SAL8096, Act: R°57.1-V°60.1 (16 of 82)
Search Act
previous | next
Act R°57.1-V°60.1  
Act
Date: 1789-02-03

Transcription

2019-10-21 by Walter De Smet
In de tegenwoordigheydt der heeren/
meyer ende schepenen der hoofd stad/
loven naer te noemen gestaen den/
notaris joannes baptista bisschop/
officiael van de tweede secretarie/
camer der selve stad uyt crachte/
en naer vermogen der onwederroe-/
pelijke procuratie geinsereert in/
den naervolgenden contracte nota-/
riael om den selven alhier te ver-/
nieuwen, erkennen en realiseren/
als thoonder dier geconstitueert/
synde, heeft het selve gedaen als/
volgt./
Op heden negensten januarij 1700/
negen entachentig compareerde voor/
mij als openbaer notaris bij syne/
majesteyts souvereynen raede van/
brabant geadmitteert, tot loven/
residerende ter presentie van de ge-/
tuijgen naergenoemt in propre per-/
soonen jacobus vercammen ende/
maria verboomen gehuysschen ende
//
ingesetenen van campenhout,/
de welcke bekennen ontfangen te/
hebben, getelt ter presentie myns/
notaris, uyt handen van jouffrouw/
joanna vander perren weduwe wijlen/
meester petrus bisschop in syn leven/
notaris ende procureur ingesetene deser/
stad loven, de somme van vier/
hondert guldens wisselgeldt den/
schellinck à ses stuyvers ende alle/
andere specien naer advenant gerekent/
dienende dese daer over voor obligatie/
van ontfanck in forma sonder van/
andere te moeten doceren, ter saeke/
van welck capitael geloven sij/
comparanten te gelden ende te/
betaelen eene voortaene rente van/
sesthien guldens wisselgelt s'jaers/
ende alsoo à rate van vier ten hon-/
derde geld van geld, t'elcken ver-/
schyndag exact te voldoen in handen/
van de voors(chreven) jouffrouw rentheffersse/
oft binnen een maent daer naer,
//
altyd vrij van alle ende jegewelcke/
lasten t'zij van thiende, twintigste,/
dertigste meerdere ofte mindere/
penningen, vyandlijcke contributien,/
bede, subsidie, mixte als generalijck/
van alle ende jegewelcke lasten/
op renten gestelt ende alnoch te/
stellen, dewelcke alle blyven ten/
laste van de rentgelders, niettegen-/
staende eenige placcaerten ofte/
envoijen ter contrarie, derogerende/
sij rentgelderen aen alle de selve/
mits desen, welcke rente cours/
nemt date deser, sulckx dat d'eerste/
jaer rente vallen ende verschynen/
sal den negensten januarij vanden/
toecomenden jaere 1700 negentig ende/
soo voorts van jaere te jaere tot de/
quytinge inclues, dewelcke altydt/
sal mogen geschieden in twee gelycke/
ryse ende alsoo met de juste hel-/
licht idere reyse met de interesten/
van dien a rate van tijd, mits
//
preadverterende vierthien daegen/
te vorens, blyvende het passeren deser,/
dobbel, zegels, brieven van affectatie/
tot de cassatie met procuratie dier in-/
clues alles ten laste van de rentgelders/
alleen sonder corten aen de voorschreve/
rente./
Tot assurantie van welck capitael ende/
de te verschyne intresten dier verobligeren/
sij rentgelderen hunne persoonen ende/
goederen, meubel ende immeubel pre-/
sent ende toekomende onder obligatie/
ende renuntiatie als naer rechten/
ende specialyck seker huijs hof ende/
erve annex groot een dagmael/
salvo iusto gestaen ende gelegen onder/
campenhout, regenoten s'heerenstraete/
ter eendere, engel goovaerts ter tweedere/
peeter ackermans ter derdere ende/
d'erfgenaemen cornelis mertens ter/
vierdere zijden, onbelast aen de/
rentgelders competerende bij acte van/
donatie inter vivos gedaen door an-/
thoon verboomen cum sua hunne/
ouders ende schoonouders gepasseert
//
voor den notaris a. corbeels tot/
