SAL8110, Act: V°234.1-V°235.1 (212 of 315)
Search Act
previous | next
Act V°234.1-V°235.1  
Act

Transcription

2019-05-13 by Karel Embrechts
Cond sij allen lieden dat jacob de vleeschouwe(re) van ned(er)ijssche es come(n) in/
jegewoirdicheiden d(er) scepen(en) van loven en(de) heeft genome(n) en(de) bekynt dat/
hij genome(n) heeft van henricke vander bruggen gehete(n) metten gelde soen wilen/
symoens thof des selfs henrix gelege(n) tot leefdale opden weversberch mette(n)/
huysen hoven wy(n)nenden landen beemde(n) en(de) met eene(n) bogarde geleg(en) in duutrsside(n)/
des voirs(creven) hoefs en(de) met allen sinen toebehoerten en(de) met tween stucke(n) beemts/
gelege(n) aldaer gelijckerwijs de selve henric de selve twee stucke(n) beemts/
te weten deen daeraf jeg(en) claesse den weeve(re) en(de) dander jege(n) de mo(m)boe(re)n/
des heylichs gheest van voshem eene(n) t(er)mijn van jae(re)n gehuert heeft/
Te houden te hebben (en)de te wynnen te wete(n) tvoirscr(even) hof en(de) goede/
metten voirs(creven) beemden van halfmeerte neestcomen(de) eenen t(er)mijn van/
neghen jae(re)n langc [deen na dand(er) sond(er) middel volgen(de)] en(de) den voirs(creven) beemdt die de voirs(creven) henric/
jegen den voirs(creven) claesse den weeve(re) gehuert heeft gelijc voirscr(even)/
steet van halfm(er)te voirs(creven) eenen t(er)mijn van sess jae(re)n langc/
deen na dander sonder myddel volgen(de) elx jaers dae(re)n/
bynne(n) te weten tvoirscr(even) hof metten lande en(de) bogarde vors(creven)/
om de helicht van allen den vruchten jairlix d(aer) op wassende/
en(de) de voirs(creven) beemde om xv tween(de)dertich en(de) eene(n) halve(n)/
mottoen(e) te weten achten(de)twintich pl(a)c(ken) voe(r) den dobbelen mottoen/
gerekent alle jae(re) te s(in)te m(er)tens misse inden wynter te betalen den/
voirs(creven) henricke te betalen den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken/
t(er)mijn als vervolghde schout Item es vurwerde dat toeghste so wa(n)neer/
de vruchte vande(n) voirs(creven) goeden rijp sullen sijn dan sal de voirs(creven)/
henric aldaer eenen knape seinden die tcoren van sinen wegen/
sal helpen bynden en(de) de helicht den selven henricke vanden corne/
toebehoe(re)nde te hemw(er)t nemen sal en(de) so wa(n)neer dat tvoirs(creven) coren also/
gebo(n)nen sal wesen dan sal de voirs(creven) wynne dat inde schue(r) vanden selve(n)/
hove vue(re)n en(de) dierste voeder dat de voirs(creven) wynne d(aer)af vue(re)n sall dat/
sal sijn van des voirs(creven) henrix gedeelte en(de) dander voeder daer nae/
hem selve(n) toebehoe(re)nde en(de) altijt sijn voeder ov(er) ander
welken knape/
die voirs(creven) wyn also lange als dat gebue(re)n sall den montcost geven sall/
en(de) de voirs(creven) henric sijn dachue(re)n betalen Ende so wa(n)neer dat
//
tvoirs(creven) coren also gebonden sal wezen dan sal de voirs(creven) wyn dat inde schue(r)/
vanden selven hove vue(re)n en(de) dierste voeder dat de voirs(creven) wyn daer af vue(re)n sall/
dat sall sijn van des voirs(creven) henrix gedeelte en(de) dander [voed(er)] weder dair nae hem selve(n)/
toebehoe(re)nde en(de) altijt sijn voeder ov(er) ander Item es vurweerde so wa(n)neer dat des voirs(creven)/
henrix coren vanden voirs(creven) goede(n) comen(de) gedorsschen sal sijn dat dan de voirs(creven) wyn/
dat den voirs(creven) henricke te loven tsinen huyse op sine(n) cost leve(re)n sal It(em) es vurw(er)de/
dat de voirs(creven) wyn de voirs(creven) lande sinen voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde wel en(de) loflic/
wy(n)nen en(de) werve(n) sall op sijne getidege vore(n) gelijc sine(n) reengenoete(n)/
boven en(de) beneden en(de) laten ten eynde van sine(n) voirs(creven) t(er)mijne besaeyt/
gelijc hij dat aenveert heeft te wete(n) den roggen(en) aert op vier/
getidege vore(n) en(de) twee boender vanden selve(n) aerde [land(en)] met t(ar)wen/
de storte op een voe(r) en(de) de brake oec op een voe(r) Item de voirs(creven)/
wyn jairlix den t(er)mijn due(re)nde inde stoete hebben sall twee boender/
lants te hemw(er)t sonder den voirs(creven) henricke d(aer)af yet te hebbe(n) in eene(n)/
