet quod attestor, signatum j(oannes) b(aptista)/
bisschop not(ariu)s 1788./
Welckenvolgens den voorschreven/
geconstitueerden uyt crachte en naer/
vermogen als voor, heeft den bovenstaenden/
contracte notariael alhier in alle sijne
//
pointen en stipulatien vernieuwt ende/
herkent, consenterende int slaen van/
mainmise als mede in het decreet dier/
en voorts meer als bij den selven./
Coram jonker ludovicus josephus joannes/
baptista de gathovius heere van holsbeek/
ende heer ende m(eeste)r guillielmus de vienne/
schepenen desen 20[e] januarii 1789./
In de tegenwoordigheydt der heeren sche-/
penen der hooft stad loven naer te noemen/
gestaen den notaris joannes baptista bis-/
schop officiael van de tweede secretarie camer/
der selve stad, uyt crachte en naer ver-/
mogen der onwederroepelijke procuratie gein-/
sereert in den naervolgenden contracte/
notariael om den selven alhier te ver-/
nieuwen ende erkennen als thoonder dier/
geconstitueert sijnde, heeft het selve gedaen/
als volgt. Op heden desen eenendertigsten october/
1788 voor mij notaris bij den souvereynen/
raede van brabant geadmitteert binnen/
de stad loven residerende ter presentie van/
de getuygen naer te noemen, compareerde/
anthoon vander wallen sig selfs sijnde/
gebortig en ingesetenen van berthem/
den welcken verclaert ende bekent ter
//
presentie mijns notaris getelt reelijck ont-/
fangen te hebben uyt handen van jouff(rouw)[e]/
anna catharina englebert, s(ieur) jean joseph/
du chesne ende s(ieur) charles du chesne ieder/
voor een derde, de somme van vier hondert/
guldens courant gelt, den schellinck a seven/
stuyvers en alle andere specien naer advenant/
gerekent dese daer over dienende voor quit-/
tantie van ontfanck sonder van andere/
te moeten doen blijken ter saeke van/
welcke verclaert ende bekent den voor-/
noemden comparant ten behoeve van de/
geltschieters alhier present en accepterende/
te gelden ende te betaelen eene voortaene/
rente van achtien guldens courant gelt/
s'jaers ende alsoo a vier en half par cent/
met dese modificatie dat ingevalle den/
rentlichter dese rente alle jaeren exacte-/
lijck betaelt op den valdagh uytterlijck/
binnen ses weken daer naer, dat hij in dien/
gevalle als dan sal gestaen met sesthien/
guldens s'jaers alle jaeren aende rent-/
heffers alhier binnen loven te voldoen,/
vrij ende exempt van alle lasten soo van/
x[e], xx[e] meerdere ofte mindere penningen,/
vijandelijke contributie, bede, subsidie,/
mixte als generalijck van alle andere/
lasten bedagt ende onbedagt die alle
//
blijven ten laste vanden rentgelder/
sonder corten aen de voormelde rente,/
selfs niettegenstaende sijne majesteijts/
placcaerten, edicten ofte landts rechten/
ter contrarie waer aen den rentgelder mi(ts)/
desen verclaert te derogeren, dese rente/
cours nemende op heden sulckx dat het/
eerste jaer crois verschijnen sal gelijken/
31 oktober 1789 en soo voorts van jaere/
te jaere tot de effective quijtinge toe die/
altijt sal vermogen te geschieden met/
gelijcke capitael en verschenene croisen/
dier a rate van tijd, blijvende het passeren/
deser, dobbel, segels, brieven van affec-/
tatie tot de cassatie inclues ten laste/
van den rentlichter, tot assurantie van/
welck capitael ende te verschijne croisen/
verobligeert hij rentlichter sijnen persoon/
ende goederen meubel ende immeubel/
present ende toekomende ende specialijck/
de volgende goederen alle gelegen onder de/
heerlijckheijdt van berthem./
Eerst eene partije erfs bestaende in hof ende/
blok groot hondert eenen dertig roeden,/
regenoten de straete ter i[e], engel vander/
wallen ter ii[e], joannes limbosch ter iii[e]/
ende josephus vander wallen ter iiii[e]/
Item eene partije erfs aldaer gelegen groot/
eenen seventig roeden, regenoten peeter
//
ronge ter 1[e], den heere humble ter ii[e] ende/
iii[e] ende josephus vander wallen ter iiii[e]/
Finalijck eene partije voorganck gelegen/
regt over het eerste parceel de voere daer/
door loopende regenoten den hoogen heuvel/
ter i[e] engel vander wallen ter ii[e] de straete/
ter iii[e] ende josephus vander wallen ter iiii[e]/
dese drij partijen samen beleidt met twee/
sevenste deelen in den chijns van vier/
guldens s'jaers den hertog van aremberg,/
aerschot (etceter)[a] (etceter)[a] (etceter)[a] als ook twee sevenste/
in ses en half halsteren koren daer op/
uytgaende sonder voorder daer over guar-/
rand gelovende, mitsgaeders in cas van/
eenige insuffisantie altijt naerdere reele/
hijpoteque te sullen stellen ten vollen/
contentemente van de rentheffers en/
welcke goederen aen den eersten rent-/
gelder toegecomen te weten een/
dagmael en een roede bij deijlinge/
op 21 april lestleden onder den cavel/
c. en den restant bij coop tegen joan-/
nes, hendrik ende elisabeth van der wallen/
bij publieke conditie, mitsgaeders d'acte/
van verdeelinge daer op gevolgt met/
sijne mede coopers anthoon ende engel/
van der wallen heden gepasseert, res-/
pective voor mij notaris, en in de kaerte/
/ figuratief geannexeert aen dese laeste/
verdeelinge aengewesen sub n(umer)[o] quarto/
en waerinne den rentgelder eerstdaegs sal/
worden gegoeijt./
Constituerende ten effecte voors(chreven) onwederroe-/
pelijck een ider thoonder deser ofte copije authe(ntique)/
dier om in cas van eenig gebreck te gaen/
en te compareren soo voor den souv(erijnen) raede/
van brabant, heeren meyer en schepenen/
deser hooft stad loven als alomme ende/
den inhoude deser aldaer te doen ver-/
nieuwen, sententieren ende verclaeren/
executoriael sonder voorgaende daegement/
met costen, mitsgaeders voor die voor-/
melde heeren schepenen deser stad te con-/
senteren in d'affectatie bij mainmise daer/
op te volgen met alle voordere forma-/
liteijten ten cas voor handen gerequi-/
reert/
Aldus gedaen ende gepasseert/
binnen loven date ut supra ter presentie/
van josephus vander wallen ende guil-/
lielmus bisschop als getuygen, d'originele/
minute deser becleed met zegel van twelf/
stuyvers, door den rentgelder, rentheffers/
ende getuygen beneffens mij notaris behoore-/
lijk onderteekent, leeger staet quod at-/
testor, signatum j(oannes) b(aptista) bisschop not(ariu)s 1788/
Welckenvolgens den voorschreven/
/ geconstitueerden uyt crachte en/
naer vermogen als voor, heeft den/
bovenstaenden contracte notariael/
alhier in alle sijne pointen en/
stipulatien vernieuwt ende herkent,/
consenterende int slaen van main-/
mise alsmede in het decreet dier/
en voorts meer als bij den selven/
Coram jonker ludovicus josephus joannes/
baptista de gathovius heere van hols-/
beek ende heer ende m(eeste)r guillielmus/
devienne schepenen desen 20 januarii/
1789
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-04-25 by kristiaan magnus