SAL8096, Act: V°129.1-V°132.1 (37 of 82)
Search Act
previous | next
Act V°129.1-V°132.1  
Act
Date: 1789-03-28

Transcription

2020-03-11 by Hadewijch Masure
In de tegenwoordigheijt des heere/
meijer ende die heeren schepenen der hooftstadt/
loven naergenoemt gestaen petrus de coster/
officiael der tweede secretarijekamer alhier, uijt/
crachte ende naer vermogen van de onwederroepe-/
lijcke procuratie geinsereert in den naervolgenden/
acte notariael, om den selven alhier te vernieuwen/
herkennen ende realiseren als thoonder dijer gecon-/
stitueert sijnde, heeft het selve gedaen als volght/
Op heden desen 24 januarii 1789 com-/
pareerden voor mij joannes albertus roberti/
als openbaer notaris geadmitteert bij sijne keijser-/
lijcke ende conincklijcke majesteijts souvereijnen/
raede geordonneert in brabant binnen den/
lande ende graefschappe van s(int)[e] agathe/
rhodes residerende present de getuijgen hier/
onder genoemt, in propre persoonen die eersaeme/
guillielmus calewaerts ende catharina kest/
gehuijschen ende innegesetenen van wolfshaegen/
onder huldenbergh aen mij notaris seer wel/
bekent, welke comparanten verclaeren ende/
bekennen gelijck sij sijn doende bij ende mits/
desen wel ende deugdelijck t'hunnen vollen/
contentemente ontfangen ende te rente opge-/
licht te hebben van die eerweerdige paters/
damianus a s(anc)[to] rumoldo prior ende eduardus/
a s(anc)[to] josepho procurator respective van het/
couvent ende desert der eerweerdige paters/
ongeschoende carmelieten tot nethen applice-/
rende voor ende ten behoeve van het voors(chrev)[e]/
couvent eene capitaele somme van een duijsent/
/ vijftigh guldens wisselgelt den schellinck tot sesse/
stuijvers ende alle andere specien van munten/
naer advenant gerekent dese daer over dienende/
voor quittantie van ontfank ende rentbekentenisse/
in forma sonder van andere des aengaende te/
moeten doceren ter oorsaecke van welken/
ontfanck geloven sij comparanten aen ende ten/
behoeve van het voors(chrev)[e] couvent ende desert/
van nethen - de voors(chrev)[e] geldtschieters alhier/
present ende 'tgene naerbes(chrev)[e] ten behoeve dijer/
accepterende - te sullen gelden ende voortaen te/
betaelen eene erffelijcke rente van twee en vijftigh/
guldens courant geldt des jaers ende alsoo a rato/
van vijf guldens par cento courant van wissel/
met dese modificatie nochtans, dat in cas van/
preciese betaelinge op den gelimiteerden valdag/
ofte uijtterlijck ses weken daer naer dat ingevalle/
ende andersints niet de rentgelderen sullen gestaen/
mits betaelende tweeenviertigh guldens courant/
geldt s'jaers gelovende sij rentgelderen de selve/
rente t'elcken vervaldage precies te sullen voldoen/
binnen het voors(chrev)[e] couvent ende desert van nethen/
als schuldt met recht verwonnen vrij ende/
exempt van alle ende iegewelcke lasten ende/
impositien soo x[e] xx[e] xxx[e] xl[e] l[e] c[e], meer-/
dere ofte mindere penningen, beden subsidien/
contributien, rations, mixte ofte quartiers lasten/
ende generaelijck van alle andere alreede op/
renten gestelt ende alnoch te stellen geene/
uijtgenomen nochte gereserveert alwaer het/
selfs soo dat sijne majesteijts placcaerten/
edicten ofte ordonnantien het contrarie/
dijer waeren inhoudende aen alle welcke de/
/ rentgelders wel expresselijck sijn derogerende bij/
desen ende alle de selve sijn nemende t'hunnen/
privativen laste alleen, cours ende inganck/
nemende deselve rente op heden date deser soo/
diensvolgens dat het eerste jaer van betaelinge/
vallen ende verscheijnen sal op gelijcken 24[en]/
januarii van den toekomenden jaere 1790 ende/
soo voorts te continueren van jaere te jaere tot de/
volle ende effective quijtinge dijer die sal/
moeten geschieden in eene reijse in munte als/
boven met de interesten dijer a rato van tijden ver-/
schenen door dien de onkosten van het passeren deser/
zegels affectatie pontpenningen ingevalle met/
allen het gene daer van dependeert door de rent-/
gelders alsnu sal moeten worden gedraegen ende/