stucke tween oft in drien stucken daerse de voirs(creven) henric hem die/
bewise(n) sall en(de) and(er)s niet Item es noch ond(er)sproken dat de voirs(creven) wyn/
van allen de stroe vanden voirs(creven) goeden comen(de) mest make(n) sall/
dwelc gemaect sijnde hij dat opde voirs(creven) lande vue(re)n sall en(de) die/
ov(er)mesten tslants meesten p(ro)fijte Item de voirs(creven) wyn sal in sijne(n) leste(n)/
jae(r) van sine(n) voirs(creven) t(er)mijne allet dmest inder messien vanden voirs(creven)/
hove wezende op de selve lande vue(re)n en(de) de selve messie al bloet/
laten sall Item es noch ond(er)sproken dat de voirs(creven) wyn sine(n) voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde negheen lant en sal moge(n) neme(n) te wy(n)ne(n) noch/
te pachte noch oic en sal moge(n) met sinen wage(n) varen o(m)me e(n)nige(n)/
loen die hij d(aer) af hebbe(n) mochte sond(er) wete(n) wille oft consent/
des voirs(creven) henrix in gheenre manie(re)n Item alse vande(n) oefte/
oefte jairlix wassen(de) inden voirs(creven) hove bog(ar)de es ond(er)sproken/
dat de voirs(creven) henric en(de) de wyn dat gesamelder hant alst/
rijp en(de) tijtverdich es sullen doen lesen en(de) t(er) erden doen doen/
op hue(r) beider cost dwelc gesciet sijnde sullen dan de voirs(creven)/
henr(ic) en(de) de wyn dat half en(de) half deylen en(de) des voirs(creven) henr(ix)/
gedeelte sal de vors(creven) wyn den vors(creven) henr(icke) te love(n) tsine(n) huys leveren
//
It(em) sal de voirs(creven) wyn den t(er)mijn due(re)nde de hage(n) en(de) willighe(n) op de voirs(creven)/
goede staende te gewoenliken tijden mogen houden en(de) strunken wat/
gesceiden alsoe de voirs(creven) lande brake liggen en(de) voe(r) eene verdroegde/
willige so sal de voirs(creven) wyn twe leve(n)de poeten moete(n) sette(n) It(em)/
is vurwerde dat de voirs(creven) wyn de huysinge(n) vande(n) voirs(creven) hove/
houden sal in goeden state vand(er) ond(er)seter rijkelen ned(er)w(er)t en(de) de/
selve wyn sal also vele walms teenen levere(n) alst behoeve(n) dat/
ro
thene(n) en(de) dacroeden vitselroeden en(de) leem levere(n) alst behore(n) sal/
totten voirs(creven) huysi(n)ge(n) te verdecke(n) oft te besege(n) en(de) so wanneer dat/
men die verdect oft verplect de voirs(creven) wyn sal daeraf den/
werclieden den montcost gheven en(de) de voirs(creven) henrick sal hen/
hue(r) dachue(re)n betalen It(em) want de voirs(creven) henrick te meye/
naestcomen(de) den voirs(creven) sijne(n) wyn leve(re)n en(de) doen sal te vueden/
hondert scape Soe es vorweerde dat de voirs(creven) wyn altijt ov(er)/
tween jae(re)n den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde hebben sal de helcht vanden/
voirs(creven) scape(n) mett(er) wollen en(de) met allen den p(ro)fijte(n) d(aer) af comende/
bij also dat de voirs(creven) wyn den voirs(creven) henricke d(aer) af voe(r) ont/
houden sal vijf hamels uut den ghehele(n) hope Item is claerlic/
ond(er)sproken dat de voirs(creven) wyn inden duyfhuysen inden wuwe(r)/
inden wijngarde metten hoefken daeraen liggen(de) en(de) oec aen de/
porte mett(er) came(re)n den voirs(creven) goeden toebehore(n)de egeen [egheen] recht noch/
bewint hebben en sal in gheenre manie(re)n En(de) alle dese voirs(creven)/
(con)dicien vorwerden en(de) geloften hebben de voirs(creven) wyn in deen zijde/
en(de) de voirs(creven) henrick in dande(re) malcande(re)n geloeft [vast en(de)] gestentich te/
houden en(de) te voldoen tallen tijden en(de) t(er)mine(n) als sij vallen ende/
verschijne(n) sullen en(de) telke(n) t(er)mijne(n) als vervolghde scout En(de) hier/
af sijn borge(n) des voirs(creven) wynne(n) als pri(n)cipael sculde(re)n ongesundert/
en(de) onv(er)scheiden en(de) elc voe(r) al henrick de coninck van cortbeke/
ov(er)dile wout(er) de conynck brued(er) des voirs(creven) henrix wone(n)de toest(er)hem/
merten de conynck van oest(er)hem en(de) jan vleeschouwe(re) brued(er)/
des voirs(creven) jacobs et duo p(ri)mi hug(ar)d(en) vyncke(n)bosch fe(bruarii) xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-03 by Sabrina Keyaerts