boortmeerbeeck residerende den seven-/
en twintigsten december 1700 eenen-/
seventigh ende de goedenisse daer op/
gevolgt voor heeren schepenen deser/
stad den in secunda den sesthienden/
januarij 1700 twee en seventig, ende/
hervernieuwt den thienden februarij/
1700 dry en seventig, daer over guarrand/
gelovende./
guarranderende sij rentgelders de/
voorschreve hijpotheque ten minsten/
weerdig te wesen derthien hondert/
guldens courant, gelovende de selve/
altyd te sullen houden in gelijke/
weerde, faute dier te stellen naerdere/
hijpoteque ten vollen contentemente/
der rentheffersse, de selve hier present/
ende alsoo accepterende/
Constituerende ten dien effecte onweder-/
roepelyck alle thoonders deser ofte copije/
authentique dier, om in cas van/
eenig gebreck te gaen ende te compareren/
soo voor syne majestyts souvereijnen
//
raede van brabant, heeren/
meyer ende schepenen der hooft/
stad loven, wethouderen van cam-/
penhout als alomme, ende den/
inhoud deser aldaer te doen ende/
laeten vernieuwen, sententieren/
ende verclaeren executoriael sonder/
voorgaende daegement met costen,/
mitsgaeders te consenteren in/
d'affectatie der voorschreve rente/
t'zij bij opdracht ofte mainmise/
voor die heeren schepenen van/
loven daer op te volgen met alle/
formaliteyten daer toe gerequi/
reert, obligando, submittendo ac/
renuntiando prout in forma/
Aldus gedaen ende gepasseert/
binnen loven, desen ut supra/
ter presentie van franciscus jose/
phus de ridder ende joannes/
baptista godtsseels als getuijgen
//
hier toe aensocht D'originele/
minute deser is becleet met/
segel van negen stuyvers onder-/
teekent met het handmerck van/
jacobus vercammen bij forme/
van een cruijs verclaerende niet/
te connen schryven , item met het/
handmerck van maria verboomen/
verclaerende niet te connen schryven/
oock by forme van een cruijs de/
weduwe l. bisschop, f. s. de ridder/
1789, j. b. godtsseels 1789 et a me notario/
onder staet quod attestor, signatum/
l. c. c. bisschop not(ari)s 1789/
Welcken volgens den voorschreven/
geconstitueerden uyt crachte en naer/
vermogen als voor, heeft den boven-/
staenden contracte notariael alhier/
in alle syne pointen en stipulatien/
vernieuwt, herkent en gerealiseert/
eensaementlijck met vertheijdenisse/
verthijdenisse en renuntiatie
//
opgedragen in handen des heere/
meyer als in s'heeren handen tot/
assurantie ende vastigheydt der/
voormelde capitale rente van vier/
hondert guldens con wisselgelt en/
jaerelijcksche te verschijne croisen dier/
seker huijs en hof met de erve annex/
groot een dagmael salvo iusto gestaen/
ende gelegen tot campenhout, ten voors(chrev)[en]/
contracte tusschen de regenoten naeder/
gedesigneert, dan mits d'ordonnantie van/
rechten ter maenisse des heere meijer naen/
voorgaende wijsdomme der naer te noemen/
heeren schepenen de rentgelders daer uyt/
ontgoeyt en onterft sijnde soo is inden voor-/
melden pand tot assurantie der geseijde rente/
behoorelijck gegoeijt, gevest ende geerft/
jouff(rouw)[e] joanna vanderperren weduwe van den/
notaris en procureur petrus bisschop den/
officiael de coster alhier present en voor/
haer accepterende, quo facto iterum eadem/
bona reddidit op den last der voorschreve/
capitaele rente van vier hondert guldens/
wisselgeldt en jaerelijksche te verschyne croisen/
dier/
Coram heer ende m(eeste)r guillielmus devienne/
ende s(ieu)[r] livinus lints schepenen desen/
3. februarij 1789
ContributorsJan Boncquet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-04-25 by kristiaan magnus