betaelt/
Tot assurantie ende vastigheijt der voors(chrev)[e] capitaele/
rente ende jaerelijckxe croijsen dijer verobligeren sij/
rentgelderen hunne respective persoonen ende goederen/
meubelen ende immeubelen present ende toekomende/
ende specialijck voor vasten onderpandt ende hijpo-/
theque Eerst seker parceel landts gelegen onder/
s(in)[t] agatha rhodes ter plaetse genaemt onder bosch/
groot onder half daghwandt salvo iusto met recht/
van een derde inde plantagie ende paturagie/
op de veeweijde daer vooren liggende regenoten/
de voors(chrev)[e] veeweijden ter i[e] jan taijmans ter ij[e]/
den heere baron van neereijsche ter iii[re] de/
wed(uw)[e] jan wittebols ter 4[e] zijden vrij suijver/
ende onbelast van renten maer belast met een/
derde in acht cappuijnen heerelijcken cheijns/
aen die heeren van s(in)[t] agatha rhodes over de/
voors(chrev)[e] veeweijde sonder meerder/
Item alnoch een partije landts gelegen onder s(in)[te]/
agatha rhodes voors(chrev)[e] onder bosch ontrent het/
/ voorgaende groot een daghwant salvo iusto reg(eno)ten/
de voors(chrev)[e] veeweijde ter eenre, guilliam van pee/
ter ii[re] ferdinandus renders ter derdere het clooster/
onder de borgt ter 4[re] zijden vrij suijver ende/
onbelast van renten maer belast met eenen cleijnen/
cheijns aen die heeren van s(in)[te] agatha rhodes voors(chrev)[e]/
sonder meer welke voors(chrev)[e] twee partijen van goederen/
aen de rentgelders sijn competerende bij coop door/
hun gedaen tegens joannes de cock ende maria/
hendrickx gehuijsschen ende innegesetenen van/
marleijsen breeder uijtweijsens den acte van/
transport daer over gepasseert voor mij onderge-/
teeckenden notaris present getuijgen in date 23 jan(ua)rii/
1789 ende de goedenisse daer over t'hunnen behoeve/
geopereert voor wethouderen van s(in)[te] agata rhodes/
in date 23 jan(ua)rii voors(chrev)[e] alhier gesien/
Item alnoch seker een parceel landts gelegen onder/
de baronnie van huldenbergh in de wolfshaegen/
met huijsinge ende voordere batimenten daer op/
staende ap ende dependentien van dijen met den hof/
ende block landts daer annex t'samen groot een/
daghwandt salvo iusto regenoten de baene van terlaenen/
naer loven ter i[re] de representanten hendrick kest/
ter ii[re] den heere van der moeren ter iii[re] carolus/
huijbrechts ter 4[re] zijden vrij suijver ende onbelast/
van renten/
Item ende finalijck alnoch eene partije landts gelegen/
onder huldenberg voors(chrev)[e] te wolfshaegen groot een/
half daghwandt salvo iusto regenoten den voetwegh/
van terlaenen naer loven ter eenre den heere/
madrid ter tweedere jan gillekens ter iii[re] ende 4[re]/
zeijden vreij suijver ende onbelast van renten soo/
ende gelijckerweijs de selve aen de rentgelders sijn/
toegekomen uijt den hoofde van wijlen martinus/
kest vader der rentgeldersse ende aen haer door/
den selven gedonateert bij acte van donatie inter/
vivos gepasseert voor mij ondergeteeckenden notaris/
/ present getuijgen in date derden april 1784/
alhier gesien hier over ende over allen het gene/
voors(chrev)[e] is guarrand ende waerschap ende wel/
namentlijck brussels waerschap gelovende ende/
altoog genoeg te doen ofter naermals iet aengebraeke/
sullende de rentgelders tusschen heden ende drij jaeren/
op een der hier vooren geciteerde twee eerste partijen van/
goederen gehouden sijn te bouwen een behoorelijck/
woonhuijs ten minsten van vijf gebonten het welck tot/
assurantie der voors(chrev)[e] rente eens gelijckx sal wesen ver-/
bonden ende gehijpotequeert mede ten allen tijde/
des aensocht sijnde gehouden sijn te assigneren naer-/
dere vaste panden tot assurantie der voors(chrev)[e] rente/
ende contentemente der renthefferen/
Ten effecte van allen het gene voors(chrev)[e] onwederroepelijck/
constituerende [vacat] ende alle thoonders deser ofte/
dobbel authentiecque dijer om in hunnen naem ende/
van hunnen twegen te gaen ende te compareren soo/
voor sijne voors(chrev)[e] majesteijts souvereijnen raede van/
