SAL8107, Act: V°280.2-R°281.1 (303 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°280.2-R°281.1  
Act
Date: 1436-05-05

Transcription

2019-09-23 by Karel Embrechts
Ende dan es [sijn] gevallen den voirs(creven) woute(re)n vanden/
wolputte [no(m)i(n)e (et) ex parte (et)c(etera)] in sijn deylinghe de goede en(de) chijnse/
h(ier) na gescr(even) Inden yersten tderdedeel van eene(n)/
huyse [en(de) hove] metter coken(en) en(de) achterster came(re)n en(de) allen sinen/
toebehoirten gelegen inde pe(n)nincstrate tuschen ut sup(ra)/
te weten dat derdedeel gelegen neest den goeden/
h(er) gords beys en(de) h(er) jans boxhorens wilen gelijc/
als dit derdedeel vanden ande(re)n derdendeele des/
voirs(creven) jans riken mett zeke(re)n teecken(en) beteeckent en(de)/
onderslagen es op den last en(de) co(m)mer daer voer/
uut gaende te weten xx s(cellingen) goets gelts te behoirliken/
tide te betalen vortaen erflic Met zulken vurw(er)den/
abs(oloens) naen maii vi[a]/
/ dat de voirs(creven) wouter een want maken sall van boven tot/
beneden op sinen cost tuschen dit voirs(creven) sijn gedeelte/
en(de) tgedeelte des voirs(creven) jans riken en(de) die rijckelen/
salmen bynnen des stijls aen nichelen sonder in laten van/
onder tot boven op de zide t(er) nuwe straten weert/
Item sall hebben noch de voirs(creven) wouter in sijn deylinge/
de goede h(ier) na gescr(even) Te weten de helcht van eene(n)/
stuck lants gelegen achter sente kathlinen comende/
langcs op van sente katlinen ter vesten weert vanden/
lande jans van houdert tuschen des selfs jans lant/
en(de) de strate die gaet vander vesten tsente katlinen/
weert te weten die helcht liggen(de) [over de side t(er) dorpstrate(n) weert] neest den goeden/
jans van houdert
op de helcht vanden tsijnse d(aer) voer/
uut gaende ten behoirliken tide te betalen Item sall/
noch hebben de voirs(creven) wouter dmyddelste derdedeel/
vanden voirs(creven) hove en(de) huyse gelegen inde ravestrate/
gelijc dat vanden ande(re)n tweedeelen met zeke(re)n teecken(en)/
onderslagen en(de) beteeckent es Op tderdedeel van alle/
den laste en(de) co(m)me(r) daer uutgaende ten behoirliken/
tide te betalen erflic Item sall voert hebben de/
voirg(enoemde) wout(er) inden name en(de) van weegen cleeren/
sijns wijfs voirs(creven) [tderdedeel van] den erftsijs h(ier) na gesc(reven) no(m)i(n)e (et) p(ro)ut/
he(reditariu)[m] in p(ri)ma p(ar)t(em) dese deylinge aldus gesciet sijnde/
p(ro)mis(sam) ratam (et) sat(is)f(actam) It(em) voert hebben sij geloeft oft hue(r) e(n)nich voer gebrec/
van betalingen van chijnse des anders gepant oft scadechtich/
worde dat de ghene die in dat gebrec bevonden worden/
den ande(re)n alle de scade die hij d(aer) o(m)me geleden hadde oprichten/
souden abs(oloens) naen maii v[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-01 by xavier delacourt