brabant heeren meijer ende schepenen der stadt loven/
ende alomme elders des behoorende ende aldaer den/
inhoude deser vernieuwende ende erkennende de geseijde/
capitaele rente ende jaerlijcksche croijsen dijer op/
de geseijde panden wel ende wettelijck te besetten/
hijpothequeren ende affecteren met observantie van alle/
solemniteijten ende formaliteijten van rechten daer/
toe gerequireert mitsgaders om in cas van eenig gebrek/
hun rentgelderen soo voor de validiteijt als in het/
presteren van allen het gene voors(chrev)[e] is volontaire-/
lijck te doen ende laeten condemneren alles sonder/
voorgaende daegement met costen de surranneringe/
niettegenstaende gelovende verbindende ende renun-/
tierende prout in forma/
Aldus gedaen ende gepasseert dato et anno ut/
supra ter presentie van jan hertmans den ouden/
ende jan hertmans den jongen beijde innegesetenen/
van s(in)[te] agatha rhodes getuijgen hier toe/
/ aensocht, zijnde d'originele minute deser/
becleedt met zegel van sesendertigh stuijvers/
bij die voors(chrev)[e] rentgelders rentheffers ende getuijgen/
beneffens mij notario onderteeckent onder stont/
quod attestor signatum j.a. roberti not(ariu)s/
1789/
Aldus vernieuwt herkent ende gerealiseert door den/
voornoemden geconstitueerden, den vorenstaenden/
acte notariael in alle ende iegewelcke poincten/
clausulen ende artikelen, den welcken diens vol-/
gens ter maenisse des heere meijer ende wijs-/
domme der naer te noemen heeren schepenen/
heeft met behoorelijcke vertheijdenisse ende/
renunciatie opgedraegen in handen des voors(chrev)[e]/
heere meijer tot assurantie ende vastigheijt eender/
capitaele rente van duijsent en vijftigh guldens/
wisselgelt ende der jaerelijcksche te verschijne inte-/
resten dijer Eerst seker parceel landts gelegen/
onder s(in)[t] agatha rhodes ter plaetse genaemt onder/
bosch groot onderhalf daghwant salvo iusto met/
recht van een derde in de plantagie ende paturagie/
op de veeweijde daer vooren liggende Item alnoch/
een partije landts gelegen onder s(in)[te] agatha rhodes/
voors(chrev)[e] onder bosch ontrent het voorgaende groot/
een daghwants salvo iusto Item seker parceel landts/
gelegen onder de baronnie van huldenbergh in de/
wolfshaegen met huijsinge ende voordere batimenten/
daer op staende op ende dependentien van dijen/
met den hof ende block landts daer annex t'samen/
groot een daghwant salvo iusto Item ede finalijck/
eene partije landts gelegen onder huldenbergh/
voors(chrev)[e] te wolfshaegen groot een daghwant salvo/
iusto, respectivelijck ten voors(chrev)[en] acte notariael/
in reg(eno)ten naerder uijtgedruckt, ende mits d'ordon-/
nantie van rechten den voors(chrev)[en] opdraegere in den/
naem van sijne constituanten daer uijt ontgoeijt/
/ ende onterft sijnde, soo worden daer inne mits/
desen met alle solemniteijten volgens rechte gerequi-/
reert tot assurantie ende vastigheijt als voor/
behoorelijck gegoeijt gevest ende geerft die eerw(eerdige)/
paters discalsen tot nethen den officiael/
van der haert alhier present ende in den naem ende/
ten behoeve van de selve accepterende, quo facto/
iterum eadem bona reddidit terminis tamquam/
op den last der voors(chrev)[e] capitaele rente ende/
interesten dijer/
Coram heer ende meester guillielmus de/
vienne ende s(ieu)[r] livinus lints schepenen/
hac 28 meert 1789
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1790-02-19

Transcription

2020-03-11 by Hadewijch Masure
Aldus iterativelijck vernieuwt ende herkent door den voornoemden geconstitueerden/
de vorenstaende goedenisse in haeren geheelen inhoude, mitsgaeders ter maenisse/
des heeren meijer en wijsdomme der naer te noemen heeren schepenen ontgoeijt ende/
gegoeijt tot assurantie als voor als breeder bij de selve goedenisse/
et Coram m(ijn)her gerardus franciscus xaverus [baron] de herckenrode de ende heer/
ende meester guillielmus de vienne schepenen hac 19 febr(ua)rii 1790
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-04-25 by The Administrator